Cevaplar

2012-10-17T20:53:51+03:00

1.İlk Hikâye Örneği- Letaif-i Rivayat - Ahmet Mithat Efendi -1870

2. Batılı Anlamda İlk Hikâye Denemesi - Küçük Şeyler- Sami Paşazade Sezai - 1892

3. İlk Naturalist Eser - Zehra - Nabizade Nazım

4. İlk Yerli Roman Denemesi - Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat- Şemsettin Sami

5. İlk Tarihî Roman Denemesi - Yeniçeriler - Ahmet Mithat Efendi

6- İlk Tarihî Roman Örneği - Cezmi - Namık Kemal

7. Edebiyatımızda İlk Fabl Örneği - Harname - Şeyhî

8- Edebiyatımızda Batılı Anlamda İlk Fabl Örneği - Eşek İle Tilki Hikâyesi - Şinasi

9. İlk Makale Örneği - Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi -Şinasi - 1860 

10. İlk Eleştiri Örneği - Namık Kemal - 1866

11. Edebiyatımızdaki En Önemli Gezi Yazısı Örneği -Seyahatname - Evliya Çelebi

12.Edebiyatımızda Günlük Terimini İlk Kullanan- Falih Rıfkı Atay

13. İlk tezkire - Mecalisü'n-Nefais - Ali Şir Nevaî

14. Anadolu Sahasında Yazılan İlk Tezkire - Heşt Behişt- Edirneli Sehî Bey

15. İlk Söylev (Nutuk) - Orhun Abideleri

16İslâmî Dönem Türk Edebiyatı İlk Yazılı Eser - Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacib

17. Edebiyatımızda İlk Mesnevi Örneği - Kutadgu BiligYusuf Has Hacib

18. Edebiyatımızda Aruzla Yazılan İlk Eser - Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacib

19. Edebiyatımızda İlk Siyasetname Örneği - Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacib

20. Batı Etkisindeki Türk Edebiyatında Bilinçli İlk Temsilcisi - Şinasi

21. Edebiyatımızda İlk Özel Gazeteyi Çıkaran, Noktalama İşaretlerini İlk Kullanan Sanatçı - Şinasi

22. Fransızca'dan İlk Şiir Çevirileri Yapan ve İlk Folklor İncelemesi Çalışmaları Yapan Sanatçı - Şinasi

23. Edebiyatımızdaki İlk Atasözleri Derlemesi - Durub-ı Emsal-i Osmaniye - Şinasi

24. İlk Köy Romanı Denemesi - Karabibik - Nabizade Nazım

25. İlk Çeviri Roman - Tercüme-i Telemak (Fenelon) - Yusuf Kâmil Paşa

26. İlk Psikolojik Roman Denemesi - Zehra - Nabizade Nazım

27. İlk Psikolojik Roman - Eylül - Mehmet Rauf

28. İlk Realist Roman Denemesi -Araba Sevdası - Recaizade Mahmut Ekrem

29. Batı Tekniğine Uygun İlk Realist Roman - Mai ve Siyah - Halit Ziya Uşaklıgil

30. İlk Tiyatro Eseri - Şair Evlenmesi - Şinasi

31Heceyle Yazılan İlk Manzum Tiyatro Eseri- Eşber- Abdulhak Hamit Tarhan

32. İlk Bibliyografya - Keşfu'z-Zünun - Kâtip Çelebi

33. İlk Hamse Sahibi - Ali Şir Nevaî

34. İlk Resmî Türkçe Gazete - Takvim-i Vakayi - 1831

35. İlk Yarı Resmi Türkçe Gazete - Ceride-i Havadis -1832

36. İlk Özel Türkçe Gazete - Tercüman-ı Ahval - 1860

37. İlk Hatıra Kitabı - Babürnâme - Babürşah - 16.yy.

38. İlk Mizah Dergisi - Diyojen - Teodor Kasap

39. İlk Şiir Antolojisi - Harabat - Ziya Paşa

40. İlk Mensur Şiir Örnekleri - Mensur Şiirler - Halit Ziya Uşaklıgil

41. İlk Edebî Bildiriyi Yayımlayan Topluluk - Fecr-i Ati Topluluğu

42. İlk Yazılı Edebî Metin ve Türk Adının Geçtiği İlk Metin - Göktürk Yazıtları

43. Sahnelenen İlk Tiyatro Eseri - Vatan Yahut Silistre -Namık Kemal

44. Türk Dilinin İlk Sözlüğü ve İlk Dilbilgisi Kitabı -Divanü Lügati't-Türk - Kâşgarlı Mahmut

45. İlk Türkçe Sözlük - Kamus-ı Türkî - Şemsettin Sami

46. İlk Edebiyat Tarihçimiz - Abdulhalim Memduh Efendi

47. Batılı Anlamda İlk Edebiyat Tarihçimiz - Mehmet Fuat Köprülü

48. Türkçe'nin İlk Dilbilgisi Kitabı - Sarf-ı Türkî - Süleyman Paşa

49. İlk Uyarlama Tiyatro Eserinin Yazarı - Ahmet Vefik Paşa

50. İlk Alfabemiz - Göktürk Alfabesi

51. İlk Kadın Romancımız - Fatma Aliye Hanım

52. Edebiyatımızda Milli Edebiyatın Açılmasına öncülük eden - Mehmet Emin Yurdakul

53. Edebiyatımızda İlk Kafiyesiz Şiir Denemesi-Validem - Abdulhak Hamit Tarhan

54. İlk Türk Destanı - Alp Er Tunga Destanı

55. Süslü Nesrin İlk Temsildsi - Sinan Paşa

56. Kurtuluş Savaşını Doğrudan İşleyen Romanımız- Ateşten Gömlek - Halide Edip Adıvar

57. İlk Divan Şairimiz - Hoca Dehhanî

58. Dilde Sadeleşmeyi Savunan ilk Yayın Organı - Genç Kalemler

59. Edebiyatımızda Epik Tiyatronun Kurucusu - Haldun Taner

60. İlk Köy Şiiri Örneği - Köylü Kızların Şarkısı - Muallim Naci

61. Edebiyatımızda ilk Çocuk Şiiri Örnekleri - Şermin -Tevfik Fikret

62. İlk Didaktik Eser Örneği - Kutadgu Bilig - Yusuf Has Hacib

63Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Kurulan ilk Edebî Topluluk - Yedi Meşaleciler

64Hece ile Yazılan ilk Manzum Tiyatro Örneği - Binnaz - Yusuf Ziya Ortaç

65. Edebiyatımızda Yayımlanan ilk Ortak Kitap - Yedi Meşale

66. Edebiyatımızda Yayımlanan İkinci Ortak Kitap - Garip

67. İlk Pastoral Şiir Örneği - Sahra - Abdulhak Hamit Tahran

68AruzTürkçe'ye Uyarlayan İlk Şair - Tevfik Fikret

69. İlk Röportaj örneği - Rüya - Ziya Paşa

70Tasavvuf Edebiyatının Kurucusu ve Bu Yönde şiirler Yazan İlk Şair - Hoca Ahmet Yesevi

71. Bilinen İlk Türk Şair - Aprınçur Tigin

72. Bilinen ilk Türk Yazar -Yollug Tigin

74. İlk Epik Tiyatro örneği - Keşanlı Ali DestanıHaldun Taner

75. İlk Dergi örneği - Mecmua-ı Fünun - Münif Paşa-1861

76. Batılı anlamda İlk Günlük Örneği- Seyahat Jurnali- Direktör Ali Bey

77Türkî-i Basit Akımının Öncüsü - Aydınlı Visali -15.y.y.

78Türkî-i Basit Akımının En güçlü Temsilcileri - Edirneli Nazmi ve Tatavlalı Mahremi

79Sebk-i Hindi Akımının En Güçlü Temsilcisi - Şeyh Galip-18.yy.

80. İlk fıkra yazarımız- Ahmet Rasim

0
2012-10-17T20:53:53+03:00

Türk Edebiyatı Nedir? (Temsilcileri, Türleri, Dönemleri)
Türk edebiyatı veya Türk yazını, Türk dilinde yazılmış sözlü ve yazılı metinlerdir. Türklerin İslamiyeti kabullerine kadar farklı Türk dil ve alfabeleri kullanılırken, İslamiyetin etkisiyle Farsça ve Arapça kullanılmaya başlanmış, Osmanlı döneminde Türkçe’nin Arap alfabesiyle yazıldığı Osmanlıca eserler verilmiştir. Özellikle saray çevresinde, Fars edebiyatının etkisiyle üretilen bir edebiyat anlayışı ağır basmıştır. Zaten okur-yazarlığın olmadığı ya da oldukça az olduğu halk arasında, sarayın Divan Edebiyatı etkili olamamış, Anadolu’da sözlü gelenek uzun bir süre devam etmiştir.

0