Cevaplar

2012-10-17T16:08:48+03:00

Mondros Ateşkes Anlaşması, Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan savaşa son verme belgesidir. Osmanlı Devleti adına Bahriye Nazırı Rauf Bey, Birleşik Krallık adasının Mondros Limanı'nda demirli Agamemnon zırhlısında 30 Ekim 1918 akşamı imzalanmıştır. Mondros Ateşkes Anlaşması, Osmanlı Devleti'nin yıkımından sonra kurulan Türkiye'nin çerçevesini çizen ilk uluslararası belge olması açısından önemlidir

0
2012-10-17T16:13:17+03:00

Önemli Maddeleri:

Toplam 25 maddeden oluşan Ateşkes antlaşması önemli maddeleri şunlardır:

Çanakkale ve İstanbul Boğazları itilaf Devletlerine bırakılacak ayrıca Osmanlı sularında bütün mayınlı bölgelerin temizlenmesinde yardımcı olunacaktır. Gözaltında bulundurulan ya da tutsak olarak bekletilen bütün İtlaf Devletleri askerleri ve Ermeniler koşulsuz olarak serbest bırakılacaktır. Türk ordusunun asker sayısı azaltılacak sınırların denetlenmesi ve iç güvenliğin sağlanabilmesi için gerekli sayıdan fazla askerler terhis edilecektir. Türk karasularında bulunan tüm savaş gemileri teslim edilecek gerektiğinde Türk ticaret gemileri de çeşitli ihtiyaçlar için kullanılabilecektir. Kuzeybatı İran’daki Türk birlikleri savaş öncesindeki sınırlarına geri çekilecektir. Türk makamlarının haberleşmeleri dışında tüm telsiz telgraf ve haberleşme istasyonları itilaf devletlerinin denetimi altına alınacaktır. İtilaf devletleri kendi güvenliklerini tehdit edecek herhangi birdurum ortaya çıkarsa istedikleri stratejik bir bölgeyi işgal edebilecektir.(Bu madde antlaşmanın 7.maddesidir.) Toros tünelleri ve ülkedeki tüm demir yolu ağları İtilaf devletleri tarafından işgal edilecektir. Ülkenin ihtiyaçları karşılandıktan sonra kömür akaryakıt ve deniz ürünleri ve mamulleri dışarıya satılmayacak ve bunlar İtilaf Devletlerince satın alınacaktır. Türk tutsaklar İtilaf devletlerinin elinde tutulacaktır. Anadolu sınırları dışında kalmış olan Osmanlı orduları ve subayları İtilaf devletlerine teslim olacaktır Doğudaki altı ilde(Vilayeti Sitede) bir karışıklık çıkarsa İtilaf devletleri bu illeri(Erzurum Van Bitlis Sivas Elazığ Diyarbakır) işgal edebilecektir.(Antlaşmanın 24 maddesidir.)

Antlaşmanın Önemi:

Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti kağıt üzerinde siyasi varlığını hukuken sürdürebilmesine rağmen fiilen sona ermiştir. İtilaf Devletleri orduların terhisi ve silahların teslim edilmesi maddeleriyle yapılacak işgaller sırasında herhangi bir silahlı direniş olmasını önlemeyi amaçlamışlardır.Fakat bu durumişgalleri kolaylaştırmasına rağmen Türk halkının silahlanarak “Kuvay-ı Milliye” birlikleri ile direnişe geçmesine neden olmuştur. Demiryolları tüneller ve geçitler işgal altında tutularak işgallerin kolaylaşması ve direnişçilerin yardımlaşmalarının önlenmesi amaçlanmıştır. Haberleşme vasıtalarına el konarak yapılacak işgaller karşısındaki tepkilerin yurt çapında yada dünya genelinde duyurulmasını önlemek istemişlerdir. 7.madde antlaşmanın en önemli maddesidir.Buna göre İtilaf devletleri istedikleri her yeri işgal edebileceklerdi.Bu madde ile yapacakları işgallere hukuki bir dayanak sağlamışlardır. Gerçek metinde 24.madde olarak yer alan madde ile Doğuanadolu’da kurulması düşünülen Ermeni devleti için zeminhazırlanmıştır.Bu iller asıl metinde “Ermeni Vilayeti olarak” isimlendirilmiştir. İtilaf devletleri Türklerin elindeki esirlerin serbest bırakılmasını sağlamışlar,fakat kendi ellerindeki Türk esirlerini serbest bırakmayarak barış antlaşması sırasında bu durumu pazarlık aracı olarak kullanmayı amaçlamışlardır.Böylece eşitlik ilkesine uymamışlardır. Osmanlı temsilcileri Wilson ilkelerinin uygulanacağına inandıkları için çok ağır şartlar taşıyan bu antlaşmayı imzalamışlardır. Ateşkesten kısa bir süre sonra İtilaf Devletleri Paris Barış Konferansında bir araya gelerek yenilen devletlerle imzalayacakları barış antlaşmalarının taslaklarını hazırladılar.ancak Osmanlı topraklarını paylaşma konusunda uzlaşamadıkları için Osmanlı devleti ile imzalanacak olan barış antlaşmasını taslağını bu konferansta hazırlamışlardır.
0
2012-10-21T08:59:37+03:00

1.Çanakkale ve İstanbul Boğazları açılacak,Karadeniz'e serbestçe geçis sağla-nacak ve bu yerlerdeki istihkamlar itilaf devletleri tarafından işgal edilecek.
2.Osmanlı ordusu terhis edilecek,orduya ait silah,cephaneler,itilaf devletleri tarafından denetim altına alınacak.
3.Sahil koruma için kullanılacak küçük gemiler hariç,Osmanlı donanması,itilaf devletlerinin belirlediği limanlarda gözaltında tutulacak.
4.İtilaf devletleri,güvenliklerini tehdit edecek bir durumda,istedikleri herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecekler.(madde 7)
5.Hükümet yazışmaları hariç bütün haberleşme,itilaf devletleri tarafından kontrol edilecek,Toros Tünelleri işgal edilecek.
6.İtilaf devletleri,Osmanlı demiryolları ve ticaret gemilerinden yararlanabilecek-lerdi.
7.Hicaz,Yemen,Suriye,Irak,Trablusgarp ve Bingazi'deki Osmanlı birlikleri,en yakın itilaf devletlerine teslim olacak.
8.Doğu Anadolu'daki 6 vilayette bir karışıklık çıkması halinde,itilaf devletleri,bu vilayetlerden herhangi bir kısmını işgal edebilecekler.

bunlar :)

0