Cevaplar

2012-10-21T21:29:40+03:00

! f
üce At a türk'ün isteği doğrultusunda 12 Temmuz 1932 günü Samih
Rifat, Ruşen Eşref, Yakup Kadri ve Celal Sahir tarafından Türk Di l i
Tetkik Cemiyeti adıyla kurul an Türk Di l Kurumu, bu yıl yetmiş
beşinci kuruluş yıl dönümünü kutlayacak . . .
2007 yılı, aynı zamanda Dil Bayramı'nın da yetmiş beşinci yıl dönü~ü . . .
Türk Di l i Te tkik Cemiye t inin kuruluşunun hemen ardından yine At a türk'ün isteği ile düzenlenen Birinci Türk Di l i Kurultayı'nın açılış günü olan 26 Eylül
(1932) 'ü bu yıl yetmiş beşinci Dil Bayramı olarak coşkuyla kutlayacağız.
Yetmiş beş yıl, insan ömrü için ileri bi r yaş sayılabilir ancak bilimsel
araştırma kurumları için yetmiş beş yıl, yerkinliğin. gelişmişliğin, kökleşmenin
ifadesidir. Türk Dil Kurumu da kuruluşundan bu yana geçen yetmiş beş yıllık
süre içerisinde yapmış olduğu çalışmalarla ülkemi z in köklü ve gelişmiş bi l im
kurumlarından biri durumuna gelmiştir. Bine yakın ki t ap, yüzlerce sayı dergi
yayımlayan; sayısı binlerle ifade edilebilecek konuşma, konferans ile kurultay,
açık oturum, bilgi şöleni vb. toplantılar düzenleyen; Türkçe Siizliik'ün on kez,
yazım (imla) kılavuzlarının yi rmi dör t kez baskısını yapan; bölge ağızlarından
söz derleme, tarihsel me t inl e rden söz tarama, kök ve gövdelerden yeni sözler ve
t e r iml e r tür e tme gibi çok önemli bilimsel çalışmaları gerçekleştiren Türk Dil
Kurumu, bütün bunları yetmiş beş yıl içerisine sığdırmıştır.
Geçmişten geleceğe doğru akıp giden yıllar içinde yapılan çalışmalar, yürü-
tül en e tkinl ikl e r Türk Di l Kurumunun bugünlere ulaşmasını sağlamıştır. Geçen
yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar da Türk

0