Cevaplar

2012-10-16T18:02:18+03:00

anormellik tir ve bazı daha fazla dalları vardır tabi

0
2012-10-16T18:02:35+03:00

1 Klinik psikoloji
Klinik psikoloji en geniş uzmanlık dalıdır Bu uzmanlar halk arasında psikolog tanımına en uygun düşen grubu oluşturur Ruhsal bozukluklara tanı koyar ve psikoterapi yöntemi ile tedavi eder
Birçok kişi psikolog ile psikiyatristi karıştırır İkisi arasındaki en belirgin fark şudur: Psikiyatrist tıp fakültesini bitirip tıp doktoru (MD) ünvanını aldıktan sonra, 4 yıl psikiyatri uzmanlık eğitimi görür Klinik psikolog ise doktora yapınca bilim doktoru (PhD) ünvanı alır; tıp eğitimi olmadığı için tıbbi tedavi (ilaç, ameliyat, EKT gibi) uygulayamaz Ayrıca bir hastayı ancak bir psikiyatrist hastaneye yatırabilir

2 Rehberlik ve Danışmanlık psikolojisi
Klinik psikologa göre daha hafif sorunları olan kişilerle uğraşır Mesleki ve akademik sorunları olanlara danışmanlık eder

3 Okul ve eğitim psikolojisi
Öğrencilerin okulla ilgili sorunlarının yanı sıra daha etkili bir öğrenmenin nasıl yapılabileceğini araştırır

4 Kişilik psikolojisi ve sosyal psikoloji
Kişilik psikologları bireylerin kendine özgü duygu, düşünce ve davranışları ile ilgilenir; kişiliğin nasıl ortaya çıktığını anlamaya çalışır Sosyal psikologlar ise grup-içi etkileşimleri ve davranış üzerindeki toplumsal etkileri inceler

5 Gelişim psikolojisi
Döllenmeden erişkinliğe kadar yaşa bağlı olan davranış değişikliklerini inceler; konuşmanın, akademik becerilerin gelişimi gibi

6 Psikometrik psikoloji
Psikolojik ölçme bilimi anlamına gelir Yeni testler, istatistiksel yöntemler geliştirir Diğer psikoloji dallarına hizmet verir

7 Endüstri psikolojisi
Meslek için insan yetiştirme; kişiler ve kurumlar arası iletişim, üretimde verimlilik gibi konularla ilgilenir
Araç ve gereçlerin insanların kolayca kullanıp işletebilecekleri biçimde düzenlenmesi ise “mühendislik psikolojisi” nin alanına girer

8 Deneysel psikoloji
Algı, öğrenme, bellek, duygu ve davranışların fizyolojik temellerini araştırır Çevre koşullarının ve uyarıcıların davranışı nasıl etkilediğini inceler

9 Fizyolojik psikoloji
Biyolojik süreçler ile davranış arasındaki ilişkiyi inceler Psikofarmakoloji bunun bir alt dalıdır

10 Bilişsel psikoloji
1960’lardan sonra ortaya çıkan bilişsel (cognitive) psikoloji, algılama, bellek ve düşünme gibi zihinsel süreçleri inceler; bireyin kendini ve fiziksel-toplumsal çevreyi algılama biçimi, inançları ve tutumları üzerinde durur (Kültürel farklılıkların davranış üzerine etkisi gibi)

11 Adli tıp psikolojisi
Yasaların yapımı ve uygulanması, hapishane koşulları, cezaların ıslah edici niteliği gibi konularla ilgilidir

12 Çevre (ecological) psikolojisi
Bireyin ve grubun davranışlarını etkileyen çevresel değişkenleri inceler (iklim, ısı, renk, ışık gibi)

13 Sağlık psikolojisi
Günümüzde geleneksel tıbbın medikal modelinin yerini çağdaş tıbbın biyo-psiko-sosyal modeli almaktadır Sağlık psikolojisi biyopsikososyal modelin bir bölümünü oluşturur; amacı “sağlıklı yaşam” kalitesini yükseltmektir 


1 5 1