Cevaplar

2012-10-24T05:27:54+03:00

Normal kalp sesleri (S1 ve S2)

Ventriküler doluş sesleri (S3 ve S4)

Mitral ve triküspid açılma sesleri (Opening snap)

Ejeksiyon sesleri (Aort, pulmoner)

Diğer patolojik sesler (perikardiyal vuru, sistolik klik, yapay

kalp sesi, pacemaker sesi, perikard frotmanı)

Üfürümler

S1 ve S2’nin Birbirinden ayrılması

• Diyastol > Sistol

• Apekste S1 > S2; 2.İKA’da S2 >S1

• S1 daha kaba ve boğuk; S2 daha kısa, keskin
ve yüksek frekanslı

• S1 karotis vurusundan hemen önce

1. Kalp Sesi

Hafiflemesi

Şiddetlenmesi

• Obezite
• Amfizem, plevra
epanşmanı, pnömotoraks
• Perikard epanşmanı
• Miyokard infaktüsü
• Şok
• PR uzaması

Egzersiz
Hipertiroidi
Anemi
Mitral darlığı
PR kısalması

1. Kalp Sesi

Şiddetinin vurudan
vuruya değişmesi

Çiftleşmesi

• AV Tam Blok
• Atriyal fibrilasyon
• Ventriküler taşikardi
• (AV disosiyasyon varsa)

Fizyolojik
- derin inspiryum
Patolojik
- Sağ dal bloku
- Sol dal bloku

2. Kalp Sesi

(Semilüner kapakların kapakların kapanmasından ileri gelen
titreşimlerle meydana gelir)

Hafiflemesi

Şiddetlenmesi

Sistemik hipertansiyon
(A2)

Obezite
Amfizem, plevra
epanşmanı, pnx
• Perikard epanşmanı
• Miyokard infarktüsü
• Kalp yetersizliği
• Şok
• Aort darlığı (valvüler)

Pulmoner hipertansiyon
(P2)

2. Kalp Sesinin Çiftleşmesi

Ekspiryum

Fizyolojik

Derin inspiryum

S1

A2P2

Patolojik

Geniş çiftleşme

S1

A2P2

Sabit çiftleşme

S1

A2 P2

Paradoks çiftleşme

S1

P2 A2

Geniş S2 Çiftleşmesi

(inspiriumda A2-P2>60 msan)

• RBBB (RV elektriksel aktivitenin gecikmesi)
• ASD, PY (RV volüm yükü)
• Pulmoner darlık
• Pulmoner emboli (Sağ ventrikül yetersizliği)
• Sağ kalp yetersizliği (Sağ ventrikül yetersizliği)
• İdyopatik pulmoner arter dilatasyonu

Tamponad
Ciddi mitral yetersizliği
Sol atrium miksoması

Sabit S2 Çiftleşmesi

Geniş/Dar Sabit S2 çiftleşmesi

Geniş Sabit S2 Çiftleşmesi

• ASD
• Kalp yetersizliği
• Orta-geniş VSD
• Bazı PS türleri
• Ciddi pulmoner hipertansiyon
• Konstriktif perikardit

• ASD
• RBBB + kalp yetersizliği
• Geniş VSD
• Pulmoner HT ve sağ kalp
yetersizliği
• Parsiyel venöz dönüş
anomalisi (bazen)

S2’nin Dar Çiftleşmesi

P2 ERKEN

Sol dal bloku
Aort yetersizliği
Patent duktus arteriosus
Hipertansiyon
Yaşlanma
Aort darlığıPulmoner hipertansiyon
Yaşlanma
RV az dolması (RA tm)

S2’nin Paradoks (ters) Çiftleşmesi

(Exp.’da genişleyen; İns.’da daralan çiftleşme; P2-A2)

(Hemen daima A2 gecikmesi ile ilgili)

• Sol dal bloku
• Aort darlığı (ciddi)
• Ciddi sol ventrikül volüm yükü
- Aort yetersizliği
- PDA
• Akut sol ventrikül disfonksiyonu
- Akut miyokard infarktüsü
- Miyokardit; vs
• Hipertansiyon ve miyokard hasarı

1 1 1
2012-10-24T08:22:14+03:00

Normal kalp sesleri (S1 ve S2)

Ventriküler doluş sesleri (S3 ve S4)

Mitral ve triküspid açılma sesleri (Opening snap)

Ejeksiyon sesleri (Aort, pulmoner)

Diğer patolojik sesler (perikardiyal vuru, sistolik klik, yapay

kalp sesi, pacemaker sesi, perikard frotmanı)

Üfürümler

S1 ve S2’nin Birbirinden ayrılması

 Diyastol > Sistol

 Apekste S1 > S2; 2.İKA’da S2 >S1

 S1 daha kaba ve boğuk; S2 daha kısa, keskin
ve yüksek frekanslı

 S1 karotis vurusundan hemen önce

1. Kalp Sesi

Hafiflemesi

Şiddetlenmesi

 Obezite
 Amfizem, plevra
epanşmanı, pnömotoraks
 Perikard epanşmanı
 Miyokard infaktüsü
Şok
 PR uzaması

1 5 1