1. Aşağıda bazı davranışlar verilmiştir;

1.Soru yöneltmek

2. sözünü kesmek

3.Akıl vermek

4.Dinlemek

Bunlardan hangisi iletişimsiz neden olan davranışlar arasında yer almaz?

A)1 B)2 C)3 D)4

2. Gazete, dergi televizyon gibi iletişim araçlarının tümüne………denir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?

A)Basın araçları B)Kitle iletişim araçları C)Yayın araçları D)Yayın evleri

3.iyi bir iletişim kurmak için önce kendimize aşağıdaki sorulardan hangisini sormamız gerekir?

A)Nerede konuşacağız?

B)Ne zaman konuşacağız?

C)Ne konuşacağız?

D) Nasıl konuşacağız?

4. insanlarla olumlu iletişim kurabilmek için;

I.ne söylemek istediğimize karar vermeli,

II. karşımızdaki kişinin ne istediğini öğrenmeli,

III. konuşmaya odaklanmalı,

IV. iletişim sonunda kişi, kendi düşüncesini kabul ettirmeli

Yargılarından hangileri yanlıştır?

A) YalnızI B) YalnızIV

C) I ve III D) II ve IV

5. Yapılan bir araştırmaya göre televizyon, radyo,gazete gibi basın yayın araçlarıyla dile getirilen halka hizmetle ilgili sorunlar,çok kısa sürede çözümlenebilmektedir.

Buna göre, basın yayın araçları ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A)Ülkenin kalkınmasında etkilidir.

B)kamuoyunu bilinçlendirmektedir.

C)sorunları hemen ortadan kaldırabilmektedir.

D)Halk için yararlı çalışmalar yapmaktadır.

6. Kamuoyu ve basın arasında sıkı bir bağ vardır.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen ifadeye örnek verilemez?

A) Basının, görülen aksaklıkları ortaya koyarak halkı bilinçlendirmesi

B) Demokrasinin gerçekleşmesi için yapılan seçimler öncesinde basının, siyasi partiler hakkında bilgi vermesi

C) Ülkede uygulamaya konulan yeni kanunların basın aracılığıyla halka duyurulması

D) Basının, bilimsel çalışmaları okul ortamına aktararak eğitim katkıda bulunması

7. Atatürk tarafından kurulan gazetelerden ilki İrade-i Milliye’dir. Gazete,4 Eylül 1919 da yayınlanmaya başlamıştır. Milli mücadele yıllarında ulusal şahlanışın ülküsünü dile getirmiştir. Gazete, Temsil Heyetinin Ankara ya gelmesinden sonra Sivas ta kalmış, yayının orada sürdürmüştür.

Yukarıda verilen bilgilerde, irade-i Milliye Gazetesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Kim tarafından çıkartıldığına

B) Hangi yıllarda yayınına son verildiğine

C) Üzerinde durduğu konulara

D) Yayına nerede devam edildiğine

8. Aşağıda iletişim sırasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar verilmiştir.

Bunlardan hangisi yanlıştır?

A) Konuşmadan önce düşünün.

B) Dinleyicinin ne istediği öğrenin.

C) Ses tonunuzu sürekli yüksek tutun.

D) Karşı tarafı dinlerken başka şeyler düşünmeyin.

9. Anayasaya göre;

- Basın hürdür, sansür edilemez.

- Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.

- Kimsenin konutuna dokunulamaz.

Anayasanın yukarıda verilen maddeleri dikkate alınarak hangisi söylenemez?

A) Basının, sınırsız yetkilere sahip olduğu

B) Kişilerin çeşitli haklarının olduğu

C) Aile hayatının yasalarca korunduğu

D) Basının haber yapma hürriyetinin olduğu

10. Selin, yıl sonunda sergilenecek halk oyunları gösterisine hazırlanan arkadaşlarına katılmak ister. Ancak arkadaşları ”Hayır!” diyerek Selin’i dışlarlar.

Yukarıda anlatılan durum iletişim problemlerinden hangisine örnek verilebilir?

A) Yanlış anlaşılma

B) Çatışma

C) İfade edememe

D) Yaklaşma

11. Duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, hak ve özgürlüklerini rahatlıkla

Savunabilen bir kişinin, aşağıdaki davranışlardan hangisini göstermesi beklenemez?

A) Bir soruna yönelik fikir üretebilmesi

B) Kendi çıkarlarını, toplumun çıkarlarından önde tutması

C) Hoşgörülü ve iletişim açık olması

D) Başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı duyma

12. Kamuyo. Milletin içinden taşan çeşitli fikirler denizidir.

Atatük . ün yukarıda veriler sözünden yolu çıkarak kamuoyu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Devlet kamuoyunu yönlendirmelidir)

B) Herkes fikrini özgürce söyleyebilir.

C) Fikir, milletin eğilimlerine uygundur.

D) Birbirinden farklı fikirler olabilir.

13. Düşünce , kanaat ve ifade özgürlüğü, insanın kişisel ve toplumsal yaşamındaki

Sorunlara, gerektiği gibi çözüm üretmesi ve özgürce seçim yapması anlamına gelir.

Aşağıdaki verilen örneklerden hangisi bu ifadeye ters düşer?

A) Seçimlere katılan Ali Bey, istediği partiye oy verebilir.

B) Sevgi Hanım İstediği dine inanabilir.

C) İnsan haklarına önem veren Furkan Bey, insan hakları ile ilgili gösteri yapabilir.

D) Kameraman İlhan Bey, her türlü olayı özgürce görüntüleyebilir.

14. Radyo ve televizyonlarla ilgili üst denetim kurulu RTÜK ‘tür.

Aşağıda RTÜK hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İzleyicileri rahatsız eden durumlara müdahale eder.

B) Basın yayın araçlarındaki yasal kontrolleri yapar.

C) Toplumun basın yayın kuruluşları ile ilgili görüşlerini yansıtacak araştırmalar belirler.

D) Kişilerin yasal haklarını belirler.

15. Aşağıda, Atatürk döneminde gerçekleşen iletişim alanındaki gelişmeler verilmiştir.

A) İstanbul Radyosu’nun yayına başlaması

B) Telgraf hakkında kanun çıkarılması

C) İrade-i Milliye gazetesinin kurulması

D) Anadolu Ajansı’nın kurulması

CEVAPLAR ACİLL LÜTFEN DOĞRU BİR ŞEKİLDE YAPIN..

2

Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-24T21:48:09+03:00

1d 2b 3d 4c 5c 6a 7b 8a 9d 10b 11 b 12a 13d 14b 15a

2 3 2
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-24T23:14:07+03:00

1-D 2-B 3-D  4-C   5-C   6-A   7-B   8-A  9-D  10-D  11-B 12-A 13-D 14-B 15-A

2 5 2