Cevaplar

2012-09-20T17:02:11+03:00

Osmanlıcılık, bütün Osmanlı tebaasının din ve mezhepten bağımsız olarak eşit yurttaşlık haklarına sahip olmasını savunan siyasi görüşün adıdır. -Yusuf Akçura

 İslamcılık, 19. yüzyılın ortasında ortaya çıkan ve İslam dünyasını batı egemenliğinden ve geri kalmışlıktan kurtarmayı amaçlayan bir düşünce akımıdır.-Cemaleddin Afgani


Türkçülük Akımı,19. yüzyılın ikinci yarısında bir grup Osmanlı aydınının temelini attığı, II. Meşrutiyet döneminde ise hem düşünsel, hem de siyasal alanda etkili olmuş bir akımdır-Ahmed Vefik Paşa


Türk düşünce tarihinin en temel kavramlarından ve özlemlerinden biri olarak karşımıza çıkan ‘batılılaşmak / modernleşmek / çağdaşlaşmak terimlerini günlük dile çevirmek gerekirse, en yalın ve en doğru ifadeyle bunun ‘daha iyi ve mutlu yaşamak’-

0
2012-09-20T17:14:22+03:00

Batıcılık

Batı'nın her alanda Osmanlı'nın önüne geçmesi, Osmanlı Devleti'nin tek kuruluş yolunun bu

yüzyılın fikir ve ihtiyaçlarına uygun medenî bir devlet ve millet halini alması gerektiği

düşüncesi.

 

Osmanlıcılık

Tanzimat döneminde, İmparatorluk içindeki değişik etnik grupların Batı devletlerinin

desteğini alarak bağımsız olma düşüncesinin ortaya çıkması.

İslamcılık

II. Abdülhamid'in, hem Balkanlardaki "Panislavizm"i etkisiz duruma sokmak, Müslüman

toplulukların devletten ayrılmalarını engelleme düşüncesi hem de içeride siyasal

rakiplerinin

halk içindeki gücünü kırmak istemesi

Türkçülük

Özellikle Balkan Sa-vaşı'ndan sonra Osmanlıcılık akımının başarısız olması, boşluğu

dolduracak milleti bir arada tutacak yeni ve farklı bir ideolojiye ihtiyaç duyulması

 

AMACI

 

Batıcılık

Türk toplumuna Batıda gelişen düşünce, yönetim biçimi, yaşama tarzını uygulayarak

ülkenin gelişmesini, kalkınmasını sağlamak

 

Osmanlıcılık

Osmanlı İmparatorluğu içindeki tüm etnik grupların üzerinde bir "Osmanlılık" duygusunu

ve bu duyguya paralel olarak bir "Osmanlı Milletini" ortaya çıkararak Osmanlı Devleti'nin

menfaatleri doğrultusunda gayret sarf etmelerini sağlamak

 

İslamcılık

İslâmın ilk dönemindeki değerleri XX. yy. başlarına taşıyarak Türk toplumunu içinde

bulunduğu bunalımdan kurtarmak.

 

Türkçülük

Osmanlı bayrağı altında bilinçsiz bir şekilde yaşayan Türkleri Millî bir duygu ile

bilinçlendirmek, milliyetini idrak ettirmek. Türk milletini İslam beynelmilliyetine

kuvvetli bir unsur olarak yeniden sokmak.

TEMEL DÜŞÜNCESİ

 

Batıcılık

İdari ve askeri alanda Avrupa'nın seviyesine ancak Avrupalıların gittiği yol izlenerek

varılabilir.

Osmanlıcılık

Osmanlılık düşüncesi geçmişteki gibi uygulandığında tekrar başarılı olabilir.

 

İslamcılık

İslam, tüm ilerlemelerin anahtarıdır. Kuralları doğru uygulanırsa gelişmiş milletlerin

seviyesine ulaşılabilir.

 

Türkçülük

Türklük, milleti ayakta tutabilecek tek güçtür.

 

AKIMIN TEMSİLCİLERİ

 

Batıcılık

Abdullah Cevdet

 

Osmanlıcılık

Jön Türkler

 

İslamcılık

Mehmet Akif, Said Halim Paşa

 

Türkçülük

Ziya Gökalp, Mehmet Emin, Yusuf Akçura

0