Cevaplar

2012-10-15T19:02:31+03:00

Niğbolu Savaşı (1396)
Nedenleri
1) Tuna nehrine kadar ilerleyen Osmanlıların Orta Avrupayı tehdit etmeye başlaması
2) Osmanlıların Macaristan'a kadar ulaşması 
3) Papa'nın Hıristiyan alemini kışkırtması
4) İstanbul'un kuşatılması (1395)
5) Türklerin Balkanlardan atılmak istenmesi
Macar Kralı Sigismund Avrupaya elçiler göndere­rek yeni bir Haçlı ittifakının oluşmasına zemin ha­zırladı. Papa'nın önderliğinde Fransız, Alman, İngiliz ve Balkan milletlerinden bir haçlı ordusu oluşturul­du. Tuna nehri kenarında yapılan bu Ortaçağ'ın bü­yük meydan muharebesini Doğan Bey komuta­sındaki Osmanlı ordusu kazandı.
Sonuçları
1) Osmanlı Devleti'nin Avrupa üzerindeki hakimiye­ti artmıştır.
2) Macarlar etkisiz duruma getirilmiştir.
3) Haçlıların Türkleri Balkanlardan atma girişimi ba­şarısız olmuştur.
4) Eflak (Romanya), Boğdan (Moldova) Osmanlı kontrolüne girmiştir.
5) Bulgar krallığına tamamen son verilmiştir.
6) Mısır'daki Abbasi Halifesi Yıldırım Bayezife "Sul-tan-ı iklimi Rum" unvanını vermiştir.
7) Osmanlıların İslam Dünyası'ndaki önemleri arttı.
8) Yıldırım'ın Beylikler üzerindeki etkisi artmıştır.

0
2012-10-15T19:03:46+03:00

Ünvan abbasi halifesi tarafından veriliyor zaten 

0