Cevaplar

2012-10-18T20:09:23+03:00

Akut koroner sendromlar; patofizyoloji, tanı ve tedavilerinde ortak özelliklerle iç içe geçmiş klinik durumlardır. Birçok benzerliğe rağmen kararsız angina ile miyokard infarktüsü arasında farklılıklar vardır. Kararsız angina hastaları genellikle daha yaşlı ve daha fazla komorbid durumu olan, çok damar koroner arter hastalığı bulunan ve daha önce revaskülarizasyon yapılmış hastalardır. Myokard infarktüsünde elektrokardiyografide belirgin ST segment değişikliği varken kararsız anginada hafif ST segment depresyonu ile beraber T dalga inversiyonu, hatta normal bir elektrokardiyografi olabilir. Kararsız angina ve dinamik elektrokardiyografik değişiklikleri olan hastaların 1/3’ünde takipte nekroz gelişip myokard infarktüsüne geçiş olmaktadır. Fibrinolitik tedavi dışında antiiskemik, antitrombotik ve revaskülarizasyon stratejileri sıklıkla aynıdır. Kararsız anginalı hastalarda kısa dönem sağkalım, başvuruda ST segment depresyonu ve T dalga inversiyonu olanlar dışında, myokard infarktüsüne göre daha iyidir. Yapılan çalışmalardan elde edilen veriler ışığında tanı ve tedavi stratejileri her geçen gün daha da gelişmektedir


Yanlış Olabilir Yanlışsa Özür Dilerim.

0