Cevaplar

2012-10-15T19:52:17+03:00

Dil veya lisan, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir araç, kendisine özgü kurallarıolan ve ancak bu kurallar içerisinde gelişen canlı bir varlık, temeli tarihin bilinmeyen dönemlerinde atılmış bir gizli anlaşmalar düzeni, seslerden örülmüş toplumsal bir kurumdur.[1]

Dil, birbirleriyle yakın ilişkili iki farklı tanımın kullanımını belirtir. Tekil anlamda dil, genel bir olgudur veya örneğin Alman dili veya Çince gibi somut bir dili ifade eder. Burada dil genel anlamda bir olgu olarak ele alınmaktadır.

0
2012-10-15T19:52:28+03:00
Ulusların özel Dil Varlığı
Atasözü

■ Halkın bilgeliğini dile getiren böy­le sözler her ulusun dilinde vardır. Kutsal Kitap'larda, Eski Yunan ve Ro ma eserlerinde birçok atasözüne rast lanır. Özellikle sözlü edebiyatın yay­gın olduğu çağlarda atasözlerinin şi­ir, masal, şarkı, destan ve hikâyeler içinde geniş ölçüde yer aldığı görü­lür. Türkler sözlü edebiyat dönemin-deyken atasözlerini daha çok bu an­latımların başında ve sonunda kul­lanırlardı. Oğuz ve Kırgız destanla­rında bu çeşit örnekler çoktur. *De-de Korkut hikâyelerinde birçok ata­sözü vardır. Divanii Lûgat-it-Türk'te ise 291 atasözüne rastlanır. Edebî e-serlere çok sayıda atasözü katma ge­leneği XV. yüzyıldan sonra görülme­ğe başladı. XIX. yüzyılda batı edebi­yatıyla ilgilenen aydınlar atasözleri-ne çok önem verdiler. Şinasî Durubi Emsali Osmaniye (Osmanlı Atasözle­ri) adlı eserinde 2 000 atasözünü ve deyimi biraraya getirdi. Ahmet Vefik Paşa içinde 4 300 atasözü ve deyim bulunan bir eser yazdı. Çağdaş der-lemelerse pek çoktur.
Atasözleri her ulusun özel dilvarlı-ğıdır. Bir ulusun düşünceleri, yaşa­yışı, inanışları, gelenekleri en iyi, a-tasözleriyle belirir. Bir atasözünün ilk taslağı belki bir kişi tarafından ortaya atılmıştır ama, zamanla baş­kalarının ağzında söylene söylene ya­pılan eklemeler ve değiştirmelerle o söz herkesçe beğenilen bir biçim al­mış ve sonunda toplumun ortak malı olmuştur

1 5 1