Cevaplar

2012-10-18T12:12:02+03:00
Okunuşu: Lev enzelnâ hâzel kur’âne alâ cebelin lereeytehu hâşian mütesaddian min haşyetillâh ve tilkel’emsâlü nadribuha linnâsi leallehüm yetefekkerûn!. 

Huvallahulleziy lâ ilâhe illâ hu alimul ğaybi veşşehadeh hüver rahmanür rahıym, hüvallahülleziy lâ ilâhe illâ hu elmelikül kuddûsüs selâmül mü’minül müheyminül aziyzül cebbarul mütekebbir sübhanallahi ammâ yüşrikûn hüvallâhul hâlikul bâriy-ül müsavvir lehül’esmâül husna yüsebbihu lehu ma fiyssemâvâti vel’ard ve hüvel aziyzül hakiym

Anlamı: Eğer (ki) biz, bu Kur’ân’ı bir dağ başına inzâl etseydik, şüphesiz ki o dağı Allâh haşyeti yüzünden, boyun kesmiş, param parça olmuş görürdün. İşte bu misâlleri biz, insanlar düşünüp, ne ibret almak lâzım geldiğini anlasınlar diye gösteriyoruz. 

Ki öyle bir Allâh’dır ki, Tanrı yoktur ancak O vardır. Açıkta olana da, saklı olana da vâkıftır. Rahman’dır, rahıymdir (1) (yine) O, öyle bir Allâh’dır ki, Tanrı yoktur O vardır. Cümle yaratıkların mutasarrıfı kudsîyet sahibi, selâmet ihsan eden, iman nurunun kaynağı, gözetip esirgeyen, aziz icabında dilediğini zorla yaptırmaya gücü yeten, lâyıkıyla yegâne kibir sâhibidir. Allâh müşriklerin koştukları ortaklardan münezzehtir. Öyle bir Allâh’dır ki O, yaratacağı her şey’i bir hikmete mebnîdir ve yekdiğerine uygundur.Yarattıklarının hepsini ayrı bir sûretle meydana getirir. En muhteşem isimler O’nundur. Semâlarda ve yerdekilerin hepsi onu tesbih ederler. Her zaman galip olup, her işi hikmetlidir.
1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-18T12:15:09+03:00

.”OKUNUŞU:”Ma esabe min musiybetin filarzi vela fiy enfusikum illa fiy kitabin min kabli en nebraeha.. Likeyla te’sev ala ma fatekum vela tefrahu bima ataküm”(57 HADİD-22,23)

“ANLAMI:Yeryüzünde ,yani afakta ve nefislerinizde ,yani varlığınızda meydana gelen  hiçbir musibet yoktur ki ,biz onu yaratmadan evvel bir kitapta belirlemiş olmayalım..Bunu,elinizden çıkana üzülüp ümitsizliğe düşmeyesiniz ve (ALLAH’IN)size verdiği ile sevinip  şımarmayasınız diye açıklıyoruz.”

1 5 1