Cevaplar

2012-10-16T20:34:19+03:00

Arnavutluk

- Muradiye Camii

- Bekarlar Camii

- Mangalem mahallesi

- Halvetiye Tekkesi

- İskodra köprüsü

- Ethem Bey Camii

Bosna Hersek

- Yeni Camii

- Tekke Camii

- Mostar Köprüsü

- Gazi Hüsrev Bey Camii

- Gazi Hüsrev Bey hanı

- Başçarşı Camii

- Süleyman Paşa Camii

Bulgaristan

- Hacı Veysel Camii

- Cebel Camii

- Mustafa Paşa Köprüsü

- Saat Camii

- Hüdavendigar Camii

- Hüdavendigar Camii

- Paşa Camii

- Seyyid Mustafa Paşa Camii

- Kurşunlu Camii

- Seyfullah Efendi Camii

- Seyfullah Efendi Camii

- Şerif Halil Paşa Camii

- Bedesten

Makedonya

- Alaca Camii

- Harabati Baba Tekkesi

- Keçi köprüsü

- Serena Camii

- Serena

- Yahya Paşa Camii 

Yugoslavya

- Belgrad Kalesi

- Bayraklı Camii

- Tepedelenli Türbesi

Yunanistan

- Fethiye Camii

- Fethiye Camii

- Mustafa Ağa Medresesi

- Mustafa Ağa Camii

- İbrahim Baba Türbesi

- Yusuf Paşa Camii

- - Türk Mahallesi

- Evrenos Bey İmareti

- Eski Camii

- Yeni Camii

- Hamidiye köprüsü

- Ahmet Paşa sebili

- Deli Hüseyin Paşa Camii

- Venedik- Osmanlı ceşmesi

- Defterdar Camii

- Recep Paşa Camii

- Murat Reis Camii

- - Süleymaniye Camii

- Yeni Kapı Camii

- Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te dünyaya geldiği ev

- Beyaz Kule

- Alaca İmaret

- Bedesten

- Yeni Cami          

 

 

                       

1 5 1
En İyi Cevap!
2012-10-16T20:34:38+03:00

BALKANLARDA TÜRK MİMARİ ESERLERİ-1
Konu, bugünkü Türkiye sınırları dışında, bütün Balkan yarımadası ile şimdiki Romanya ve Macaristan'ı içine almaktadır Osmanlı İmparatorluğumun bu toprakları üzerinde, bugün Macaristan, Romanya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Arnavutluk ve Yunanistan olarak altı devlet bulunmaktadırBuralardaki Türk eserleri hakkında, yerinde kalan pek azı dışında, en önemli kaynak Evliya Çelebi Seyahatnamesidir Evliya Çelebi'nin görmediği, uğramadığı yerler de bunun dışında kalmaktadır
Kuzeyden başlanacak olursa, Dobruca gibi, büyük 
şehirlerin kurulmasına elverişli olmayan alçak ve bataklık arazi üzerinde Sultan II Bayezid'den başlayarak, Osmanlılar, buradaki seyrek nüfusun ihtiyacını karşılayacak ölçüde mimari eserler yapmışlardır Fakat bu eserlerin çoğu, 1828'de Edirne'ye kadar inen Rus orduları tarafından tahrip edildiğinden, daha sonra Sultan II Mahmud, Abdülmecid, Abdülaziz tarafından yaptırılan camiler kalmıştır Daha önceki devirden kurtulan üç eser, Sokullu'nun hanımı Esma Han Sultan'ın Mangalia'daki cami ve medresesi, Babadağı'nda Gazi Ali Paşa Camii, Medrese ve Türbesi ile, küçük bir yapı olan Sarı Saltuk Türbesi, XVI ve XVII yüzyıl özelliklerini korumuştur
XIX yüzyılın son yarısı içinde Bükreş, Harşova, İbrail, İshaklı, Kalas, Köstence, Maçin, Mahmudiye, Mecidiye, Süne (Sulina) ve Tolca'da bulunan çatı örtülü basit camiler, tavan veağaç işlerindeki oymalar ve süslemeler bakımından değer taşır
Kubbeli tek cami, Tuna'nın en kuzey ağzında, Süne (Sulina)'dadır Kalas Camii'ni de 1900 yıllarında Sultan Ab-dülhamid yaptırmıştır Böylece köy camileri ile birlikte, Dobru-ca'da 80 kadar cami ve 2 medrese, mektep vardır
Bükreş'te küçük bir cami ile bir han, Yergöyü (Giurgiu), Kalafat, Orşova gibi kalelerde ve Dobruca - Buğdan sınırında İbrail'de şimdi kilise olan bir cami vardı
Kanunî Sultan Süleyman devrinde fethedilen Banat'ta, hemen savaşın arkasından bütün gerekli Osmanlı müesseseleri yapılmaya başlanmıştır
Sonraları doğu tarafından Avusturyalıların eline geçen birkaç şehri, Köprülü Mehmed Paşa geri almış (1668), daha savaş devam ederken Arad'da cami, mektep, imaret han, zaviye, köprü, hamam yaptırmıştır Varat'ta da Sultan IV Mehmed namına bir cami, bir medrese, bir okul ve Vezirköprüsü denilen köprüyü, Yanova (Boros-yenö)'da Sultan IV Mehmed Camii ile Köprülü Camii'ni yaptırmıştırDaha sonra oğlu Fazıl Ahmed Paşa bir cami, bir okul, ayrı ayrı iki vezir de iki cami, bir saat kulesi ve çeşitli mescitler yaptırmışlardır
XVIII yüzyıla kadar Osmanlılar elinde kalmış olan Tamşuvar, yirmi altı eserle imar edilmiş ise de, bugün eski belediye binasının kapısına, duvara yerleştirilen Sultan İbrahim Hamamı kitabesinden başka iz kalmamıştır
Macaristan'ın durumu biraz daha belirlidir Merkez Budin (Buda Pest) için Evliya Çelebi, yalnız varoşlarda 3500 ev, 24 mahalle göstermiştir Yukarıhisar'dakiler bunun dışında kalmaktadır
Budin'deki eserler, 25 cami, 47 mescit, 12 medrese, 16 mektep, 10 tekke ve türbe, 8 kaplıca, 2 hamam, 9 han, 75 sebilhane, 10 çeşme, 1 baruthane, 1 saat kulesi, 1 bedesten olarak 217'yi bulmaktadır Cami, mescit ve medreseler tamamen kaybolduğundan bunların şekli bilinmiyor Yalnız Toygun Paşa Camii'nin mihrap duvarlarının bir kısmı ile bir köşesinin yerine göre yapılan restitüsyonu, Saraçhanebaşı'ndaki Dül-gerzade ve Fındıklı Molla Çelebi camilerinin bir eşini vermektedir Yalnız kubbe biraz daha büyük olup, son cemaat yeri de yanlara doğru taşmaktadırBu cami önce Fransisken Manastırı olmuş, sonra yıktırılarak şimdiki kilise yapılmıştır Bu arada camiden kalan duvar ve köşe, Macarlarca temizlenerek meydana çıkarılmıştır Sinan'ın Sokullu Mehmed Paşa Camii ve iki medresesi hakkında da bilgi yoktur, yalnız gravürlerden bunun kubbeli bir cami olduğu anlaşılmaktadır Sinan'ın imparatorluk sınırlarının en kuzeyinde ve Macaristan'da yaptığı tek cami bu olmuştur Kuzeyde, bundan sonraki eseri Drina Köprüsü, 350 km güneyde kalırSinan'ın, Macaristan'da başka eserler yaptığı hakkında bilgiler gerçeğe dayanmaz

Budin'de yerinde kalan en önemli eserler, dört kaplıcadan ibaret olup, onların da soğukluk kısımları yıkılmış, yalnız birisinin tek duvarı, pencere ve hücreleri 
bırakılmıştır Aşı-kî'nin yazmasından soğuklukların büyük kubbeli olduğu anla
şılmakta, kalan duvar da, bunu doğrulamaktadır Kaplıcaların havuz kısmında da pencereler açılıp, halvetler bozularak değişiklik yapılmıştır
Kaplıcalar, imparator tarafından subaylara hediye edilmiş, onlar da istedikleri 
değişikliği yapmışlardır Horozkapısı Kaplıcası, Kırali ailesine verilmiş olup, aynı 
isimdeki apart-manın kapısından girişi vardır Kalan soğukluk duvarı görül-mektedir


Bundan başka Budin'de kalan diğer bir eser, çok tanınmış Gül Baba Türbesi'dir Önceleri şapel haline getirilen türbe, son yıllarda tamir edilip etrafı açılarak güzel bir bahçe içerisine alınmıştır Böylece Budapeşte'deki 217 eserden, bir türbe ile dört kaplıcadan başka bir şey kalmamıştır
Fakat Pecs şehrinde kalan camiler, bize iyi bir fikir vermektedir Sigetvar'da da iki cami vardır


 

 

 

 

 

işte ayrıntılı ama doğru yani kusur yok

1 5 1