Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-21T20:57:49+03:00

Milli Prodüktivite Merkezi (MPM), 580 sayılı Kanun ile kurulmuş tüzel kişiliği haiz, bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi bir kamu kuruluşudur. 1965 yılı MPM’nin kurumsal olarak kuruluşu olmasına karşın, ülkemizdeki verimlilik çalışmaları daha gerilere, 1940’lı yıllara kadar, bir grup mühendis ve işletmecilerin kişisel çabalarına kadar gider.

1 5 1
2012-10-21T21:10:30+03:00

 MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ KURULUŞ KANUNU(MÜLGA)

    Kanun Numarası: 580

    Kabul Tarihi: 08/04/1965

    Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 17/04/1965

    Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 11978

    ***17/08/2011 tarih ve 28028 S.R.G. de yayımlanan 08/08/2011 tarih ve 649 sayılı KHK'nın 41. maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olup, Mevzuatta 580 sayılı Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununa yapılmış olan atıflar 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye, Millî Prodüktivite Merkezine yapılmış olan atıflar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılmış sayılır.***

    KURULUŞ:

    Madde 1 - Kamu Kurumu niteliğinde tüzel kişiliği haiz, bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi ve merkezi Ankara’da olmak üzere Milli Prodüktivite Merkezi kurulmuştur.

    Milli Prodüktivite Merkezi, (MPM) remzi ile de ifade olunur.

    Kurumun gelir ve giderle ilgili bütün işlemleri muhasebei umumiye, artırma, eksiltme ve ihale kanunlarına ve Sayıştayın vize ve denetimine tabi değildir.

    MPM, 12/05/1964 tarihli ve 468 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenir.

    GÖREVLERİ:

    Madde 2 - MPM nin görevleri şunlardır:

    a) Yurt ekonomisinin prodüktivite esaslarına uygun olarak gelişmesine yarayacak tedbirleri araştırmak, bu tedbirlerin uygulamaya konulmasını sağlıyacak çalışmalarda bulunmak;

    b) Resmi ve Özel Sektörlerdeki müessese ve işyerlerinde verimi artıracak ve israfı önleyecek metodları tesbit etmek ve bunların uygulama imkanlarını araştırmak, uygulamayı izleyerek gerekli tavsiyelerde bulunmak;

    c) Prodüktivite ile ilgili teknik yardımları sağlamak, gerekli eğitim ve istişare çalışmalarında bulunmak;

    d) Çeşitli vasıtalarla verimi artırıcı bilgileri ve modern metodları yaymak;

    e) Devlet daireleri, resmi ve özel sektör iş yerleri, işçi ve işveren teşekkülleri, meslek teşekkülleri, bilumum eğitim ve öğretim kurumları, üniversiteler ve başka bilim kurumları ve yabancı memleketlerde aynı maksatla kurulmuş teşekküller ile temas ve işbirliği sağlamak;

    f) Milli prodüktiviteyi ölçmek hususunda gerekli çalışmaları ve bu konu ile ilgili kurum ve kurullar ile işbirliği yapmak ve sonuçlarını yabancı memleketlerin sonuçları ile karşılaştırmak, bunları belirli zamanlarda yayınlamak;

    g) Prodüktivite ile ilgili dernekler kurulmasını teşvik etmek, kurulan dernekler ile temas ve işbirliği

1 5 1