Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-04-21T20:05:01+03:00

Felsefenin alt dal

ı olarak etik, nasıl yaşamalıyım, iyi nedir, kötü nedir gibi sorulara

cevaplar arar. Felsefenin bütünsel bak

ışı çerçevesinde bu sorular, tüm insani eylem

alanlar

ını, siyasal olanları da kapsayacak şekilde genişletilebilir. Bu açıdan, birey

ile müdahil oldu

ğu tüm müşterek (kollektif) oluşumlar (toplum, topluluk, dernek,

ev, i

şyeri…) arasındaki ilişkide ortaya çıkan siyaset de, insani bir eylem olması

nedeniyle, etik ile iç içedir. Günümüz siyasal alan

ında, varlığını inkâr edemediğimiz

meseleler olarak sayabilece

ğimiz yabancılaşma, siyasetten soğuma, kamusal

alan

ın daralması gibi sorunların hepsi modern etik anlayışla bağlantılıdır. Modern

ya

şamın kapsamındaki bireyselleşme, beraberinde etik çoğullaşmayı getirmiş ve bu

ço

ğulluk, ekonomiden siyasete, toplumsal yaşamdan zihniyete kadar çeşitli alanlarda

kriz olarak tezahür etmi

ştir.

1 5 1