Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-19T21:26:22+03:00

Karamanoğlu Mehmet Bey Karamanoğulları'nın ikinci beyi Kerimü’d-din Karaman’ın oğludur. Doğum tarihi belli olmayıp ölümü1280’dir. Mehmet Bey askerî ve idarî yönden bilgili bir devlet adamı idi. Bilim adamlarını etrafına toplayıp onlara büyük önem vermiştir. Dil Devriminde Atatürk'e ilham kaynağı olmuştur.

XIII. yüzyıl ortalarında Selçuklular, genellikle edebi dil olarak Farsçayı, devlet işlerinde Arapçayı kullanırlardı. Halk ise öz dilleri olanTürkçeyi kullanıyordu. Mehmet Bey millet olarak birlikte yaşamanın ilk şartı olan dil birliğinin sağlanmasının gerekliliğine inanıyordu. Bu birliği gerçekleştirmek için Toroslar üzerinde yaşayan bütün Türkmen boylarını çevresinde toplayarak bir ordu oluşturdu.

Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türkçe kullanımı ile ilgili sözünü konu alan Milli Piyango Bileti.

"Şimden gerü hiç gimesne divanda, dergahda, bergahda ve dahı her yerde Türk dilinden özge söz söylemeye." Günümüz Türkçesi ile "Bugünden sonra hiç kimse divanda, dergahta, bergahta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dilde söz söylemesin." 13 Mayıs 1277 13 Mayıs 1277

Üzerine gönderilen Selçuklu ve Moğol kuvvetlerini büyük bir yenilgiye uğratarak Konya’ya girdi. Burada yaşayan Selçuklu Türkleri, Karamanoğulları ile birlik oldular.

Kısa zamanda Konya vilayeti ve bazı çevre iller Karamanoğullarının hâkimiyeti altına girdi. Daha sonra Selçuklu Sultanı İzzettin Keykavus’un oğlu Gıyaseddin Siyavuş’u başa geçiren Mehmet Bey’in kendisi de vezir oldu. İlk önceleri Moğol baskısına başarı ile karşı koymasına birçok kere galip gelmesine rağmen, daha sonraki çarpışmaların birinde iki kardeşi ile beraber öldürülmüştür. İdareciliği sırasında Türkçeyi resmi dil olarak ilan eden fermanını vermiştir. Bu fermanda “Bugünden sonra divanda, dergâhta ve bargâhta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır.” diyerek siyasî ve askerî bir zafer değil aynı zamanda kültürel bir zafer kazanmıştır.

 
2 2 2
2012-10-19T23:51:14+03:00

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

 

1. Üneş, A., Abdülkadirzâde Hüseyin Hâşim Bey Hayatı Sanatı, Eserleri Üzerine Monografik Bir      Çalışma, GOÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat 2004, 206 s.

2. Başpınar, M., Mâlumat Gazetesi (25-48. Sayılar) İnceleme- Tahlilî Fihrist- Edebiyata İlişkin Kuramsal Metinler, GOÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat 2006, 205 s.

3. Türker, Y. E., Feride Çiçekoğlu, (Hayatı, Sanatı, Eserleri), GOÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat 2006, 170 s..

4. Şimşek Y., Gültekin Samanoğlu (Hayat-Sanat ve Eserleri), GOÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat 2007, 273 s.

5. Türkoğlu, S., Şeyhülislam Esad Divânı’nın Tahlili, GOÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat 2007, 233 s.

6. Uyar, A., Tanzimat Sonrasında Sürgün Edebiyatı, GOÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat 2009,164 s.

7. Önem, M. Y., Türkçe Yazan Ermeni Yazarlarda Türk ve Ermeni İmgesi, GOÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat 2009.

 

6.2 Doktora Tezi

 

7. YAYINLAR

 

7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

“Türk Edebiyatında İthaf Terimi Hakkında Bir Araştırma”, Bilig,S. 22, Yaz, 2002, s. 87-107.  “Tarık Buğra’nın Öyküleri ve Öykücülüğü”, Bilig,S. 48, Kış/ 2009, s. 119-136. “Poetik Düşünüşün Klasik Şiirde Dile Getirilişi: Baki Divanı Örneği”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 39, 2009, s.449-4457.

 

7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (proceedings)

basılan bildiriler.    

 

1. “Türkçe Divan Dibacelerinde Şiir Üzerine Düşünceler, Görüşler”, Uluslararası Divan Edebiyatı Sempozyumu [Bildiriler Kitabı], Beykoz Belediyesi Kültür Y. s. 197-204.

2. “Günümüz Türk Şiirinde Çocuk Teması”, Türk Halkları Edebiyatı (II), Beynelhalk Uşak Edebiyatı Kongresi, Kafkaz Üniversitesi, Bakü 2008, s. 198-203.

0