Cevaplar

2012-10-17T19:14:27+03:00

YENİçERİ OCAGI'NIN KALDıRıLIŞININ TAŞRADAKİ
YANSıMASı
( 1826-1827)
Yrd. Doç. Dr. Hamiyet SEZERBilindiği
gibi Yeniçeri Ocağı, i. Murat zamanında hükümet merkezinde
padişahların maiyyetinde daimi ücretli askerlerden kurulmuştu.
Başlangıçta, Osmanlı Devleti'nin başarısında önemli roloynamış ve iki
buçuk yüzyılOcak, düzenli bir şekilde işlemiştirl
. Yeniçeri Ocağı'nın
işleyişi, ocağa asker almadaki kurallar 17. yüzyılın ilk yarısında bozulmaya
başlamıştır. Önceleri Acemi Ocağı 'nda yetiştikten sonra Yeniçeri
Ocağı'na geçilmekteyken daha sonra bu kural bozulmuş, dışardan da
asker alınmaya başlamıştır. Bu durum sonraki yıllarda daha da kötüleşmiş,
asker olmadığı halde, elinde yeniçerilerin aldıkları ulufeyi almak için
esame belgesi olan kişiler artmıştı. Ayrıca, yine Yeniçeri Ocağı'nda düzenli
olarak yapılan talimler aksamaya başlamıştı. Devlet adamları, bozulmayı
görmüşler, tedbirler almaya başlamışlardı. Bu çalışmalar özellikle
18. yüzyılda başlamış, diğer yenilik faaliyetleri sırasında, askeri sistemde
de düzenleme yapılmak istenmiştir. Örneğin, Amcazade Hüseyin
Paşa zamanında (1701) yine, 1728'de III. Ahmet zamanında Nevşehirli
Damad İbrahim Paşa öncülüğünde çeşitli düzenlemeler yapılmaya çalışıldığı
bilinmektedir. Askeri sistemde yenileştirme çalışmaları durmamış,
devam etmiştir. Bu durum II. Mahmut döneminde artık bir şey yapılamayacağının
görülerek, ocağın kaldırılmasına karar verilene kadar sürmüş

0
2012-10-17T19:14:46+03:00

 yeni içeri yetiştirilen askerdir. I. Murat'ın veziri 


Çandarlı Hayrettin Paşa'nın yardımıyla kurduğu bu sistem de, devlet kendi Hırıstiyan tebasından ve bazen eline düşen harp esirlerinden bazı çocuklara el koyuyordu.


Acemi Oğlanı denilen bu çocuklar, önce bir tür köylü ailesinin yanına veriliyordu. Orada 


Türkçeöğreniyor, 


İslam dininin, 


Türk örf ve adetlerine göre yetiştiriliyordu. Devşirilir devşirilmez sünnet edilip, kendilerine bir müslüman adı veriliyordu. Sonra acemi oğlanların kışlalarında, askeri terbiyeleri başlıyordu. Emekli oluncaya kadar evlenmeleri, şehirde oturmaları yasaktı. Kışlalarda yaşarlardı. İstidat ve kabiliyet gösterenler subay ve general olurlardı.


Hıristiyan çocuklarını, Müslüman ve Türk yapıp Hıristiyanlara karşı dövüştürülmesi, Avrupalıları çok meşkul etmiştir.

"Çeri" Türkçe'de asker demektir. Yeniçeri ise yeni asker anlamına gelmektedir. Asker kelimesi 


Arapçadan gelir. 1. Murat, yeni bir sınıf ihdas ettiği, kendisine babadan kalan yaya (piyade)ve atlı (süvari) yanında yeni bir asker sınfı ortaya çıkardığı için, bu zümreye "Yeniçeri" denilmiştir.

0