Cevaplar

2012-10-21T17:49:42+03:00

KAŞGARLı MAHMUT'UN "DİvANÜ LUGATİ'T TÜRK"
ESERİNDE MİTOLOJİKDÜNYAMODELİ İLE İLGİLİ BAZI
KAVRAMLAR
Fuzuli Bayat
Gaziantep Üniversitesi
Orta çağ Türkçemizin en büyük ansiklopedik sözlüğü ve dilbilimi
kaynaklarından olan Divanü Lugati't Türk eserinde Kaşgarlı Mahmut'un
çeşitli konularla beraber dünya modeli ile ilgili bazı kavramlara da değinmiş
olması 1) eski Türklerin evren, insan ve yaratan hakkındaki tasavvurlarının
zengin olduğundan 2) yazarın ansiklopedik bilgisinden haber vermektedir.
Ayrıca Kaşgarlı Mahmut bu kavramların anlamlarını vererek Türk dini
mitolojik sisteminin açıklanmasına da katkıda bulunmuştur.
Genel anlamıyla evrenselolan mit, düşünce sistematiği içinde milli
bir muhtevaya ve şekle bürünmüş, içinden çıktığı etno-kültürel fenomenle
bağdaşmış, kendine özgü bir kodla yapılanmıştır. Bu bağlam çerçevesindeki
bir yaklaşımla dünya modelinin milli-kültürel yapılanmanın temel
paradigması olduğunu rahatlıkla söylemek mümkündür. Orhun-Yenisey
yazıtları ve Kaşgarlı Mahmut'un Sözlüğü Türklerin dünya modeli ile ilgili
kavramlarının varlığından haber vermektedir. O halde dünya modeli
hakkında Türk düşüncesi temel alınmak şartı ile kısa bir bilgi sunmanın
yararlı olacağını da söylemek gerekir.

0
2012-10-21T19:10:03+03:00

TÜRK DİLİNİN İLK SÖZCÜĞÜ VE SÖZLÜ DÖNEME AİT DESTAN. KOŞUK, SAĞU VE SAVLARI GÜNÜMÜZE TAŞIYAN ÖNEMLİ ESER.

0