Cevaplar

2012-10-20T15:23:29+03:00

S.1. Saf X ve Y sıvıları homojen bir karışım oluşturuyor. 
Karışımın, X ve Y sıvılarına göre hangi özelliği aynıdır?
A) Homojenlik B) Öz kütle
C) Kaynama noktası D) Buhar basıncı
E) Öz ısı
************************************************** 
S.2. Şekerli suyun karışım olduğunu anlatmak için;
I. Normal kaynama noktası 100oC den büyüktür.
II. Su buharlaştırılırsa geriye şekerin kalması 
III. Homojen yapılı olması
gerçeklerinden hangisi/hangileri en iyi açıklar?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
************************************************** 
S.3. Aşağıdaki hangi olayda düzensizlik artmaz?
A) Suyun elektrolizle H2 ve O2 gazlarına ayrışması
B) Asetonun buharlaşması
C) CO2 gazının suda çözünmesi
D) Kuru buzun süblimleşmesi
E) Buzun erimesi
************************************************** 
S.4. Aşağıdaki olaylardan hangisi hal değişimi ile ilgili değildir?
A) Buzun erimesi
B) Ağzı açık kapta kolonyanın zamanla azalması
C) Kışın camların buğulanması
D) Sıcak havada kokuların çabuk yayılması
E) Islanan kişinin üşümesi
************************************************** 
S.5. KCl tuzu suda çözünüyor. Oluşan çözelti için;
I. Homojendir.
II. Aynı sıcaklıkta buhar basıncı saf sudan daha 
yüksektir.
III. Doymamış çözeltisinin kaynama sırasında 
sıcaklığı artar.
************************************************** 
Yargılarından hangisi/hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III
D) I ve III E) I, II ve III

S.6. Madde Donma Nokt.(oC) Kaynama Nokt.(oC)
X -25 30 
Y -5 78
Z 10 120
************************************************** 
X, Y ve Z sıvılarının donma ve kaynama noktası
yukarıda verilmiştir. 
Buna göre; 
I. 25oC de üçü de sıvıdır.
II. Sıvı fazda en uçucu X dir.
III. -5oC de X ve Y katı fazdadır.
Yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
************************************************** 
S.7. Maddeye ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Maddenin en düzensiz hali gazdır.
B) Katı haldeki maddelerde tanecikler yalnız titreşim 
hareketi yapar.
C) Genellikle katı hal, maddenin öz kütlesinin en büyük 
olduğu haldir 
D) Hacim, maddeler için ayırt edici özellik değildir.
E) Bütün maddelerin sahip oldukları potansiyel enerjileri 
Aynıdır.
************************************************** 
S.8 Doymamış tuzlu su çözeltisi ile ilgili;
I. Aynı sıcaklıkta su ilavesi ile buhar basıncı artar.
II. Ağzı açık kapta kaynarken sıvını buhar basıncı 
o ortamın açık hava basıncından büyüktür.
III. Tuz ilave edilirse kaynama sıcaklığı artar.
Yargılarından hangisi/hangileri doğru değildir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I ve III
************************************************** 
S.9 I. Saf değildirler.
II. Homojendirler.
III. Hacmi, çözücü ve çözünen hacimlerinin 
toplamına eşittir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri bütün çözeltiler için her 
zaman doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
************************************************** 
S.10 I. Çözünen maddeyi toz haline getirmek.
II. Çözücü miktarını artırmak.
III. Karıştırarak çözmek.
IV. Sıcaklığı artırmak.
İşlemlerinden hangisi/hangileri bir katının sıvıdaki 
çözünürlüğünü ve çözünme hızını değiştirir
A) Yalnız I B) Yalnız IV 
C) I, III ve IV D) I, II, III, ve IV 
E) II, III ve IV

0