Cevaplar

2012-10-16T16:32:29+03:00

Diziler (eleştiri yazısı)

Ne kadar çok dizi film oynuyor televizyonda? Hepsini izliyor muyuz acaba? Peki, bu dizilerin içerisinde kendimizin(toplumun) ekonomik düzeyini yansıtan, halkımızın sorunlarına, yaşam zorluklarına(örneğin: geçim sorunu) değinen içimizden bir aileninya da kişilerin oynadığı bir film yok. Bir başka deyişle gerçekçi değillerdir. Hiçbir öğüt ya da bir konu hakkında bilgi vermedikleri gibi izleyici de sahte duruşlarıyla etkilerler. Adeta izleyici, kendini kaptırır diziye ve başrol oyuncusunu, kendine ilah yapar. Artık bundan sonra kişi, o karaktere bürünür: onun gibi giymeye, onun gibi konuşmaya… Kısaca onun hayatını benimser, onun gibi yaşamaya başlar. 
Bu diziler genelde birbirlerine benzerler. Konular birbirlerine yakındır. Dizide ki karakter ya aşiretle bağı vardır ya da çok büyük bir şirketin sahibidir. Bir de acıklı bir aşk hikâyesi serpiştirilir. O zaman halkımız(daha çok bayanlar) dayanamayıp, başlar izlemeye pür-dikkat. Dizinin olduğu saatte çıt-çıkmaz adeta evde. Yalnızca, dizide kioyuncuların sesleri duyulur. O akşam eve kimsenin gelmesi istenmez. Rahat-rahatdizi izlenmesi için... 
Fakat bu durumdan kimse şikâyetçi değildir ki yüzü aşkın dizi oynuyor televizyonda. Ve her geçen gün artmakta sayıları… Bulaşıcı hastalık gibi, sigara gibi ondan kurtulmak zordur. 
Bu arada, akşam hangi diziler oynuyor televizyonda?
0
2012-10-16T16:36:14+03:00

Çekim Eki: Türkçe'de bir ismin sonuna gelip kelime kökü ile anlam bakımından ilişkili yeni bir kelime oluşturan ektir.Basit yapılı bir kelime başına gelirse yapısını değiştirmez.Sadece çekim eki alan isimler basittir. Kip: Dilbilgisinde fiilin kök veya gövdelerinin zaman ve şekillere göre girdikleri kalıplara denir. Türkçe'de bütün fiiller, iki büyük kipte toplanır. Bunlar Haber (bildirme) kipleri ve dilek kipleridir. Bir fiilin (eylemin) yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını haber verirler. Haber kiplerinin ekleri fiil köklerine zaman kavramı kazandırırlar. Bunlara zaman kipleri de denir. Ekleri: -acak, -(a)r, -di, -miş, -yor olan zaman kipleri beşe ayrılır: Gelecek zaman Türkçe'de -acak, -ecek ekleriyle oluşturulur. Örnek: anlat-acak-sın Geniş zaman Türkçe'de -(a)r ekiyle oluşturulur. Örnek: tıka-r-sın, sor-ar Görülen geçmiş zaman Türkçe'de -dı, -di ekleriyle oluşturulur. Örnek: gir-di-m örnek: yap-tı-m örnek: Ödevimi daha dün yaptım örnek: Ömer'i bir kaç gün önce parkta gördüm Öğrenilen geçmiş zaman Türkçe'de -mış, -miş ekileriyle oluşturulur. Örnek: al-mış-sın Şimdiki zaman Türkçe'de -yor ekiyle oluşturulur. Örnek: yap-i-yor-lar İstenilen veya tasarlanan bir hareketi anlatan kiplerdir. Bu kiplerde açıkça bir zaman ifadesi bulunmaz. Ekleri: -meli, -se, -e ve eksiz emir haliyle birlikte dilek kipleri dörde ayrılır: Emir kipi Emir kipinin eki yoktur. Emir kipinde çekilen bir fiilde yalnızca fiil kökü ve şahıs eki bulunur. Bütün dillerde bu kip, âcil durumlarda da kullanıldığından fiilin en kısa şeklidir. Örnek: gel, gel-sin, gel-iniz; git, git-sin, gid-iniz Sayfanın başlığı=== Dilek-şart kipi === Türkçe'de -sa, -se ekileriyle oluşturulur. Örnek: gül-se, git-seyap-sa-uyu-sa-sev-se g Gereklilik kipi Türkçe'de -malı, -meli ekileriyle oluşturulur. Örnek: düş-meli, git-meli İstek kipi Türkçe'de -a, -e ekileriyle oluşturulur. Örnek: gel-se, gid-e Çekimli fiiller Kip eki almış bir fiilin altı şahısta söylenmesi veya yazılması demektir. Çekimli bir fiillerde sırayla şu üç bölüm bulunur:

Fiil kök veya gövdesi, Kip eki, Şahıs eki.

Kip ekleri, fiil kökünden sonra gelerek ona zaman mânâsı veya tsarlanan, istenen bir hareketle ilgili mânâ kazandırır. Bu durumda fiil, yalnız üçüncü teklik şahıs ifâde eder. Emirde ise kök veya gövde halinde kalır ve ikinci teklik şahsı verir. Çekim örneği: Şahıs Çekimi 1. tekil çalış-ı-yor-um 2. tekil çalış-ı-yor-sun 3. tekil çalış-ı-yor 1. çoğul çalış-ı-yor-uz 2. çoğul çalış-ı-yor-sunuz 3. çoğul çalış-ı-yor-lar Bir çekimli fiilde bir kip eki olabildiği gibi iki kip eki de bulunabilir. Kip eklerinin sayısına göre çekimli fiiller ikiye ayrılır: 1-Çekimli fiil 2-Çekimsiz fiil Basit zamanlı çekimli fiiller Tek kip eki alan çekimli fiillere verilen addır. Basit zamanlı fiillerin hepsinin bileşik zamânı yoktur. Bileşik Zamanlı Fiiller İki kip eki alan çekimli fiillere denir. Bileşik çekimlerde -imek fiili, -idi, -imiş, ise (-yse) şekilleriyle kullanılır. Hikâye kipi Türkçe'de -dı, -di eklerini alarak oluşturulur. Örnek: görür idi = görür- Rivâyet kipi Türkçe'de -mış, -miş eklerini alarak oluşturulur. Örnek: bakacak imiş = bakacak-mış Şart kipi Türkçe'de -sa, -se eklerini alarak oluşturulur. Örnek: koşuyor ise = koşuyor-sa Emir kipinin de basit zamanlı fiiller gibi hiç bileşik zamanı yoktur. Dilek kiplerininse hikâye ve rivayeti vardır; şartı yoktur. Yine -di'li geçmiş, yani görülen geçmiş zamânın rivâyeti yoktur.
Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/231293-cekim-ekleri-nelerdir.html#ixzz29T1NhQiQ

0