Cevaplar

2012-10-21T15:58:41+03:00

eğitek.mebgov.tr adresinden ayrıntılı

1. TANIM
2. KÜMELER‹N GÖSTER‹M‹
a) Liste yöntemi ile gösterimi
b) Venn flemas› ile gösterimi
c) Ortak özelik yöntemi ile gösterimi
3. KÜMELER‹N KARfiILAfiTIRILMASI
a) Kümenin elaman say›s›
b) Sonlu kümeler
c) Sonsuz kümeler
ç) Bofl kümeler
d) Eflit kümeler
e) Denk kümeler
4. ALT KÜME (KÜME PARÇASI)
a) Alt küme
b) Alt kümenin özelikleri
c) Alt küme say›s›
ç) Özalt küme
I. Özalt küme
II. Özalt kümelerin say›s›
d) n elemanl› bir kümenin r elemanl› alt küme say›s›
e) Kuvvet kümesi
5. KÜMELERDE ‹fiLEMLER
a) Kümelerin birleflim ifllemi ve özelikleri
I. Kümelerin birleflim ifllemi
II. Birleflim iflleminin özelikleri
b) Kümelerin kesiflim ifllemi ve özelikleri
I. Kümelerin kesiflim ifllemi
II. Kesiflim iflleminin özelikleri
c) Ayr›k kümeler
ç) Kümelerde da¤›lma özelikleri
I. Kesiflim iflleminin birleflim ifllemi üzerine da¤›lma özeli¤i
II. Birleflim ifllem

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-21T15:58:46+03:00

KÜMELER

Küme: Çeşitli nesnelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan gruplara küme denir.Nesnelerin her biri ait oldukları kümenin bir elemanıdır.

Kümeler isimlendirilirken büyük harflerle,elemanları da küçük harflerle isimlendirilir.

Kümenin içerisine aynı eleman 2 defa yazılmaz.

Kümeler 3 farklı şekilde gösterilir.

1)Liste Yöntemi: Kümenin elemanları tırnaklı ayraç yani küme parantezi içine aralarına virgül konulup sıralanarak yazılır.

2)Ortak Özellik Yöntemi: Tırnaklı ayraç içine varsa nesnelerin ortak özellikleri yazılır.

3)Şema (Venn) Yöntemi: Elemanların yanına nokta konularak düzlem parçası içinde gösterilmesidir.

(Venn bu temsil biçimini bulan adamın adıdır.)

Boş Küme: Elemanı olmayan kümeye boş küme denir.Boş kumbara,içinde kalem olmayan kalemlik örnek olarak verebiliriz.

Evrensel Küme: Belirli bir alandaki nesnelerin tümünü içerdiği varsayılan kümeye evrensel küme denir.

1 5 1