Cevaplar

2012-10-16T00:44:47+03:00

Sanat insanın güzellik karşısında duyduğu heyecan ve hayranlığı uyandırmak için ortaya koyduğu yaratıcılıktır. Sanatın temelinde insan sevgisi, hoşgörü, yaratma özgürlüğü vardır. Sanat insanın varlık şartlarından biridir. İnsanın olduğu her yerde sanat vardır.(Mağara resimleri, antik süs eşyaları, işlenmiş kap kaçak vb.) Sanatın amacı da zaten insanlarda güzel duygular uyandırmak, insan hayatını renklendirmek, güzelleştirmektir. Resim, tiyatro, şiir, dans, müzik ve kitapların olmadığı bir dünyada yaşadığımızı düşünürsek sanatın insan hayatı için ne kadar vazgeçilmez ve önemli olduğunu anlarız. İnsanlar kendilerini farklı araçlarla ifade edebilirler. Kimisi resimle, müzikle, dansla heykelle kimisi de şiirle, romanla, hikâyeyle yani edebiyat vasıtasıyla ifade ederler. İnsanoğlu hayatı boyunca güzeli istemiştir. Sözüne yazısına(edebiyat),sesine(müzik)kullanabildiği renklere(resim),yaşadığı mekâna(mimarlık),işleyebildiği her türlü maddeye(heykeltıraş)güzellik vermek insanoğlunun yaşam felsefesi olmuştur ki bu da güzel sanatlar dediğimiz şubeleri doğurmuştur. Edebiyat bu güzel sanatların bir koludur. Edebiyat; sözde, yazıda, düşüncede, hayalde güzellik demektir.

0
2012-10-16T00:45:09+03:00

Edebiyat alan? içerisinde yer alan metinler kesin çizgilerle olmamakla beraber sanat eserleri ve dü?ünce eserleri olmak üzere ikiye ayr?l?r.
Sanat eserleri, sanatç?lar?n duygu, dü?ünce ve hayal dünyas?ndan beslenen, imge ve izlenimlerle zenginle?en eserlerdir. ?iir, masal, hikâye, roman, tiyatro, sinema vb. bu grupta yer alan eserlerdir. Herhangi bir konuda bilgi vermek, okuyucuyu ayd?nlatmak amac?yla yaz?lan makale, f?kra, deneme, ele?tiri, söyle?i gibi eserlere dü?ünce eserleri denir.
Öte yandan an?, günlük, mektup gibi türlerde sanatç?n?n anlat?m?ndaki üslubuna göre sanat eseri ya da dü?ünce eseri say?labilir.
Bunlardan sanat eserleri bir olay çevresinde geli?irse kendi aras?nda anlatmaya ba?l? sanat eseri ve göstermeye ba?l? sanat eseri olmak üzere ikiye ayr?l?r. Masal, destan, hikâye, roman, halk hikâyeleri anlatmaya; komedi, trajedi, dram Karagöz, meddah, orta oyunu gibi türler de göstermeye ba?l? sanat eserlerini olu?turur.
Anlatmaya ba?l? eserler ile göstermeye ba?l? eserler baz? bak?mlardan benzerlikler ve farkl?l?klar gösterir. Benzerlikleri:
1. Her iki tür de bir olay çevresinde geli?ir. Bu temel olay?n etraf?nda daha küçük çapta geli?en olaylar yer al?r.
2. Her iki türde de insanlar?n ba?lar?ndan geçen ya da geçebilecek nitelikteki olaylar gösterilir.
3. Olaylar belirli bir zaman diliminde geçer.
4. Anlat?lan olaylardan etkilenen insanlar ya da varl?klar vard?r. Bunlara eserin kahramanlar? denir. En çok etkilenen varl??a eserin ba?kahraman? (ba?ki?isi) denir.
5. Olay?n serim, dü?üm ve çözüm bölümleri bulunur. Yani olay?n bir ba?lang?c?, geli?mesi ve sonunda da çözümleni?i vard?r.
6. Ele al?nan olaylar?n anla??lmas? için tasvirlere ya da dekorlara yer verilir.
7. Metinlerin bir yazar? vard?r.


0