Cevaplar

2013-04-10T14:50:36+03:00

*İkiside Protein sentezinde görevlidir.
*Yapı ve özellikleri aynıdır.
*DNA ve RNA'nın yapısındaki bazlar aynıdır. Bunlar Adenin - Guanin - Sitozin(Citozin)'dir.
Bunlar geleceğin Biyoloji Öğretmeni olan bana ait bilgilerdir.
Bir de lütfen inceleyiniz.
DNA ve RNA’nın Yapısı ve Özellikleri
Genetik olayların hücrede moleküler düzeydeki temeli genetik mater*yal görevini üstlenen nükleik asitlerin yapı ve özelliklerine dayanır. Nükleik asitlerin iki türü olan deoksiribonükleik asit (DNA) ve ribonükleik asit (RNA) temelde aynı yapısal özelliklere sahiptir.
DNA ve RNA Arasındaki Farklar
DNA
Bulunduğu yer Çekirdek mitokondri kloroplast prokaryotların sitoplazmalarında
Zincir şekli Çift zincir
Yapısındaki bazlar A T G C
Yapısındaki şeker Deoksiriboz
Sentezlenmesi DNA polimeraz enzimleri sayesin*de kendi kendini eşleyerek
Hücredeki sentez yeri Prokaryotlarda sitoplazmada ökaryotlarda çekirdek ve bazı organellerde
Görevi Genetik bilginin depolanması ne*siller arasında aktarılması ve hüc*redeki metabolik faaliyetlerin yö*netimi
Nükleotitlere ayrılması DNA-az enzimleri ile
Çeşidi1 çeşit
RNA
Bulunduğu yer Sitoplazma çekirdek ve hücre organellerinde
Zincir şekli Tek zincir
Yapısındaki bazlar A U G C
Yapısındaki şeker Riboz
Sentezlenmesi RNA polimeraz enzimleri sa*yesinde DNA tarafından
Hücredeki sentez yeri Prokaryotlarda sitoplazmada ökaryotlarda çekirdekte
Görevi Protein sentezi genetik bilginin taşınması
Nükleotitlere ayrılması RNA-az enzimleri ile
Çeşidi 3 çeşlit: m-RNA t-RNA r-RNA
Genler DNA’daki bazı kimyasal dizilimler olan nükleotidlerden mey*dana gelmiştir. Çoğunlukla kromozomların içerisinde bulunurlar. Ayrıca DNA molekülü prokaryotlarda (bakteriler) kromozom dışı genetik sistem olan plazmidlerde Ökaryotik hücrelerde genetik materyalin kromozomlar (Nükleus) dışında temel olarak (hayvan ve bitkilerde ) mitokondri ve (sade*ce bitkilerde ve alglerde ) kloroplastlarda bulunduğu bilinmektedir.
1953 yılında Watson ve Crick DNA molekülünün kendine has özellik*lere sahip bir çift sarmal yapı halinde bulunduğunu ileri sürdüler. Bu araştı*rıcıların önerdikleri DNA yapısı o tarihlerde başka araştırıcılar tarafından or*taya konulan DNA’ya ilişkin önemli bulgulara dayanmaktadır.
Bir başka önemli bulgu da Chargaff tarafından saptanmıştır. Herhangi bir türe ait DNA’nın nükleotidlerine parçalandığında serbest kalan nükleotidlerde adenin miktarının timine guanin miktarının da sitozine daima eşit olduğu görülmüştür.
Bu modele göre DNA molekülü heliks (sarmal) şeklinde kıvrılmış iki kollu merdiven şeklindedir. Merdivenin kollarını şeker (deoksiriboz) ve fos*fat molekülleri meydana getirir. Deoksiriboz ile fosfat grupları ester bağla*rıyla birbirlerine bağlanmıştır. İki kolun arasındaki merdiven basamaklarında gelişigüzel bir sıralanma yoktur. Her zaman guanin  sitozin’in (C yada S); Adenin de Timin’in karşısına gelir. Hem pürün (yani adenin ve guanin ) ile pirimidin (yani sitozin ile timin) arasındaki hidrojen bağlan hem de diğer bağlar meydana gelen heliksin düzgün olmasını sağlar. Pürin ve pirimidin bazları yandaki şekerlere (riboz) glikozit bağlarla bağlanmıştır. Bazşeker ve fosfat kombinasyonu çekirdek asitlerinin temel birimleri olan nükleotidleri meydana getirmiştir. Dört çeşit nükleotid vardır. Bunlar taşı*dıkları bazlara göre isimlendirilirler (AdeninGuanin Sitozin Timin).

7 4 7