Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-15T15:01:41+03:00

metre m         101 dekametre dam   10–1 desimetre dm 102 hectometre hm   10–2 santimetre cm 103 kilometre km   10–3 milimetre mm 106 megametre Mm   10–6 mikrometre µm 109 gigametre Gm   10–9 nanometre nm 1012 terametre Tm   10–12 pikometre pm 1015 petametre Pm   10–15 femtometre fm 1018 egzametre Em   10–18 attometre am 1021 zettametre Zm   10–21 zeptometre zm 1024 yottametre Ym   10

0
2012-10-15T15:01:50+03:00
Kilometre: 1 km = 1000 m = 103 m Hektometre: 100 m = 102 m Dekametre: 10 m = 101 m Metre: 1 m = 1000 mm = 100 m Desimetre: 1 dm = 100 mm = 10-1 m Santimetre: 1 cm = 10 mm = 10-2 m Milimetre: 1 mm = 1000 µm = 10-3 m Mikrometre: 1 µm = 1000 nm = 10-6 m Nanometre: 1 nm = 1000 pm = 10-9 m Pikometre: 1 pm = 1000 fm = 10-12 m
0