Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-15T17:24:02+03:00

Kimyasal Reaksiyonlarda İç Enerji Ve Entalpi Değişimi

Özel bir kimyasal bir reaksiyon süreci için reaksiyonu 

Reaktifler ----- > Ürünler

şeklinde gösterilebilir.
Süreçler için iç enerji ve entalpi değişimi, reaktif ve ürünlerin enerji ve entalpi içerikleri ile ilişkilidir ve 

DU = UÜrünler - UReaktifler 

ve
DH = HÜrünler - HReaktifler 

ifadelerinden hesaplanabilir. Örneğin;

C + 1/2 O2 ----- > CO 

reaksiyonu için, 1 mol karbonmonoksitin entalpisi, 1 mol karbon ve 1 mol oksijenin yarım molünün entalpisinin toplamı ile karşılaştırılarak hesaplanır.

Eğer ürünler reaktiflerden daha fazla enerji içeriyorsa reaksiyonda ısı absorbe edilir. Bu durumda DU (süreç sabit hacimde gerçekleşiyorsa) veDH (süreç sabit basınçta gerçekleşiyorsa) pozitif olur. Reaksiyon sonucu İç enerji ve entalpi artar. Bu tip reaksiyonlar endotermik olarak adlandırılır. Reaksiyonlarda DU ve DH negatif ise süreç sırasında iç enerji ve entalpi azalır. Bu nedenle dışarı ısı verilir. ve reaksiyonekzotermik olarak adlandırılır. Tüm yanma tepkimeleri ekzotermiktir. Bu nedenle bu reaksiyonlarda DU ve DH negatiftir.

 

 

1 3 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-15T17:24:04+03:00

Entalpi, maddenin yapısında depoladığı her türden enerjilerin toplamıdır. H ile simgelenir. Bir mol maddede depolanmış enerjiye o maddenin molar entalpisi denir.

Maddelerin kesin entalpilerinin hesaplanması çok zordur. Bu yüzden çoğu çalışmalarda entalpi değeri olarak, maddenin değiştirilebilen ısı potansiyelinin kapsadığı termal entalpileri kullanılır. Bu entalpi değeri maddenin sıfır derece Kelvin sıcaklıktan mevcut sıcaklığına yükseltilmesi için yüklenen ısılarla faz değiştirme ısılarının toplamına eşittir.

Kimyasal tepkimelerde, girenlerle ürünler arasındaki fark belirlenir. Ürünlerin entalpileri toplamı ile girenlerin entalpileri toplamı arasındaki farka, tepkimenin entalpi değişimi ya da tepkime entalpisi adı verilir ve ∆H ile simgelenir. ∆H değerleri - ve + olabilir bu tepkimeninısıveren veya ısıalan olduğunu belirler. Termodinamikte ısı ve işin toplamına eşittir. Maddenin fiziksel haline, sıcaklık ve basınca, madde miktarına bağlı olarak değişebilir. Formülsel olarak: H = U + PE şeklinde ifade edilir. U maddenin iç enerjisi, PE ise maddenin toplam sahip olduğu potansiyel enerjiyi gösterir.

Her kimyasal tepkimede az ya da çok ısı alınır ya da verilir. Sabit basınç altında, kimyasal bir tepkimede açığa çıkan ya da alınan ısıya tepkime entalpisi denir. sabit hacimde fiziksel değişim ikiye ayrılır endoterm ve ekzoterm. ekzoterm ısı veren tepkimeler endoterm ısı alan tepkimelerdir.

Entalpi; a. Madde miktarına b. Maddenin fiziksel haline c. Basınca bağlıdır. ∆H : (+) işaretli ise ya da ∆H > 0 ise olay endotermiktir. ∆H : (-) işaretli ise ya da ∆H < 0 ise olay egzotermiktir.

1 5 1