Cevaplar

2012-10-17T21:31:48+03:00

a. Japonya
Japonya'da modernleþme ve geliþme yýllarýnda nüfus politikalarý nüfusun artmasý yönünde olmuþ,
ailelerin çok sayýda çocuk sahibi olmalarý özendirilmiþtir. Bu nüfus politikasý sonucunda 1947’de ülkenin
nüfus artýþ hýzý % 2’ye yükselmiþtir. Artýþ beklenenden fazla olunca hükûmet bu artýþ hýzýný düþürebilmek
için 1948’de çýkardýðý bir yasayla sýký bir aile planlamasý baþlatmýþtýr. Bu uygulama sonucunda 1980’lerin
baþýnda nüfus artýþ hýzý % 1’in altýna düþürülmüþtür. 1990’lý yýllara gelindiðinde nüfus artýþ hýzý çok düþük
seviyelere inince hükûmet ailelerin çok sayýda çocuk sahibi olmalarý için teþvik kampanyalarýna yeniden
baþlamýþtýr. 1991 yýlýna gelindiðinde teþvik kampanyasýyla bir miktar artýþ saðlanmýþsa da beklenen baþarý
elde edilememiþtir. 2000 yýlýnda bu oran çok düþük bir seviyeye yani % 0,1’in altýna inmiþtir.

1 1 1