Cevaplar

2016-06-17T13:56:10+03:00
Öncelikle şiiri yazalım.
İnceleme ekte yer almaktadır.
Kenâr-ı bahrde hoş bir mahaldir, nâzır-ı âlem, 
Tahaccür eylemiş bir mevcdir; üstünde bir âdem, 
Hayâlettir, oturmuş, fikr ile meşguldür her dem; 
Giyinmiştir beyaz amma, bakarsın arz eder mâtem, 
Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep mahrem; 
Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hurrem... 

Bu tenha yerleri gördün mü sen zannetme hâlîdir, 
Hayâlâtımla meskûndur, bu yerler pür meâlîdir, 
Muhât-ı aczdir hem lâ-tenâhî birle mâlîdir; 
Bu mevkidir yerim sahilde bir kürsî-i âlîdir. 
Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep mahrem; 
Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hurrem... 

Sükûnetle kuşanmış hây u hûy-i şehri gûş eyle, 
Sehâb-ı hande-rîz ü berk-ı yekser-kahrı gûş eyle, 
Ağaçlardan çıkan efkârı seyret, nehri gûş eyle; 
Bu vahşetgâhda sen gel benimle dehri gûş eyle. 
Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep mahrem; 
Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hurrem... 

Düşün ol zâtı kim emriyle zâtından ıyân olmuş, 
Vücûd-ı sermedîsinden zemîn ü âsmân olmuş, 
Düşün deryâyı, her bir katre mevc-i bî-kerân olmuş, 
Hafâyâ-yı ilâhîdir ki yekdil, yekzebân olmuş. 
Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep mahrem; 
Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hurrem... 

Odur hîçî-i mâzî lücce-i sürh-i meşiyyette, 
Bu târîkî-i müstakbel kebûd-ı sermediyyette, 
Durur bir kibriyâ-yı bî-nihâyet nûr u zulmette, 
Beraber cümle mevcûdât ü eşyâ hep muhabbette. 
Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep mahrem; 
Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hurrem... 

Eder yekdiğerin takbîl dâim zühre vü zerre, 
Yürür bir yolda murg u mâhî vü mehtâb ü şebperre, 
Otur şu minber-i deryâ-muhât-ı senge bir kerre, 
Hemen allah'ı gör şâmil semâdan bahr ile berre. 
Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep mahrem; 
Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hurrem... 

Yürür her burc bin asr-ı mücessemdir, mümâsildir, 
Zılâle sûretâ, zannetme lâkin cism-i zâildir, 
Bu hey'et zîr ü bâlâ mercî-i aslîye mâildir, 
Giderler şâd ü handân cümlesi bir feyze nâildir. 
Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep mahrem; 
Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hurrem... 

Döner vâdide dûr a dûr bir ses, rûdlar çağlar, 
Çemen mâî, koyunlar penbe, rengârenktir dağlar, 
Şafaktan, bahrdan etmekte cem-i sîm ü zer bağlar. 
Bu şenlikte benim gönlümdür ancak varsa bir ağlar. 
Bulutlar, dalgalar, yıldızlar, etrafımda hep mahrem; 
Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hurrem... 

İner sisler içinde bir küçük kız kûhdan tenhâ, 
Doğarken necm-i bî-hâb-ı seher peyda vü nâ-peydâ, 
Geçer peyk-i sabâ dûşunda aks-i cûşiş-i deryâ, 
Ceres yâd-ı vatanla dilde eyler derdimi ihyâ. Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep mahrem; 
Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hurrem...

İnceleme
⬇⬇

 http://i.hizliresim.com/PMOM68.jpg


0