Cevaplar

2012-10-14T19:46:45+03:00

Çekimli dillerde de tek ve çok heceli kökler ile çeşitli ekler vardır. Yalnız ekler kelimenin önüne, ortasına veya sonuna gelebilir. Ayrıca bu dillerde çekim sırasında ve yeni kelimeler türetilirken kelime kökleri genellikle değişir ve tanınmayacak hâle gelir. Örneğin Hint-Avrupa dillerinde kelime kökünde görülen değişiklik kökü tanınmayacak bir şekle sokar, ortaya çıkan yeni kelimede kökü hatırlatacak bir ses, bir işaret bulunmaz.

Almancadaki atmak, fırlatmak fiilinin werfen / warf / geworfen şekillerine girmesi gibi. Bu grupta yer alan bazı dillerde ise kelime kökü ile yeni kelime veya kelime çekimi arasında daima açık bir bağ, ilgiyi gösteren bir iz vardır. Kelime kökündeki asıl sesler yeni kelimede veya kelime halinde hep aynı kalır. Çekimli dillerin tipik bir örneği olan Arapçada, kelimenin çekirdeğini oluşturan ünsüzler değişmezken belli kalıplarla yeni kelimeler türetilir. Aynı kökten olan “ders, medrese, müderris, tedrisat” kelimelerinde d, r, s ünsüzleri sabit kalırken ünlüler ve bazı gramer unsurları değişmektedir. Sami dilleri, Hint-Avrupa dilleri bu gruba girer.

1 5 1
2012-10-14T21:11:20+03:00

Yunanca, Latince ve Almanca gibi, anlamı aktarmak için büyük ölçüde çekimlere ya  da sözcük biçiminin (morfoloji) değişimine dayanan dillere verilen ad.Bu  dillerde, çekim sırasında ve yeni kelimeler türetilirken kelime kökleri  genellikle değişir ve tanınmayacak hale gelir. Ekler kelimenin önüne, ortasına  veya sonuna gelebilir. Bazı dillerde ise kelime kökü ile yeni kelime veya kelime  çekimi arasında daima açık bir bağ, ilgiyi gösteren bir iz vardır. Kelime  kökündeki asıl sesler yeni kelimede veya kelime halinde hep aynı kalırlar. Sami  dilleri, Hint-Avrupa dilleri bu gruba girer.


 

0