Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-20T15:27:22+03:00

Karışımlar, Çözeltiler ve Alaşımlar

 İki veya daha fazla maddenin özeliklerini kaybetmeden çeşitli oranlarda karışması ile oluşan madde topluluğudur
 
 Şeker + Su = Şekerli su
 Tuz + Su = Tuzlu su
 
 ÖZELLİKLERİ
 
 1-Saf madde değildirler
 2-Homojen veya heterojendirler
 3-Fiziksel yolla oluşurlar
 4-Maddeler her oranda karışırlar
 5-Oluşumları için enerjiye ihtiyaç yoktur
 6-Kendisini oluşturan maddelerin özelliklerini taşırlar
 7-Kimyasal formülleri yoktur
 8-Erime ve kaynama noktaları sabit değildir
 9-Öz kütleleri sabit değildir
 10-Kendisini oluşturan maddelere fiziksel yolla ayrışırlar
 11-En az iki atomdan oluşurlar
 12-Yapı taşları olmaz
 
 ÇEŞİTLERİ
 
 a-Homojen karışımlar
 b-Heterojen karışımlar 
 
 A - HOMOJEN KARIŞIMLAR
 
 Özelliği her yerinde aynı olan karışımlardır
 
 ÇEŞİTLERİ
 a-Çözeltiler
 b-Alaşımlar
 
 B- HETOROJEN KARIŞIMLAR
 
 
 Özelliği her tarafında aynı olmayan karışımlar 
 
 ÇEŞİTLERİ
 a-Süspansiyon 
 b-Emülsiyon
 
 
 
 
 Ç Ö Z E L T İ L E R
 
 
 Bir maddenin başka bir madde içinde gözle görülmeyecek kadar küçük parçacıklar halinde bulunmasıyla oluşan homojen karışımlardır
 
 Şeker + su = Şekerli su
 Tuz + su = Tuzlu su 
 Elemanları
 a-çözünen madde ( şeker , tuz )
 b-çözücü madde ( SU )
 
 ÇÖZELTİ ÇEŞİTLERİ
 
 A-ÇÖZÜNEN MADDE MİKTARINA GÖRE ÇÖZELTİLER
 1-Seyreltik çözeltiler ( çözüneni az çözücü madde miktarı fazla olan çözeltiler )
 ( şekeri az suyu fazla olan çözeltiler )
 
 2-Derişik çözeltiler (çözüneni fazla çözücü madde miktarı az olan çözeltiler )
 (şekeri fazla suyu az olan çözeltiler )
 
 Seyreltik çözeltiler derişik çözeltiye dönüştürülürken
 1-Çözücü ısıtılarak buharlaştırılıp uzaklaştırılarak,
 2-Çözünen madde miktarı artırılarak
 
 B-ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNE GÖRE ÇÖZELTİLER
 Çözünürlük tanımı
 1-Doymuş çözelti
 2-Doymamış çözelti
 
 C-ÇÖZEN VE ÇÖZÜNEN MADDE TÜRLERİNE GÖRE ÇÖZELTİLER
 1- katı - katı çözeltiler ALAŞIMLAR
 2- katı – sıvı çözeltiler Şekerli su
 3- sıvı - sıvı çözeltiler Alkollü su
 4- sıvı - gaz çözeltiler Gazoz , kola
 5- gaz - gaz çözeltiler Hava
 
 D-İLETKENLİKLERİNE GÖRE ÇÖZELTİLER
 1-İletken ( Elektrolit ) çözeltiler
 2-Yalıtkan ( Elektrolit olmayan ) çözeltiler
 
 ÇÖZELTİLERİN ÖZELLİKLERİ
 1-Homojendirler
 2-Saydamdırlar
 3-Tanecikleri gözle görülmez
 4-Çökelti vermez
 5-Süzgeç kağıdında tortu bırakmaz
                                                                     ---alıntıdır----
 
 

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-20T15:42:15+03:00

Karışımlar ve Özellikleri


Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir.
Karışımlar görünümlerine göre iki çeşittir:


1-Heterojen Karışımlar (Adi Karışımlar): Özellikleri her yerinde aynı olmayan ve dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi gözükmeyen karışımlara heterojen karışım denir.
Örnek: (tebeşir tozu+ su), (zeytinyağ+su)
Süt, ayran, toprak, beton, sis….


A- Süspansiyon (katı- sıvı)
Bir katının sıvı içerisinde çözünmeyip, parçacıklar (asılı)halinde kalmasıyla oluşan karışımlardır.
Örnek: ayran, pişmiş türk kahvesi, çamurlu su, tebeşirli su, hoşaf, taze sıkılmış meyve suyu, kan.


B- Emülsiyon (sıvı- sıvı)
Bir sıvının başka bir sıvı içerisinde çözünmeden kalmasıyla oluşan karışımlardır. Örnek: zeytinyağ-su, benzin-su, süt…


C- Aerosol (sıvı- gaz)
Bir sıvının gaz ile oluşturduğu heterojen karışımlardır. Örnek: deodorantlar, sis, spreyler… #


Heterojen Karışımların Özellikleri:
1- Heterojen özellik gösterirler.
2- Bulanık görünürler.
3- Dipte çökelti oluştururlar.
4- Genellikle tanecikleri gözle görülür.
5- Fiziksel yolla (süzme) ayrılırlar.
2-Homojen Karışımlar (Çözeltiler): 
Özellikleri her yerinde aynı olan ve dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi gözüken karışımlara homojen karışımlar denir.


Çözelti: Bir maddenin diğer bir madde içerisinde her tarafa eşit olarak dağılmasıyla oluşan karışımlara denir.
• Tuzlu su, şekerli su, hava, maden suyu, alkollü su, gazoz, alaşımlar, kolonya….
• Bütün gaz karışımları çözeltidir.
Örnek: bronz, çelik, sirke, hava, tuzlusu
Çözeltiler fiziksel hallerine bağlı olarak katı, sıvı veya gaz halde bulunabilirler.


A- Katı-Katı çözeltiler: 
Alaşımlar =metal+metal
B- Sıvı çözeltiler:
Sıvı- Katı: burun damlası, şerbet
Sıvı- Sıvı: kolonya, sirke
Sıvı- Gaz: gazoz, deniz suyu 
C- Gaz çözeltiler: 
Gaz- gaz çözeltiler= hava, doğalgaz...
Homojen Karışımların Özellikleri
1- Homojendirler
2- Dipte çökelti oluşturmazlar.
3- Berrak görünüşlüdürler.
4- Tanecikleri gözle görülmez.
5- Süzme ile ayrılmazlar.
6- Belirli erime, kaynama noktaları yoktur. Çözünen madde miktarı arttıkça kaynama nok. yükselir, donma nok. azalır.

ÇÖZELTİLER (HOMOJEN KARIŞIMLAR)
Çözeltiler iki kısımdan oluşur:

1. Çözücü madde  katı,sıvı,gaz  tiner, benzin vb.
2. Çözünen madde sıvıdır: su, alkol, eter, olabilir.


Su + Tuz………..Tuzlusu


Çözen ve çözünen madde miktarına göre çözeltiler :


1- Seyreltik Çözelti: Bir başka çözeltiye göre; Çözünen madde miktarı az, çözen madde miktarı ( çözücü) fazla olan çözeltilerdir. 
(Ör: 100gr su+ 1 gr şeker çözeltisi, 100gr su+ 10 gr şeker çözeltisine göre seyreltiktir.)
2-Derişik Çözelti: Bir başka çözeltiye göre; Çözünen madde miktarı fazla, çözücüsü az olan çözeltilerdir.
(Ör: 100gr su+ 15 gr şeker çözeltisi, 100gr su+ 5 gr şeker çözeltisine göre derişiktir.)


Seyreltik çözeltiler derişik hale getirilebilir. Bunun için:
Çözücü (sıvı) buharlaştırılır
Çözünen eklenir
Çözelti soğutulur
Derişik çözeltileri seyreltik hale getirmek için;
Çözücü eklenir. 

Çözünebilen madde miktarına göre çözeltiler:


1- Doymuş Çözelti: Belli bir sıcaklıkta çözebileceği kadar çözüneni içeren çözeltilerdir.
2- Doymamış Çözelti: Belli bir sıcaklıkta, çözebileceğinden daha az çözünen içeren çözeltilerdir. 
3- Aşırı Doymuş Çözelti: Çözebileceğinden daha fazla madde bulunduran çözeltilerdir.(heterojen görünürler.) 

0