Cevaplar

2012-10-19T17:43:39+03:00
HZ YUSUF KISSASI
Gerçekten Biz, akıl erdirirsiniz diye, onu Arapça bir Kuran olarak indirdik Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmemizle, en güzel kıssaları gerçek bir haber (kıssa) olarak sana aktarıyoruz, oysa sen, daha önce, bundan haberi olmayanlardandın Hani Yusuf babasına: "Babacığım, gerçekten ben (rüyamda) onbir yıldız, güneşi ve ayı gördüm; bana secde etmektelerken gördüm" demişti (Babası) Demişti ki: "Oğlum, rüyanı kardeşlerine anlatma, yoksa sana bir tuzak kurarlar Çünkü şeytan, insan için apaçık bir düşmandır" "Böylece Rabbin seni seçkin kılacak, sözlerin yorumundan (kaynaklanan bir bilgiyi) sana öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a (nimetini) tamamladığı gibi senin ve Yakub ailesinin üzerindeki nimetini tamamlayacaktır Elbette Rabbin, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir" Andolsun, Yusuf ve kardeşlerinde soranlar için ayetler (ibretler) vardır (Yusuf Suresi, 2-7)

 

 
1 1 1
2012-10-19T17:45:54+03:00

Yusuf’un Çocukluğu ve Rüyası

   Yakup (a)’un on iki oğlu vardı. Bunlardan ikisi, Yusuf ve Tevrat’ta ‘Benyamin” diye isimlendirilen küçük kardeşi, diğer on kardeşle, baba bir anaları ayrı kardeştiler. Kur’an bunu şöyle ifade ediyor: “(Kardeşleri) demişlerdi ki: “Yusuf ve kardeşi, babamıza biz­den daha sevgilidir.” (12/8) Tevrat metninde ise, Yusuf pey­gamberin çocukluğu hakkında şöyle ifadeler vardır: Hz. Yakup’un, Yusuf’u sevmesinin sebebi olarak, onun ihtiyarlığının oğlu ol­duğu, bundan dolayı çok sevdiği yer alır. Oysa Yusuf (a)’tan sonra “Benyamin”in doğmuş olduğu da anlatılmaktadır. 0 halde Yakup peygamberin en son oğlu olması hasebiyle en küçük oğlunu daha çok sevmesi gerekirdi. İşin doğrusu Kur’an’da şöyle verilmektedir: “(Yakub) böylece Rabb’in seni seçecek ve sana “te’vil el-ehadis”i öğretecek. Daha önce, ataların İbrahim’e ve İshak’a nimetini ta­mamladığı gibi sana ve Yakup so­yuna da nimetini tamamlayacaktır.” (12/6) Yusuf suresindeki bu ayetten de anlaşıldığı gibi, Kuran’da Ya­kub peygamberin, Yusuf’u (a) di­ğer kardeşlerinden daha çok sev­mesinin nedeni olarak, Yusuf hak­kında Allah’tan vahiy ile bilgi al­ması anlatılmaktadır. “Bir zamanlar Yusuf, babasına; “Babacığım! Rüyamda on bir yıldı­zın, güneş ve ayın bana secde et­tiklerini gördüm.” demişti.”“Babası dedi ki: “Ey oğulcu­ğum! Rüyanı kardeşlerine anlat­ma, Yoksa sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan, insanın apaçık düş­manıdır.” (12/5-6) Yakup’un (a) vahiy ile kendisi­ne bildirilen bilgiden dolayı, Yu­suf’a gördüğü rüyayı anlatmaması ikazına rağmen, Yusuf’un bu rüyayı anlatması neticesi Şeytan, kolla­dığı fırsatı yakalamış ve kardeşle­rinin, Yusuf aleyhinde kötü dü­şünceler üretmesini sağlamıştı. "Zira Şeytan benimle kar­deşlerimin arasına fitne soktuktan sonra..”(12/100) Şeytan'ın fitnesi ile ilgili olarak, kıssanın bitiminde Yusuf peygam­berin ağzından Şeytanın nifakıyla kardeşlerin arasının bozulduğu­nun bir kez daha tespiti yapılmak­tadır. “Demişlerdi ki: “Yusuf ve kardeşi babamıza bizden daha sevgilidir. Oysa biz bir cemaatiz. Babamız açık bir yanlışlık içindedir.” “Yusuf’u öldürün ya da onu bir yere bırakın da babanızın yüzü yalnız size kalsın. Ondan sonra da iyi bir topluluk olursunuz.” (12/8-9) Kuran’da Yusuf kıssası haricinde, kardeşler arasındaki çekiş­meye bir diğer örnek olarak, Adem’in çocuklarının kıssası anla­tılır.“Onlara Adem’in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku: “Hani her biri birer kurban sunmuşlardı. (Kurban) birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen, kurba­nı kabul edilene) “Seni öldürece­ğim” demişti. (0 da);”Allah, sade­ce korunanları kabul eder” dedi.” “(Kurbanı kabul edilmeyenin) nefsi, onu kardeşini öldürmeye ça­ğırdı, onu öldürdü, ziyana uğra­yanlardan oldu.” (5/27,30) Her iki kıssada da üzerinde du­rulan hasedin; Şeytan ve nefsin de tahriki ile kardeş öldürmeye kadar insanı kötülüğe götürdüğü anlatıl­maktadır.  
1 2 1