Cevaplar

2012-10-23T21:24:28+03:00

1) 40* Doğu boylamında güneş 0520 'de doğar ise 27* doğu boylamında kaçta doğar?
A) 0612 B) 0428 C) 0532 D) 0507 E) 0702
2) 60* batı meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 1112 iken yerel saati 0848 olan bir noktanın boylam değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 96* batı B) 24* batı C) 24* doğu D) 96* doğu E) 60* doğu
3) Yeryüzü şekillerini gösteren bir haritadan aşağıdakiler- den hangisi için yararlanılamaz?
A) Profil çıkarma B) Konum belirleme C) Yön bulma D) Alan hesaplama E)Nüfusun dağılımı
4) Ekvator üzerindeki a noktasında saat 0320 ve meridyeni de 7* doğu olduğuna göre 2442 km daha batıdaki B noktasının saati ve meridyeni nedir?
A) 15* batı - 0152 B) 15* batı - 0235 C) 29* doğu - 0152 D) 29* batı - 0448 E) 15* doğu - 0240
5) Aşağıdakilerden hangisi eşyükselti eğrisinin nokta halinde gösterildiği yerlerden biridir?
A) Vadi tabanları B) Dağ dorukları C) Deniz kıyıları D) Göl yüzeyleri E) Dik yamaçlar
6) Ülkemizin en batısındaki meridyen üzerinde saat 2200 ve günlerden Pazartesi ise 26* batı meridyeni üzerinde yerel saat kaçtır ve gün nedir?
A) 1832 Pazar B) 2200 Pazartesi C) 0128 Salı D) 1832 Pazartesi E) 0128 Pazartesi
7) Haritalar yerşekillerinin biçimini gerçeğe tam uygun olarak göstermez Haritalarda görünen gerçeğin az yada çok benzeridirBu durumun temel nedeni aşağıdakiler- den hangisidir?
A) Yerşekillerinin karmaşık olması B) Kuşbakışı bakış sağlanmaması C) Ölçeğin küçük tutulması D) Yerkürenin kutuplardan basık olması E) Küresel yüzeyin düzleme aktarılmış olması
8) 1/500000 ölçekli bir haritada 5 cm ile gösterilen bir göl gerçekte kaç dam’dir?
A) 25 B) 125 C) 2500 D) 12500 E) 1250000
9) 256 km lik alana sahip olan bir köyün 16 cm ile gösterildiği haritanın ölçeği nedir?
A) 1/40000 B) 1/320000 C) 1/400000 D) 1/1000000 E) 1/1600000
10) Aşağıdakilerden hangisi küçük ölçekli haritalara ait bir özelliktir?
A) Gösterdikleri alan küçüktür B) Küçültme oranları azdır C) Ayrıntıları gösterme gücü fazladır D) Duvarda kapladıkları alan azdır E) Paydadaki rakamları küçüktür

ALINTIDIR...!!!!!!!!!! EN İYİ SEÇERSENİZ SEVİNİRİM

2 5 2
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-23T21:24:58+03:00

24) Uzunluğu 25200 km olan paralel dairesi üzerindeki A ve B noktaları arasındaki uzaklık 1400 km’dir Buna göre A ve B noktaları arasında ne kadar zaman farkı vardır? 
A) 2 saat 40 dakika B)1 saat 12 dakika C) 3 saat 20 dakika D) 1 saat 20 dakika E) 2 saat 30 dakika 
25) Başlangıç meridyeninin 2 saat 20 dakika batısındaki bir kent ile, 1 saat 40 dakika doğusundaki başka bir kent arasında kaç derece meridyen farkı vardır? 
A) 60* B) 90* C) 120* D) 180* E) 240* 
26) Aşağıda verilen paralel dairelerinden hangisinin uzunlu ğu daha fazladır? 
A) 15* B) 23* C) 45* D) 66* E) 90* 
27) 65* batı boylamında, yerel saat 2030, tarih 14 Mart iken 30* doğu boylamında saat ve tarih nedir? 
A) 1410 - 15 Mart B) 0250 - 13 Mart C) 1410 - 14 Mart D) 0250 - 15 Mart E) 0250 - 14 Mart 
28) 85* batı meridyeninde güneş 0735 de doğuyorsa 37* batı meridyeninde kaçta doğar? 
A) 0423 B) 1147 C) 1135 D) 0638 E) 0712 
29) 21 Mart tarihinde 40* doğu boylamında güneş 0520 'de doğarsa 27* doğu boylamında kaçta batar? 
A) 0612 B) 1812 C) 0615 D) 1815 E) 1912 
30) 60* batı meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 1112 iken yerel saati 0848 olan bir noktanın boylam değeri aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 96* batı B) 24* batı C) 24* doğu D) 96* doğu E) 60* doğu 31) Bir ülkenin yerel saati, başlangıç meridyeninin yerel saatinden 72 dakika daha geridir Bu ülke ile Türkiye'nin en doğusu arasında kaç dakika lık zaman farkı vardır? 
A) 72 B) 124 C) 176 D) 252 E) 360 
32) 14* Kuzey paralelinde bulunan bir kent ile 4* Kuzey paralelinde bulunan başka bir kent arası kuş uçuşu uzaklık kaç km dir? 
A) 111 B) 444 C) 1110 D) 1554 E) 1555 
33) Türkiye’nin en batı ucundan 42* daha batıda, en doğu ucundan 36* daha doğuda bulunan bir bölgeden kaç meridyen geçer? 
A) 6 B) 78 C) 86 D) 97 E) 156 34) 26* doğu meridyeninde yerel saat 1020 iken yerel saatin 1640 olduğu yerin boylamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 121* doğu B) 95* doğu C) 79* doğu D) 79* batı E) 95* batı 
35) 55* doğu meridyeni ile 65* doğu meridyeni arasında bulunan bir ülke hangi saat dilimi içindedir? A) 5 Doğu B) 4 Doğu C) 3 Doğu D) 2 Doğu E) 1Doğu 
36) 10 * batı meridyeni üzerinde yerel saat 740 iken 15* doğu meridyeninde yerel saat kaçtır? 
A) 920 B) 900 C) 600 D) 544 E) 717 
37) 75* batı boylamında yerel saat 0430 iken yerel saatin 1050 olduğu meridyen aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 180* batı B) 95* batı C) 20* batı D) 20* doğu E) 95* doğu 
38) Eşyükselti eğrileri ( izohips) yöntemiyle çizilmiş bir yer- şekli haritasında sıfır metre eğrisinin geçtiği yerlerden biri aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kıyı çizgisi B) Doruk noktası C) Etek düzlüğü D) Boyun noktası E) Deniz dibi 
39) 21 Mart tarihinde 45* Doğu boylamında 1730 da batan güneş hangi boylamda saat 1830 da batar? A) 30* doğu B) 45* doğu C) 50* doğu D) 55* doğu E) 60* doğu 
40) 150* doğu boylamında tarih 28 ekim Çarşamba saat 1330 iken 150* batı boylamında tarih ve saat aşağıda- kilerden hangisidir? 
A) 27 Ekim Salı, 1730 B) 27 Ekim Salı, 0930 C) 29 Ekim Perşembe, 0930 D) 28 Ekim Çarşamba,0930 E) 29 Ekim Perşembe,17,30 
41) Küçük ölçekli haritalarla büyük ölçekli haritalar hangi bakımdan birbirinden farklıdır? 
A) Yer şekillerini gösterme biçimi B) Ayrıntıları gösterme gücü C) Çizim yöntemi D) Profil çıkarma yöntemi E) Uzunluk hesaplama yöntemi 
42) Bir fiziki haritada aşağıdakilerden hangisinin belirlenme- sinde yeşil renk kullanılır? 
A) Deniz kıyılarının B) Yükseltisi az düzlüklerin C) Platoların D) Dağların doruklarının E) Ovaların 
43) Bir şehrin gerçek alanı 900 km’dir Bu şehir bir haritada 25 cm ile gösterildiğine göre haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 1/200000 B) 1/360000 C) 1/400000 D) 1/600000 E) 1/3000000 
44) Aşağıdaki ölçeklerden hangisi ile çizilmiş bir Türkiye haritasında Marmara Denizi daha büyük gösterilir? 
A) 1/100000 B) 1/500000 C) 1/1000000 D) 1/5000000 E) 1/10000000 
45) 4800 km lik gerçek alana sahip bir L şehri haritada 12 cm gösterilmiştir Aynı haritada L şehri ile H şehri arasındaki uzaklık 6 cm olarak gösterilmiştir Buna göre bu iki şehir arasındaki gerçek uzaklık kaç km dir? 
A) 60 B) 80 C) 120 D) 160 E) 200 46) 1/300000 ölçekli bir haritada Tarsus-Mersin arası 10cm olarak gösterilmişse gerçekte bu mesafe kaç km dir 
A) 10 B) 15 C) 30 D) 45 E) 300 
47) 1/40000 ölçekli bir haritada 2 cm olarak gösterilen bir arazinin gerçek alanı kaç m dir? 
A) 8000 B) 16000 C) 80000 D) 160000 E) 320000 
48) 20* güney paralelinden kuzeye doğru 3219 km giden bir araç hangi paralele ulaşır? 
A) 10* kuzey B) 49* güney C) 9* kuzey D) 4* kuzey E) 2* güney
49) 1/800000 ölçekli bir haritada bir adanın alanı 20 cm lik yer kaplamaktadır 1/1000000 ölçekli bir başka haritada bu adanın alanı kaç cm dir? 
A) 128 B) 26 C) 128 D) 254 E) 286

1 1 1