Cevaplar

2013-04-21T15:59:39+03:00

yıldırım Bayezit,Anadolu beyliklerine karşı izlenen dostluk politikasını bırakarak ,1398’e kadar Ramazanoğulları ve Dulkadiroğulları dışındaki bütün beylikleri Osmanlı topraklarına kattı.Böylece Anadolu Türk birliği önemli ölçüde sağlanmış oldu.

Karamanoğulları--------------------------1397 Akçay savaşı ile son verildi

Eretna---Kadı Burhanettin Beyliği------Kadı Burhanettin’in ölümü ve Timur tehlikesinin yaklaşması üzerine topraklarını Osmanlılara verdiler.

İstanbul’un Kuşatılması-----------------Osmanlı tarihinde İstanbul kuşatmalarına İlk kez Yıldırım Bayezit döneminde başlanmış ve 1391’den 1402’ye kadar şehir 4 kez kuşatılmıştır.Şehri karadan ve denizden kuşatan Yıldırım,kuşatmayı kolaylaştırmak için Anadolu Hisarı’nı (Güzelcehisar) yaptırmıştır.Bu kuşatmalar çeşitli sebeplerden dolayı kesintiye uğramıştır.

NİĞBOLU SAVAŞI (1396):

*İstanbul kuşatması sırasında Bizans’ın Avrupa’dan yardım istemesi

*Haçıların Türkleri Balkanlardan atmak istemeleri üzerine yapılmıştır.

İlk kez Avrupalı büyük devletlerin de katılımıyla oluşturulan Haçlı ordusu Osmanlı topraklarına girdi.Macar kralı önderliğindeki bu birliğe Fransa,İngiltere,İtalya,Almany a ve diğer Avrupa devletleri de katılmıştır.

Haçılar Osmanlıların önemli kalelerinden Niğbolu’yu 100 bin kişilik bir kuvvetle kuşattılar.

İstanbul kuşatmasını kaldıran Yıldırım,Niğbolu kalesi önlerinde Haçlıları ağır bir yenilgiye uğrattı.

*Bu savaştan sonra Bulgaristan tamamen Osmanlı topraklarına katılmıştır.

*Abbasi halifesi Yıldırım Bayezit’e “Sultan-ı iklim-i Rum” (Anadolu Sultanı) unvanını vermiştir.

ANKARA SAVAŞI (1402)

*Timur’un yendiği Bağdat hakimi Ahmet Celayir ve Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf’un Yıldırım’a sığınması.Yıldırım’ın yıktığı Anadolu Beylikleri beylerinin Timur’a sığınması.Sığınmacı beylerin iki Türk hükümdarını savaşa kışkırtması.

*İki Türk hükümdarı arasındaki üstünlük mücadelesi

Timur tehlikesinin belirmesi üzerine bir Anlaşma yaparak İstanbul kuşatmasını kaldıran Yıldırım Bayezit ,doğuya doğru ilerledi.Timur’un Sivas’ı ele geçirerek yağmalaması üzerine savaş kaçınılmaz oldu.

Ankara yakınlarındaki Çubuk Ovası’nda yapılan savaşı Timur kazandı.

Osmanlı ordusundaki kara tatarların Anadolu beylikleri askerlerinin Timur tarafına geçmesi savaşı Timur’un kazanmasında etkili olmuştur.

*Timur’a esir düşen Yıldırım 7 ay sonra 9 Mart 1403’te vefat etti.

*Anadolu Türk siyasi birliği tekrar bozuldu.Beylikler tekrar kuruldu.

*Karasioğulları beyliği ve Kadı Burhanettin beyliği hariç

*Osmanlı Devleti Timur’un hakimiyetine girdi.

*İstanbul’un fethi gecikti.

*Türklerin Balkanlarda ilerleyişi bir süre için durdu.

*Yıldırım’ın oğulları arasında taht kavgaları başladı.

*Osmanlı Devleti 11 yıl süren Fetret dönemine girdi.

*Osmanlı Devleti’nin bu olumsuz durumundan Avrupa devletlerinin faydalanamamasının iki sebebi vardır:

1-Niğbolu Savaşı’nın yıkıcı etkisini atlatamamaları

2-Osmanlının Balkanlarda uyguladığı hoşgörü siyasetinden halkın memnun kalması.

Yıldırım Bayezit dönemi’nde:

1-Gelibolu’da ilk Osmanlı tersanesi kurulmuştur.

2-Kütahya merkezli Anadolu Beylerbeyliği oluşturulmuştur.

FETRET (BUNALIM) DEVRİ

Ankara Savaşı’ndan sonra Yıldırım’ın oğulları arasında taht kavgalarıyla geçen dönemdir.

· Yıldırım Bayezit’in ölmesi üzerine çocuklarından

Süleyman Çelebi---------- Rumeli’de

İsa Çelebi ------------- Bursa’da

Mehmet Çelebi ----------- Amasya’da

Musa Çelebi’de ----------- Balıkesir’de hükümdarlığını ilan etti.

11 Yıl süren taht mücadelesi sonunda Çelebi Mehmet mücadeleyi kazanarak Osmanlı tahtına oturmuştur. 
Bu dönemde Balkanlar’da önemli bir toprak kaybı ve isyanla karşılaşılmamıştır.Bunun sebebi;izlenilen hoşgörülü politika ve Niğbolu Savaşı’nın yıkıcı etkisidir. 
Bu dönemde sadece Selanik elden çıkmıştır.

6 4 6