Cevaplar

2012-10-19T23:09:17+03:00

Silaj yapımının başlıca amacı yeşil yemlerin en az
besin maddesi kaybı ile muhafaza edilerek, besin değeri
yüksek bir ürün elde etmektir. Ancak, silodaki
fermantasyonun kontrolü zor olup, genellikle kontrol
edilmeyen fermantasyon silolanan ürünün besin maddesi
içeriğinin optimum bir şekilde korunmasını
güçleştirmektedir. Bakteriyel inokulantlar silajda istenilen
fermantasyonu destekleyerek, silolanan materyalin besin
maddesi içeriğinin optimum bir şekilde muhafazasını
sağlamak ve hayvan performansını artırmak amacıyla
kullanılmaktadırlar. Son yıllarda dondurularak kurutulmuş
homofermantatif ve heterofermantatif laktik asit
bakterilerini içeren birçok ticari inokulant piyasada
mevcut olup, bunların bazıları silaj fermantasyonunu
geliştirme ve hayvan performansını artırmada oldukça
başarılı bulunmuşlardır. Silolanacak ürüne laktik asit
bakterilerinin yeterli seviyede ilavesi ile üründe mevcut
olan karbonhidrat kaynaklarının hızlı bir şekilde laktik
aside fermantasyonlarının sağlanmasıyla silaj
fermantasyonu gelişir ve besin maddesi kayıpları azalır.
Bakteriyel inokulantlarla yapılan çalışmaların büyük
çoğunluğunda inokulantlar, silajın pH, asetik asit, bütürik
asit, etanol ve amonyak azotu seviyelerini düşürmüşler;
laktik asit, laktik:asetik asit oranı, kuru madde
kazanımları, kuru madde sindirilebilirliği ve silaj kuru
maddesi tüketimini artırmışlardır. Bu faktörlerin büyük
çoğunluğu kaliteli bir silajda bulunması gereken
özelliklerdir.

0