Cevaplar

2013-05-01T15:46:02+03:00

lin werme demissin ama ödevsitesi.net te bütün cewaplar war 2dkkada yaparsın

3 1 3
En İyi Cevap!
2013-05-01T15:58:17+03:00

okul bizim evimiz sayemizde tertemiz

koridorlarda koşma arkadaşlarını kırma

bağırarak konuşma öğretmenini kızdırma

sınıf bizim yuvamız hep temiz olmalıyız

arkadaşlarınla iyi geçin

okulu temiz tut geleceği aydınlat

1921 anayasası

Özellikleri • Osmanlı İmparatorluğunun yerine yeni bir devletin kuruluşunu hukuki ve siyasi yönden belgelemiştir. • Ulusal egemenliği esas kılan ve egemenliğin Osmanlı Devleti’nde Türk ulusuna geçtiğini belgelemiştir. • TBMM’nin kuruluşunu yasal hale getirmiştir. • Demokratik ve ihtilalci karaktere sahiptir. • Olağanüstü koşullarda hazırlandığı için kısa ve özet halinde hazırlanmıştır. • İlk defa meclis hükümeti sistemi benimsenmiştir. • Devletin resmi dini belirtilmemiştir. • Amasya Genelgesi’nden itibaren gelişen ruha resmi bir kimlik kazandırmış ve önderlik etmiştir.

1924 anayasası

1.Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.

 2.Devletin yönetim şekli Cumhuriyettir.

3.Devletin dini İslam başkenti Ankara ve dili Türkçe’dir.

 4.Devletin başkenti rejimi ve bayrağı değiştirilemez.

 5.Yasama ve Yürütme yetkileri meclise aittir.

6.Yargı bağımsız mahkemelerce yürütülür.

 7.Meclis; yürütme yetkisini seçtiği Cumhurbaşkanı ve onun atadığı Bakanlar kanalıyla kullanır.

 Meclis; hükümeti her zaman denetler.

8.Üst üste aynı kişi Cumhurbaşkanı seçilebilir.

9.Seçimler dört yılda bir yapılır.

10.Seçmen yaşı 18 olacaktır.

1961 anayasası

1.İki meclisli parlamento ( millet meclisi ve Cumhuriyet Senatosu) sistemini kabul etmiştir. 2.Kuvvetler ayrılığı prensibi getirildi.

3.Yürütme organı Cumhurbaşkanı ve Bakanlar kurulundan oluşur.

 4.Meclis yasaların kabulünde son söze sahiptir.

5.Hukuk devleti ilkesi benimsenmiştir.

6.Sosyal Devlet anlayışı benimsenmiştir.

7.Seçimlerin; serbest eşit gizli tek dereceli genel oy ilkelerine göre yapılacağı belirtilmiştir. 8.Çoğunlukçu demokrasi anlayışından çoğulcu demokrasi anlayışına geçildi.

9.Temel hak ve hürriyetlerle ilgili geniş düzenlemelere yer verilmiştir. Temel hak ve hürriyetlerin hangi hallerde sınırlandırılacağı belirtilmiştir.

10.Üniversitelere TRT’ye özerk statü tanındı.

11.Anayasa mahkemesi kuruldu

12.DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) kuruldu.

13.Milli Birlik komitesi kuruldu.

14.Millet meclisi ve Cumhuriyet senatosu olmak üzere iki meclisli sistem oluşturuldu.

1982 anayasası

- Kazuistiktir. (Her şeyi kuralla çözme yöntemi, ayrıntıcı)

 - En sert anayasamızdır. - Yürütme organı güçlendirilmiştir

. - 1980 askeri darbesi sonrası hazırlanmıştır.

 - Kurucu Meclis tarafından hazırlanarak halkoyuna sunulmuş ve % 91 oy oranıyla kabul edilmiştir.

 - Cumhurbaşkanlığı seçimleri 7 yılda bir yapılır. (21 Ekim 2007'de yapılan anayasa değişikliği sonucu bu süre 5 yıl olmuştur.)

- Genel seçimler 5 yılda bir yapılır. (21 Ekim 2007'de yapılan anayasa değişikliği sonucu genel seçimler 4 yılda bir yapılacaktır.)

 - 1961 Anayasası'na göre daha az demokratiktir.

 - Meclis 550 üyeden oluşur.

 - Seçme ve siyasi partilere üye olma yaşı 18'dir,

diğerlerini sen yap

8 4 8