Cevaplar

2012-10-16T10:12:08+03:00

Dilek kipleri


- Bugün sinemaya gidebilsem iyi olurdu. 
- Bu akşam güzel bir yemek yemeliyiz. 


Emir Kipleri:

Söylediklerimi defterinize yazın. 
Çabuk dışarı çık!
Eşyaların hepsini yukarı taşısınlar.


1 1 1
2012-10-16T10:28:07+03:00

Dilek Kipleri. Bir eylemin yapılmasıyla ilgili istek ya da niyeti anlatan "dilek kiple-ri"nde ise açık ve belirli bir zaman kavra­mı yoktur. Eylemle ilgili tarzı ortaya koyar­lar.
1. Gereklilik: Söz konusu eylemin yapılması
gerektiğini anlatır. Fiil kök ya da gövdelerine
ünlüler uyumuna göre -meli eki getirilerek ya-
pılır:

2. İstek: Söz konusu eylemin yapılmasındaki
isteği, niyeti anlatır. Fiil kök ya da gövdeleri-
ne ünlüler uyumuna göre -e eki getirilerek ya-
pılır.

3.Dilek-Şart: Söz konusu eylemin yapılması dileğini ya da bir eylemin yapılmasının başka bir eylemin yapılması için şart olduğunu anla­tır. Fiil kök ya da gövdelerine ünlüler uyumu­na göre -se eki getirilerek yapılır:

Bak-.ça-m/Yürü-se/ Kalk-sa-k/ Bak-sa-nız/ Gel-se-ler.
4.Emir: Söz konusu eylemin yapılmasını em­reder. Emir kipinin belirli bir eki yoktur. Ay­rıca birinci tekil ve birinci çoğul kişiler de kendi kendilerine emir veremeyecekleri için çekimlenmez.

Fiillerde Olumluluk, Olumsuzluk ve Soru

Fiille anlatılmak istenilen iş, kılış ya da oluşun yapıldığını bildiren ya da anlatan fiillere "olumlu", yapılmadığını bildiren ya da anla­tan fiillere "olumsuz" fiiller denilir. Fiillerin olumsuz biçimleri kök ve gövdelere kip ekle­rinden önce ünlüler uyumuna göre -me eki getirilerek yapılır:

-Gör-me-di-m, bak-ma-dı-m.

1 3 1