Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-17T10:18:41+03:00

A) Osmanlılar'da Devlet Anlayışı
Osmanlılarda yönetimin temelini üç ana kaynak oluşturuyordu. İslam hukuku, eski Türk devlet anlayışı ve fethedilen yerlerdeki mahalli gelenekler ve uygulamalar. 
Osmanlıların kurucusu olan Oğuzlar, Müslüman olduktan sonra da eski Türk devlet anlayışının birçok unsurlarını muhafaza etmişlerdi. Türk devlet geleneğinde, hükümdarın ülaaai adaletle yönetmesi esastı. Halkın mutluluğu ve refahı ancak böyle sağlanabilirdi.
İlk Türk-İslam devletleri, yönetimleri altındaki topluluklar arasında sosyal, kültürel, dini bakımdan herhangi bir fark gözetmemişlerdi. herkese eşit hak ve adalet tanımışlardı. Geleneklerine saygılı davranmışlardı. İlk Türk-İslam devletlerindeki bu anlayış ve uygulama, Osmanlılara da intikal etmiştir. 
Osmanlı Devleti'nde yönetim İslam hukuku çerçevesinde düzenlenmişti. Kanun ve nizamların, İslam hukukuna uygun olması esastı. 
Osmanlılarda devlet anlayışı, başlıca bu temeller çevresinde şekillenmiştir. Ancak, zamanla, bu unsurlardan bazılarının önemi azalmış, bazılarının da artmıştır.0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-17T10:53:57+03:00
II. MEŞRUTİYET'İN İLANI (1908)

II. Abdülhamit'in baskıcı düzenine karşı olan aydın*lar, Meşrutiyeti yeniden kurmak için gizli cemiyetler kur*dular. Bu cemiyetlerin ilki olan İttihat–ı Osmani'dir. Bu ce*miyet Selanikte kurulan Osmanlı Hürriyet Cemiyetiyle birleşti (1907).Bunun sonunda İttihat ve Terakki Ce*miyeti ku*ruldu. Bu dönemde Mustafa Kemal'de Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti sonra*dan İttihat ve Terakki Cemiyetine katıldı. II. Abdül*hamit'e karşı kurulan bu cemiyetler Makedonya'da çok daha güçlüydüler. Bu durumun nedenleri şunlardır:

1. Avrupa'dan gelen yayınların bölgede kolay bulu*nup, okunması

2. Selânik'teki üçüncü ordu subaylarının maaşlarını alamaması ve terfi edememeleri.

Osmanlı Devleti'nin siyasi çalkantılar içerisinde bu*lunduğu bu dönemde, Almanya Osmanlı Devletine yak*laştı. İngiltere Almanya'nın Osmanlı Devletine yaklaş*ma*sını, çıkarlarına uygun bulmadı. Balkanlar ve Doğu Ak*de*niz ilgili politikasını değiştirerek Rusya'ya yak*laştı. Bu*nun sonunda İngiltere ve Rusya Reval sözleşmesini imzaladılar. (1908). İngiltere önceleri Rusya'nın Balkan*larda güçlenmesini istemi*yordu. Ancak bu sözleşmeyi imzalayarak Rusya'nın Panislavizm politi*kasını destek*ledi.

İttihat ve Terakki Derneği üyeleri Balkanlar'da oluşan bu gelişmeler karşısında, II. Abdülhamit'in devletin par*ça*lanmasını önlemeyeceği fikrini savundular. Meşruti*yet'in ikinci kez kurulmasını sağlamak için Niyazi Bey Manastırda, Enver Bey Selanikte birlikleriyle isyan ettiler. II. Abdülhamit Meşrutiyeti ilân etmek zorunda kaldı. Meş*rutiyetin ikinci kez ilanı sırasındaki karışıklığı fırsat bilen;

1.Bulgaristan bağımsızlığını ilân ederek, Doğu Ru*meli'yi kendisine bağladı. Bulgarlar Rusya'ya ve Osmanlı Devetine tepki olarak bir Alman prensini kendi*lerine kral seçtiler.

2. Avusturya - Macaristan, Bosna – Hersek'i ülke*sine kattı.

3. Yunanistan Girit'i aldığını açıkladı.

II. Meşrutiyetin ilanından sonra Kanun–i Esasi'ye ko*nulan yeniliklerle aşağıdakiler gerçekleşmiştir:

1. Padişahın meclisleri kapatması zorlaştırıldı.

2.Hükümetin padişaha değil, meclise karşı sorumlu olduğu kararlaştırıldı.

3. Fikir ve toplanma özgürlükleriyle ilgili olarak yeni*likler yapıldı. Partiler kurulmasına izin verildi. (Bunlar ilk kez gerçekleştirilmiştir.)

31 MART OLAYI (13 NİSAN 1909)

Meclisi Mebusanın açılmasıyla İttihat ve Terakki Cemiyetinin etkinliği arttı. Bu partiye karşı olanlar Ahrar Partisini kurdular. Volkan Gazetesi sahibi Derviş Vahdeti ve Serbesti Gazetesinin başyazarı Hasan Fehmi, İttihat ve Terakki aleyhine şiddetli yazılar yazdılar. Bu yazılarda dini propagandalar yaptılar. Halkı heyecana getirdiler. Ga*zeteci Hasan Fehmi öldürüldü. II. Abdülhamit taraftar*ları Avcı taburlarını yanlarına çektiler, Meclis–i Mebusa*n'a gelerek "şeriat isteriz" diyerek isyan başlattı*lar. İttihat ve Terakki'yi destekleyen mebuslardan, subay*lardan ve ga*zetecilerden bazılarını öldürdüler. Bu olaylar üzerine İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin merkezi olan Selanik'te III. Orduya bağlı askerlerden "Hareket Ordusu" kuruldu. Mahmut Şevket Paşa komutasındaki bu ordu is*yanı bastırdı. Mustafa Kemal Hareket Ordusunun kur*may başkanlığını yaptı. İttihat ve Terakki Partisi ile hü*kümet üyeleri II. Ab*dülhamit'i padişahlıktan indirdiler, kardeşi V. Mehmet Reşat'ı padişahlığa ge*tirdiler.

Not: 31 Mart olayı denilen isyanı çıkaranlar Meşruti*yet idaresini yıkarak, Teok*ratik Monarşiyi yeniden kur*mayı hedeflemiş*tir.

TRABLUSGARP SAVAŞI (1911–1912)

Nedenleri:

1. Siyasi birliğini geç tamamlayan İtalya'nın sö*mürge yarışına girmesi

2. İtalya'nın Habeşistan ve Kızıldeniz kıyılarını işgal etmesine rağmen yenilerek geri çekilmesi, karşılaştığı bu başarı*sızlığı gidermek istemesi.

3. İtalyan tüccarların Trablusgarp'ta kurdukları et*kinliğin artması.

4. İtalya'nın kendisine yakın Trablusgarp'a atanacak vali konusunda kendi görüşünün alınmasını istemesi

Not: İngiltere ve Fransa İtalya'nın Almanya'ya yakın*laşmasını ön*le*mek için İtalya'ya destek vermişlerdir

İtalya'nın bölgedeki tüccarlarının haklarını kendi*sinin koruyacağını öne sürerek, Trablusgarp'a atanacak vali konusunda kendilerinin görüşünün alınmasını istedi.

Osmanlı Devleti, İtalya'nın Trablusgarp'ın yönetimiyle ilgili isteklerini reddetti. Bunun üzerine İtalya Trablus*garp'a asker çı*kardı. Osmanlı Devletinin deniz gücü yoktu. II. Abdül*hamit do*nanma subaylarının kendisine karşı bir ihtilâl yapacağını düşünerek, donanmayı Haliç'e çektir*mesiyle gemiler çü*rümüştü. Karadan kuvvet gön*derile*miyordu, çünkü Mısır, İngiliz işgalindeydi.

Osmanlı yönetimi Trablusgarp ve Bingazi savunma*larını düzenlemek için aralarında Mustafa Kemal ve En*ver Bey'in bulunduğu bir grup subayı buraya gön*derdi. Mustafa Kemal Trablusgarp ve Derne'de, Enver Bey Bingazi'de bulunan Osmanlı birliklerini ve yerli halkı ör*güt*lediler. İtalyanlar kıyıdan içeri giremediler. İtalya istek*le*rini kabul ettirmek için On iki adayı işgal etti. Çanak*kale kıyılarını topa tuttu. Bu olaylar sırasında Balkan sa*vaş*ları çıktı. Osmanlı yönetimi her iki cephede savaşa*maya*cağını anladı ve barış istedi. İsviçre'nin Uşi kentinde antlaşma imzalandı.
Kaynak: 20. Yüzyılda Osmanlı http://www.webhatti.com/tarih/754182-20-yuzyilda-osmanli.html#ixzz29Xapns3M
whkaynak
0