Cevaplar

2012-10-20T16:40:27+03:00

Soru 1 : İman nedir? 
Cevap : Allah (cc)’ın dinini, Rasulüllah (sav)’in getirdiği tüm şeyleri kalp ile kabul edip dil ile tasdik etmektir 
Soru 2 : İmanın şarları nelerdir? 
Cevap : Allah (cc)’a, Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, Ahiret gününe, kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine, öldükten sonra tekrar dirilmeye iman etmektir 
Soru 3 : Hak dinlerin gayesi nelerdir? 
Cevap : Aklı, Dini, Nefsi, Nesli ve Malı korumaktır 
Soru 4 : İslam dininin kaynakları (Edille-i Şeriyye) nelerdir? 
Cevap : Kitap, Sünnet, İcma-i Ümmet ve Kıyas-ı Fukaha’dır 
Soru 5 : Peygamberimiz (sav)’den sonraki dönemlerde bir meselenin dini hükmü üzerinde o devirde yaşayan müçtehitlerin birleşmesi ve ittifak etmesine ne ad verilir? 
Cevap : İcma-i Ümmet denir 
Soru 6 : Kur’an’ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde karşılığı bulunmayan bir meseleyi,Kitap, Sünnet, İcma-i Ümmet dediğimiz şeri delillerde sabit olan hükümler ışığında, aynı illete (sebebe), aynı hikmete bağlayarak çözümlemeye dinimizde ne ad verilir? bu hükümleri verene Fakih denir 
Cevap : Kıyası Fukaha 
Soru 7 : İmam ve müçtehit olarak kabul edilen bir kişinin içtihat ve görüşlerinden oluşan, itikadi, fıkhi, dini veya şeri yola ne ad verilir? 
Cevap : Mezhep adı verilir 
Soru 8 : İtikadi mezheplerimiz ve imamlarını söyleyiniz 
Cevap : a- Maturidiyye; İmam Ebu Mansur Muhammed Maturidi 
b- Eşariyye; İmamı Ebul Hasan Aliyyül-Eşari 
Soru 9 : Allah’ın zati sıfatlarını sayınız 
Cevap : a- Vücut (Var olması) 
b- Kıdem (Varlığının başlangıcı olmaması) 
c- Beka (Varlığının sonu olmaması) 
d- Vahdaniyet (Bir olması) 
e- Muhalefetül lil Havadis 
f- Kıyam bi Nefsihi (Varlığının kendisinden olması) 
Soru 10: Büyük günahlar nelerdir? 
Cevap : a- Allah (cc)’a ortak koşmak 
b- Haksız yere adam öldürmek 
c- Namuslu kadına iftira etmek 
d- Sihir yapmak ve yaptırmak 
e- Savaştan kaçmak 
f- Müslüman anne ve babaya isyan etmek 
e- Yetim malı yemek 
g- Mescidi Haram’da günah işlemek 
h-Yetim malı yemek i-Zina yapmak 
Soru 11: Rabbimizin en güzel, en şerefli manalara ve sıfatlara dalalet eden mübarek isimleri vardır Ki bu isimler hakkında Peygamberimiz (sav) “Muhakkak ki Allah (cc)’a mahsus 99 ismi şerif vardır Her kim bu isimleri (sayar, ezberler veya şuurlu bir şekilde manalarını anlarsa) cennete girer, sonsuz mutluluğa ulaşmış olur” buyurdu Rabbimizin bu isimlerine ne ad verilir? 
Cevap : Esmaül Hüsna 
Soru 12: Allah (cc)’ın zatında, sıfatında ve fiillerinde eşsiz olduğunu bilip inanmaya ne denir? 
Cevap : Tevhit denir 
Soru 13: Peygamberimiz (sav)’in Miraç hadisesinde 7 Kat semada, Mescidi Haram ve Mescidi Aksa’dan sonra uğradığı, Meleklerin kıyamete kadar hayatlarında bir defa sıra gelerek tavaf ettikleri 7 Kattaki mescidin adı nedir? 
Cevap : Beytül-Mamur 
Soru 14: Allah’ın subuti sıfatlarını sayınız 
Cevap : a- Hayat (Diri olması) 
b- İlim (Her şeyi bilmesi) 
c- Semi (İşitmesi) 
d- Basar (Görmesi) 
e- İrade (Dilemesi) 
f- Kudret (Gücünün yetmesi) 
g- Kelam (Konuşması) 
h- Tekvin (Yaratması) 
Soru 15: Dört büyük melek hangileridir ve görevleri nelerdir? 
Cevap : a- Cebrail; Vahiy getiren melektir 
b- Mikail; Tabiat olaylarının iradesi ile görevlidir 
c- İsrafil; Sura üfleyecek olan melektir 
d- Azrail; Ölüm meleğidir, can alır 
Soru 16: Kendilerine Kitap verildiği Kur’an’ı Kerimde bildirilen peygamberler hangileridir ve hangi kitaplar kendilerine verilmiştir? 
Cevap : a- Musa(as); Tevrat 
b- Davut(as); Zebur 
c- İsa(as); İncil 
d- Muhammed(sav); Kur’an 
Soru 17: Kendilerine kitap indirilmeyip sahife verilmiş olan peygamberler ve kaç sahife verildiğini yazınız 
Cevap : a- Adem(as) 10 sahife 
b- Şit(as) 50 sahife 
c- İdris(as) 30 sahife 
d- İbrahim(as) 10 sahife 
Soru 18: Hakikatler hakkında ilim elde etme vasıtaları yani İslam’da bilginin kaynakları nelerdir? 
Cevap : a- Sağlam duyu organları b- Doğru haber c- Akıl 
Soru 19: İslamın kesin nasla sabit olan hükümlerine, şüphe götürmez bir şekilde inanmaya ve Allah (cc)’ın hükmüne ve iradesine teslimiyete ne ad verilir? 
Cevap : İtikat denir 
Soru 20: İlk peygamber Hz Adem (as)’dan Hz Muhammed Mustafa (sav)’e kadar gelen peygamberlere bildirilen Allah’ın dininin adı nedir? 
Cevap : İslam 
Soru 21: İnsanları iyiliğe yöneltmek için Allah (cc)’ın peygamberleri vasıtasıyla bildirdiği emirler ve hükümlere ne denir? 
Cevap : Din denir 
Soru 22: İnsanların yaşayışlarında yapmaları ile emrolundukları, ilahi yol ve umumi prensiplere ne ad verilir? 
Cevap : Şeriat 
Soru 23: İnanç bakımından insanlar üçe ayrılır bunlar hangileridir? 
Cevap : a- Mü’min b- Münafık c- Kafir 
Soru 24: Allah (cc)’e ve onun dinine kalbiyle inanıp, diliyle de inandığını söyleyen ve inandığını yaşamaya çalışan insana ne denir? 
Cevap : Mü’min 
Soru 25: İnanmadığını açıkça söyleyen kimseye ne denir? 
Cevap : Kafir 
Soru 26: Dili ile iman ettiğini söylediği halde kalbinden inanmayan kişiye ne denir? 
Cevap : Münafık 
Soru 27: İsyanda haddi aşan, zalim ve Allah (cc)’dan başka ibadet edilen put ve ilahı olan sistemlere ne ad verilir? 
Cevap : Tağut 
Soru 28: Allah (cc)’ın birliğini kabul etmeyen, ama ona inanan fakat ondan başka varlıklarıda ilah kabul eden kimseye ne ad verilir? 
Cevap : Müşrik 
Soru 29: İnsanların biri sağ biri sol omuzlarında olmak üzere iki gözetleyici melek vardır Bu meleklerden sağ taraftaki melek insanın iyi amel ve davranışlarını, sol taraftaki melekte insanın kötü amel ve davranışlarını tespit edip amel defterine yazmakla görevlidirler Bu meleklerin isimleri nelerdir? 
Cevap : Kiramen Katibin 

0