Cevaplar

2012-10-15T10:59:20+03:00

Hepsi birbirinden farkLıdır :D :D

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-15T13:13:23+03:00

 1 Panel

Panel bir tartışma türüdür Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde,uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara panel denir Panelde amaç, bir konuda karara varmaktan çok konuyu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, konuyla ilgili farklı görüş ve anlayışları ortaya koymaktır Panelde de bir başkan bulunur Konuşmacı sayısı 3 ile 6 arasında değişebilir Konuşmacılar, uzmanı oldukları konunun ayrı birer yönünü ele alırlar Konuşmacılar belirli zaman dilimlerinde (Genellikle 10-15 dakikalık süreler) konuşurlar Konuşmalar, başkanın verdiği sıraya ve süreye göre yapılır Konuşmacılar tartışma kurallarına göre ve başkanın yönetiminde birbirlerine soru sorabilirler

Panel başkanının görevleri:1 Konuyu ortaya koymak2 Konuşmacılara sırayla söz hakkı vermek3 Panelin sonunda konuyu derleyip toparlamak4 Şartlar uygunsa dinleyenlere söz hakkı vermek5 Konuşmacılara rahat bir ortam hazırlamak

Panelin sonunda, başkan izin verirse dinleyiciler panel üyelerine soru sorabilirler

Forum: Panelin sonunda tartışma dinleyicilere de geçerse o zaman panel forum şekline dönüşür

2 Açık Oturum

Geniş halk kitlelerini ilgilendiren bir konunun, bir başkan yönetiminde dinleyiciler önünde konuyla ilgili farklı düşüncelere sahip uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara açık oturum denir Açık oturum, büyük bir salonda dinleyiciler önünde yapılabileceği gibi stüdyoya davet edilen dinleyiciler önünde veya dinleyici grubu olmadan da radyoda ya da televizyonda yapılabilir Konuşmacı sayısının 3 veya 5 kişi olarak tespit edildiği açık oturumlarda başkan önce konuyu açıklar, sonra konuşmacıları tanıtır ve kendi belirlediği sıraya göre söz verir Konuşmacılar sırayla 2-3 tur konuşurlar Başkanın konu hakkında bilgi sahibi olması gerekir Başkan, sırasıyla ve dönüşümlü olarak konuşmacılara sorular yöneltir, gerektiğinde kısa bir değerlendirme yapar Tartışma boyunca tarafsız olmak, konuşmacılara verilen süreyi dengeli bir şekilde ayarlamak, tartışma kurallarının dışına çıkılmasını engellemek başkanın görevleri arasındadır

- Açık oturumun süresi konuya göre ayarlanmalıdır- Açık oturumun amacı problemlere yeni bakış açıları getirmektir- Açık oturum ile panel özellikleri yönüyle birbirlerine çok benzerler Hatta bazı Kitaplarda panel ile açık oturum aynı tartışma türü olarak verilir Aralarındaki en belirgin fark üslup farkıdır Açık oturumlardaki tartışmalar panellere göre daha hararetli geçer Açık oturumda konuyla ilgili farklı fikirler tartışılırken panellerde bir konunun farklı özelliklerine değinilir

3 Bilgi şöleni (Sempozyum):

Bir konunun çeşitli yönleri üzerinde, aynı oturumda, konunun uzmanı farklı kişiler tarafından (çoğunlukla akademik konularda) yapılan seri konuşmalara bilgi şöleni (sempozyum) denir

Bilgi şöleni, diğer konuşma türlerine göre daha ilmi ve ciddi bir sohbet havası içinde geçer Konuşmacılar, konuyu kendi ilgi alanları açısından ele alırlar Örneğin, Yunus Emre konulu bir bilgi şöleninde konuşmacılardan biri onun yaşadığı dönemdeki siyasi gelişmeleri ele alırken bir başkası Yunus Emre'nin şiirlerindeki insan sevgisinden bahsedebilir

Bilgi şöleninde amaç, konuyu tartışmak değil, uzmanları tarafından olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendirerek konuya ilgili yeni bakış açılarını ortaya koymak ve eğer varsa konuya dair sorunlarla ilgili çözüm yolları bulmaktır Üyelerin konuşma süreleri genellikle 5 dakikadan az, 20 dakikadan çok olmaz

Bilgi şöleni, konunun önemine ve uzunluğuna göre oturumlar halinde, ayrı salonlarda birkaç gün boyunca sürebilir Oturumlardaki konuşmacıların sayısı 3 ile 6 arasında değişir Bilgi şöleninde her oturum bir başkan tarafından yönetilir Her farklı oturumdabaşkan değişebilir Konuşmaların sonunda oturum başkanı, konuyu özetleyip çıkan sonucu dinleyicilere aktarır Yapılan tartışmalar ve alınan kararlar bilimsel değer taşıdığı için basılarak kamuoyuna duyurulur Bu tartışma türünde diğer türlerde olduğu anlamda dinleyici bulunmaz Bu türdeki dinleyiciler değişik oturumlarda söz alacak konuşmacılardan oluşur


5 Forum

Bir başkanın yönetiminde, toplumu ilgilendiren bir konuda, farklı gruplardan oluşan dinleyicilerin söz sırası alarak konuşma kuralları içerisinde yaptıkları tartışmalara forum denir

Panel türünün özelliklerini bünyesinde bulundurur Panelden farkı konuşmanın sonunda dinleyicilerin de tartışmaya katılıp fikirlerini beyan etmeleridir

Başkan ilk olarak konuyu olumlu ve olumsuz yanlarıyla katılanlara açıklar Dinleyiciler söz alarak kendi görüşlerini bildirirler Foruma katılanların pek çoğu farklı görüşlerle konuşmaya katılacaklarından başkanın dikkatli olarak kargaşaya meydan vermemesi gerekir Başkan, uzlaştırıcı ve toparlayıcı bir tavır sergilemelidir Forumdan, sınıf içi çalışması olarak, sınıf ve okulca yapılacak işlerde alınacak kararlar hususunda yararlanılabilir Forum, panelin devamında yapılacaksa başkan, panelin süresini bir saat; forumun süresini de yarım saat olarak sınırlayabilir Bu durumda, panelden sonra forum yapılacağı konuşmalara başlanmadan duyurulmalıdırForum, toplu tartışmaların başlı başına bir çeşidi sayılmamakla birlikte, dinleyicilerin konu üzerinde daha aktif ve farklı bakış açılarıyla düşünmelerini sağlar Foruma davet edilen uzmanların görüşlerine de müracaat edilerek ortaya çıkabilecek yanlış anlayışların önüne geçilir

Forumun özellikleriEsasen forumda amaç belli kararlara varmak değil, konuyu değişik anlayışlarla, farklı boyutlarıyla ortaya koymaktırForumda söz alan dinleyiciler, konuyla ilgisi olmayan özel sorunlarına değinmemelidirSorular kısa, açık ve net olmalı, tartışma saygı kuralları içerisinde, kırıcılıktan uzak, samimi bir hava içerisinde yapılmalı, tartışmadan beklenen amaca yardımcı olunmalıdır


0