Cevaplar

2012-10-17T19:40:50+03:00

Valiler, kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet’in her organının kararlarının, talimat ve emirlerinin uygulanmasını sağlamak ve yürütmek ile görevlendirilmiş, Bakanlar Kurulu tarafından seçilip Cumhurbaşkanı’nın onayıyla göreve gelen illerin mülki amirleridir. Valiler, her ilde devletin ve hükümetin yürütme erki olan bakanların temsilcisi ve bunların idari ve siyasi yürütme aracıdır. Valiler, il sınırları içinde bulunan tüm kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. 

İldeki devlet memurlarının bir kısmını doğrudan atamak, bir kısmının atanması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlara görüş bildirmek, bir kısmının da görev yerlerini belirlemek ve değiştirmek valilerin yetki ve görev alanları arasındadır.

Valiler, İçişleri Bakanlığına bağlı olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görev yaparlar. Vali olmak için kanunlarda özel şartlar ön görülmese de genel olarak vali atamaları, kaymakamlar ve çok tercih edilmese de emniyet müdürleri arasından seçilerek yapılmaktadır.

0
2012-10-17T19:40:55+03:00

Valiler İçişleri Bakanlığının önerisi,Bakanlar Kurulunun kararı,Cumhurbaşkanının onayı ile göreve başlar(üçlü kararname). Vali, kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının neşir ve ilanını ve uygulanmasını sağlamak ve Bakanlıkların talimat ve emirlerini yürütmekle görevlidir. Bu işlerin gerçekleştirilmesi için gereken bütün tedbirleri almaya yetkilidir. Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler. İlin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur. Vali, ilde teşkilatı veya görevli memuru bulunmayan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan her hangi bir idare şube veya daire başkanından isteyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir. Vali, Cumhuriyet Bayramında ilde yapılacak resmi törenlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder. Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür. İldeki devlet memurlarının bir kısmını doğrudan atamak, bir kısmının atanması konusunda görüşünü bildirmek, bir kısmının da görev yerlerini belirlemek ve değiştirmek. İldeki yerinden yönetim kuruluşları üzerinde vesayet yetkilerini kullanmak.

0