Cevaplar

2012-10-16T21:23:59+03:00
Özet 
Devlet bütçesi nedir? Temel ilkeleri nelerdir? 
Bütçe kamu kurum ve kuruluşlarının belli bir dönem içerisinde gelir ve giderlerini tahmin eden bunların yürütülüp uygulanmasına izin veren hukuki bir belgedir. 
Devlet bütçesinin temel özellikleri ise anayasalarda yer alması gelir gider tahminlerini yansıtması belirli bir dönem genelde bir yıl için tekrarlanması bir kanun olarak nitelendirilmesi giderlerin yapılması ve gelirlerin toplanması için yasama organlarının yürütme organına verdiği bir ön izin olması yürütme organının bu icra programı niteliğinde olması ve uygulama sırasında ve sonrasında yürütme yargı ve yasama organı tarafından denetlenmesi olduğu söylene bilir. 
Kla*** anlamda devlet bütçesinden başarmasını istediği görevler: kla*** anlamda devlet bütçesinin işlevleri siyasi hukuki mali iktisadi ve denetim yönündendir. Siyasi işlev yasama organında parlamenterler ve siyasi partiler halkın isteklerini açıklamaları ile ortaya çıkmaktadır. Hükümetler vatandaşların isteklerini hükümet programları haline getirip bütçe aracılığı ile bürokrasiye uygulamayı amaçlamış ve üstlenmiş bir siyasal girişimdir. 
Hukuki işlev ise ilk olarak her ülkede bütçeye ilişkin temel yetkilerin ilkelerin ve hukuksal sınırlarla ilgili ülkelerin anayasasını belirlenmesinde belirginleşir. Çünkü yürütme ve yasama organlarının konuyla ilişkin yetki sınırlarını çizen kuralların anayasal çerçevede uygulanmasını istenir. Ayrıca bütçe uygulamasında kamu yönetim birimleri ve vatandaşlar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda yargı organları tarafından çözümlenmektedir. 
Bütçenin mali iktisadi işlevleri kıt kaynakları en etkin biçimde kullanılması ve devletin giderleri için alternatif gelir kaynaklarının bulunmasını ifade etmektedir. 
Bütçenin denetim işlevi ise 
Kamu hizmetlerin amaçları en iyi gerçekleştirilecek biçimde kullanılıp kullanılmadığını ve amaçlara yönelik harcama ve gelirlerin yasalara uygun bir biçimde olup olmadığını araştırması ve sonuçların ortaya konmasını içermektedir. 
Modern anlamda devlet bütçesinden başarmasını beklenen görevler: kaynak tahsisinde etkinliği gelir dağılımında adaleti iktisadi istikrarı ve kalkınmayı sağlamada bir araç olarak kullanıla bileceği ile ilgilidir. 
Kaynak tahsisinde etkinliği sağlama kamu ve özel sektörün üretimi ile sosyal faydanın en çok olması için çalışmasını gerektirir. Sosyal faydayı en çok araştırmak için kamu kesiminin hangi ihtiyaçları karşılaması gerektiğini hangisinin özel sektöre bırakmasının doğru olacağını araştırıp bütçelerin buna göre düzenlenmesi gerekmektedir. 
Gelir dağılımında adaleti sağlama işlevi de piyasa ekonomisine her hangi müdahale olmadığında gelir dağılımı bozucu etkisi yaratığı dolayısıyla gelir dağılımını düzeltmede devlete bir iş düştüğü ile ilgilidir. Elbette bu adaletsizliğin giderilmesinde devlet bütçesi kullanılacaktır. 
İktisadi istikrarı sağlama işlevi ekonomik Konjonktürün yaratacağı olumsuz etkiyi gidermeye olarak bütçenin hazırlanması gerekmektedir. İktisadi kalkınmayı sağlama işlevi devlete ekonomik büyümeyi istenen ve istikrarlı bir biçimde tutma görevi yüklenmektedir. Bu görev devlet biçimlerinin kaynakları ve harcamalarının büyümenin ve kalkınmanın gerektirdiği biçimde kullanılması ile başarılabilir. 
Bazı ülkelerde ki bütçe tanımları: 
1862 tarihli kamusal muhasebe yasasında bütçe” devletin ve aynı esaslara göre yönetilen kamu kuruluşlarının yıllık gelir ve gider tahminlerini ön görüp yasalaştıran bir kanundur” 
Fransız maliyeci P.Leroy –Beaulie göre bütçe “ belir bir dönem içinde toplanacak gelirler ile yapılacak giderlerin tahmini ve karşılaştırmalı bir cetveli olduğu kadar yetkili organlar tarafından bu giderlerin yapılması o gelirlerin toplanması için verilen bir izindir”
0