Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-18T19:11:13+03:00

boş kümenin elemanı olmaz

alt küme ise 2 küme verilir birbirlerinde aynı veriler var fakat birinde fazla da var işte o büyük olan küçüğü kapsar.

küçük de büyüğün alt kümesi olur

0
2012-10-18T19:12:19+03:00

Boflküme. Hiç ö¤esi olmayan kümeye boflküme denir. Boflkümenin
bitanecik bile ö¤esi yoktur ve bu küme ∅ simgesiyle gösterilir. Demek ki, x ne olursa olsun, x ∉ ∅.
Boflküme var m›d›r ya da olmal› m›d›r? Elbette olmal›d›r. Örne¤in her fleyi bilen insanlar kümesi boflkümedir, 2003 y›l›na kadar Türkiye cumhurbaflkan› olmufl kad›nlar›n kü-
mesi boflkümedir. Boflkümeden
bol ne var!
Ancak bir tane boflküme vard›r! Bunu hemen kan›tlayabiliriz.
Diyelim iki tane boflküme var,
yani iki hiç ö¤esi olmayan küme
var. Hiç ö¤esi olmayan bu iki kü-
meye x ve y diyelim. x = y eflitli-
¤ini kan›tlayaca¤›z. Kan›tlayal›m. Diyelim, x ve y birbirine eflit de¤il. O zaman
ikisinden birinde di¤erinde olmayan bir ö¤e olmal›, çünkü her ikisinin de ayn› ö¤eleri olsayd› küme
eflitli¤inin tan›m›ndan dolay› (sayfa 17) x ve y birbirine eflit olurdu. Ama bu kümelerin hiç ö¤esi
yok ki ikisinden birinde di¤erinde olmayan bir ö¤e
olsun!.. Demek ki bu iki küme birbirine eflitmifl...

0