Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-15T14:43:27+03:00

Türkiye, 18. yüzyıldan günümüze değin süregelen evrensel kültüre uyum 
sürecinde; dünya görüşünü, tüm kurumlarını ve dolayısıyla eğitim sistemini 
düzenlemeye çalışırken birtakım kültürel çatışmalar yaşamıştır ve yaşamaktadır. 
Modern Türk Devleti’nin doğuşunu simgeleyen Cumhuriyet Dönemi, 1920-1950 
yılları arası süreçte –makro sistemin tüm kurumlarını ve dolayısıyla eğitim 
felsefesini temeline aldığı ideolojik ve bilimsel anlayışlar doğrultusunda 
düzenlemesi nedeniyle– bu kültürel çatışmalara sistemli çözümler araması yönünden 
kendi içinde önemli tutarlılık örnekleri sunmasının yanı sıra, günümüze kadar gelen 
eğitim sorunlarının çelişkilerini de içinde barındırması bakımından Türk eğitim 
tarihinde özgün ve bir o kadar da tartışmalı bir dönemdir. Cumhuriyet Dönemi Türk 
Eğitim Sisteminin Felsefi Temelleri konulu bu araştırma ile, her ne kadar 1920-1950 
yılları arası süreçte Türk Eğitim Sisteminin temeline aldığı felsefi anlayışlar ortaya 
konulmaya çalışıldıysa da, elde edilen bulgular günümüze kadar gelen bazı eğitim 
sorunlarının kaynağına işaret etmesi bakımından, günümüz sorunlarının çözümü için 
de dayanak teşkil edecek genel önermeleri içermektedir. Ayrıca araştırmada, 
Cumhuriyet Dönemi Türk Eğitim Sisteminin uzun bir sürecin sonucu olarak ortaya 
çıkması nedeniyle, Türk eğitim tarihi; Tanzimat (1839)’a kadar, Tanzimat’tan 
Cumhuriyet (1920)’e kadar ve Cumhuriyet (1920-1950)’ten sonra olmak üzere üç 
dönemde incelendi. Bu dönemlere ait belirli eğitim anlayışlarının ve politikalarının 
irdelenmesi, eğitim sisteminin bugünkü kaynakları ile mevcut eğitim ve öğretim 
sorunları arasındaki ilişkinin de daha yakından görülmesini ve bu durumun bütünlük 
içinde değerlendirilmesini olanaklı kılacaktır. Betimsel bir araştırma yöntemiyle ele 
alınan bu çalışmada, bulgulara, literatürde ulaşılabilen eserler ve kaynaklar 
incelenerek ulaşıldı.

0