Cevaplar

2012-10-18T20:20:48+03:00

güzel ahlak hayattaki ve islamdaki en güzel fazilettir..............

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-18T20:21:00+03:00

İslam dışı ruhbanlık yaşantısına bağlı olduğu için Müslümanlara önder ve örnek olamaz

Evet, Said Nursi İşraki inancı gereği, İslam dışı ruhbanlık zihniyetine ve ruhbanlık yaşantısına bağlı olmasıyla Müslümanlara asla örnek ve önder olamaz

Dördüncü bölümde belgesel olarak açıkladığımız üzere Nursi sapkın İşraki felsefesine bağlanmışta Bu inancı nedeniyle de ruhbanlık zihniyetine ve yaşantısına girmiştir. Dolayısıyla da Müslümanlara örnek ve önder olma ihtimalini yitirmiştir.

Ruhbanlık zihniyeti ve yaşantısı toplumsal hayattan yalnızlığa çekilmek ve dünya işlerini terk etmek ve çok az bir gıda ile beslenmektir.

Çünkü İşraki felsefesine göre, nura kavuşmak ve erişmek isteyen dünyadan el etek çekecek, inzivaya çekilecek yani toplumdan ve insanlardan uzaklaşacak ve mümkün olduğu kadar çok az yemek yiyecektir. Böylece tam bir ruhbanlık hayatı yaşayacak ve sonundan güya nura ve hakikate erişecektir.

îşte, Said Nursi bu inançla ruhbanlık yaşantısına girmiş ve medeni toplumsal hayattan ayrılmış, yalnızlığa yani yalnız yaşamaya çekilmiştir.

Böylece de Müslümanlara örnek ve önder olmak özelliğini temelden yitirmiştir. Çünkü İslam’da ruhbanlık zihniyeti ve ruhbanlık yaşanüsı yoktur.

Müslümanlar toplum içinde yaşayacaklar, evlenecekler ve hem dünya hayatı içinde, insanlar arasmda yaşacaklar, hem de İslam’ın emir ve yasaklama göre yaşamaya çalışacaklardır.

Ruhbanlık yaşantısı adından da anlaşılacağı gibi, Hıristiyan rahiplerinin toplumsal hayattan uzaklaşıp manastırlarda, yani tarikat hücrelerinde yalnız yaşamalan anlammı ifade etmektedir. İşte Said Nursi’nin de uyguladığı Hıristiyanlığın bu ruhbanlık yaşantısı asla İslam’da mevcut değildir.

O nedenle Said Nursi Müslümanlara örnek ve önder olma ihtimalini temelden kaybetmiştir.

Evet, Nurcuların iddialarının aksine Said Nursi Müslümanlara örnek ve önder olamaz. Çünkü Nursi sapkın mistik felsefe ve miskin ruhban zihniyetine sahip ve bunları bütün hayatı boyunca yaşamış bir insandır. Çünkü o sapkın mistik felsefe ve miskin ruhbanlık zihniyeti ve yaşantısı asla İslami bir inanç ve yaşantı tarzı değildir. Dolayısıyla böylesine İslam dışı bir inanca ve yaşantıya kapılmış olan bir kimse, Müslümanlara örnek ve önder olarak gösterilemez. Ve de asla olamaz.

Mistik felsefe ve ruhbanlık zihniyeti, dünya işlerinden el Çekmek ve toplumsal hayattan uzaklaşmak, bir köşeye çekilip psikolojik bunalım içinde, güya kendisini ibadete vererek yaşamak anlamını ifade etmektedir.

Said Nursi’nin hayatı dünya işlerinden ve toplumsal hayattan uzak olarak yani ruhbanlık zihniyeti ve yaşantısı ile geçmiştir. Öylesi bir inanç ve hayat tarzı asla îslami esaslara uymaz, dolayısıyla öylesi bir kimse de Müslümanlara örnek ve önder olamaz.

Said Nursi’nin yaşantısı gibi eserlerinde de sapkm mistisizmi ve ruhbanlık zihniyetini özendiren, hatta esas alan çok sayıda bölüm bulunmaktadır. Zaten hiç öyle parçalar olmasa dahi, kendisinin yaşantısı normal olarak eserlerine yansıyacak ve onu örnek alanlar da hayatını da öncelikle örnek alacaklardır. Dolayısıyla Nursi’nin yaşantısı Müslümanlar için örnek olamayacağı gibi, eserleri de İslami bilgi ve inanç kaynağı olamaz.

Özellikle bugün, başta Müslüman Türk milletinin ve bütün İslam aleminin iktisadi sefalet ve sosyal perişanlık içinde, gerilik ve yoksulluk içinde olduğu bir dönemde, Müslümanlann Said Nursi’yi örnek alarak dünya işlerinden el çekmeleri ve toplum hayatmdan uzaklaşıp Nursi gibi birer mağaraya çekilip kendilerini ibadete vermeleri tam anlamı ile bir felaket olur, milletçe intihar olur. Çünkü böylesi bir toplumun bu dünyada medeni ve şerefli insanlar olarak yaşamasına imkan ve ihtimal yoktur. Böylesi bir topluluk hürriyet ve istiklalini de koruyamaz, vatan ve topraklarına da sahip olamaz. Hatta sonuç olarak din ve namusunu da koruyamaz.

İşte, Said Nursi’nin inandığı ve yaşarak uyguladığı mistik İşraki felsefesinin ve ruhbanlık zihniyetinin bir topluma getireceği felaketin kısa özeti budur.

İşte, Nurcuların Müslüman Türkleri, özellikle de gençlerimizi Said Nursi’yi örnek ve önder, eserlerini rehber edinmeye davet etmeleri bu yolda çalışmaları, sonuç olarak Müslüman halkımızı ve gençlerimizi böylesine büyük bir felakete ve bizi milletçe intihara çağırmadan başka bir şey değildir.

Nitekim Said Nursi’nin ruhbanlık zihniyetini ve yaşantısını örnek alan birçok gencimiz evlenmeyi ve hayata bağlanmayı bırakmış ve sürekli psikolojik bir bulunalım içinde yaşamaya mahkum olmuştur.

O halde altını çizerek tekrarlayalım; mistik sapkın İşraki felsefeyi ve ruhbanlık zihniyetini benimseyen ve bunu hayatı boyunca yaşayan ve de eserlerinde de savunan, onu öven, ona özendiren Said Nursi Müslüman Türk milletine ve gençlerimize asla örnek ve önder olamaz. Mistik felsefeyi ve miskin ruhbanlık zihniyetini özendiren Nursi’nin eserleri de, İslami rehber kitaplar olarak asl

1 5 1