Cevaplar

2012-10-23T21:52:48+03:00

Kültürel olarak insanların günümüz çağına uymayan kültürel yapıları tespit edilebilir ekonomi olarak da fakir bir ülke olabilir örn: somali ve firlandiya frilnadiyada adet olaraken yukaarı zıplarlarmıs :) 

 

zgelişmiş Ülkelerin Özellikleri
Azgelişmiş ülkelerin ekonomik ve yapısal özelliklerini, ilk olarak kişi başına düşük gelir, dengesiz gelir dağılımı, tüketim bileşiminde zorunlu ihtiyaçları gideren malların yüksek payı, tasarruf ve yatırımların düşüklüğü ile sermaye birikiminin yetersizliği gibi makroekonomik büyüklüklerden giderek gösterebiliriz.Bu başlık altındaki ikinci grup özellikler, bu ülkelerin tarım, sanayi ve hizmet kesimlerinin (sektörlerinin), gelişmiş ülkelerinkinden olan önemli farklarıyla ortaya konulabilir: Düşük verimlilikle çalışan tarım kesiminin nüfusta, istihdamda, milli hasılada ve nihayet ihracattaki önemli payı; sanayi kesiminin yeterince ve dengeli bir biçimde gelişememiş olması ve son olarak tarım kesiminin ittiği ve ancak sanayinin ememediği işsiz kitleyi de yapısında barındıran “aşırı” büyümüş hizmet kesimi.Ekonomik ve yapısal özelliklerin son ikisi, pazar yapısı ve ikili yapılarla ilgilidir. Bu ülkelerde mevcut pazar yapısının fiyatların serbestçe oluşmasına, etkin bir rekabetin işlemesine ve sonuç olarak kıt kaynakların etkin bir biçimde kullanılmasına olanak vermediği belirgin bir özelliktir. Öte yandan bu ülkeler ekonomik, sosyal, bölgesel ve teknolojik açılardan da ikili bir yapı sergilerler. İkilik olgusunun temelinde yapısal değişim sürecinin yattığı söylenebilir.Azgelişmiş ülkelerin demografik, sosyal, siyasal ve yönetsel özelliklerini de aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: Bu ülkelerdeki yüksek nüfus artışı, gerek kısa gerek uzun dönemde ekonomik ve sosyoekonomik açıdan büyük olumsuzluklar doğuran temel bir özelliktir. Bu ülkelerde beslenme ve sağlık koşulları yetersiz; kentleşme ve barınma koşulları önemli ölçüde elverişsiz ve çarpıktır.Azgelişmiş ülkelerde toplumun geleneklerine çok sıkı bağlı olması, sosyal bütünleşmeyi engellerken modern tekniklerin kullanımını, özel girişimcilik yeteneğinin öne çıkmasını ve modern işletme organizasyonlarının kurulmasını önemli ölçüde engellemektedir.Azgelişmiş ülkelerde kadının toplumda geri planda kalması, geçim derdinden dolayı eğitim çağındaki çocukların çalıştırılması sıkça görülen durumlardır.Toplumdaki ekonomik ve sosyal dengenin en önemli unsuru olan orta sınıfın bu ülkelerde yeterince ortaya çıkamamış olması kalkınma üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır.Azgelişmiş ülkeler sadece okur-yazarlık açısından değil, genel ve teknik eğitim açısından da, gelişmiş ülkelere göre belirgin olumsuz göstergelere sahiptir.Son olarak siyasal ortamın halâ istikrara kavuşmamış olması, sosyal ve ekonomik olumsuzlukların siyasal düzene de yansıması ve aşırı bürokrasiye boğulmuş, yavaş ve aksak işleyen bir kamu yönetim mekanizması azgelişmiş ülkelerin tipik özelliklerindendir


1-Ekonomik özellikleri

v Kişi başı düşük gelir.

v Yetersiz sermaye.

v Hammadde ihracatı fazla.

v Çalışan nüfusun yaş ortalaması düşük.

v Yaşam standartları düşük.

v Tasarruflar azdır.

2-Tarım özellikleri

v İklime bağımlılık fazla.

v Tarımsal üretim düşük.

v İlkel tarım metotları.

v Tarımda çalışan kişi sayısı fazla .

v Tarımda makineleşme az.

v Tarımsal ürünlere dayalı sanayi faaliyetleri ön plan çıkar.

3-Demografik Özellikler

v Nüfusun büyük kısmı kırsal bölgede yaşar.

v Bebek doğum ve ölüm oranları yüksektir.

v Ölüm oranları yüksektir.

v Çocuk ve genç nüfusu ülke nüfusunun büyük bir kısmını oluşturur.

v Ortalama yaşam süresi kısadır.

v Yaşlı nüfus azdır.

4-Kültürel Siyasal Özellikler

v Eğitimin yetersiz olması.

v Okur yazar oranının düşük olması.

v Kitap,Dergi Gazete okuma oranının düşük olması.

v Eğitim sebepli göçlerin fazla olması.

v Kız çocukların okula gönderilme oranının düşük olması.

v Bölgeler arası sosyalleşme farklılıkları.

v

5-Teknolojik ve diğer özellikler

v Teknolojik imkanlardan halkın yeterince yararlanamaması.

v Kişi başına düşen elektrik kullanımın az olması.

v Teknolojik yetersizlik.

v Üretim düzeyi düşüktür.

v Teknolojik gelişimin şehirlerde yoğunluk kazanması.

v Sanayileşme süreci geri kalmış ve yavaş tır.

1 5 1