Cevaplar

2012-09-23T21:57:34+03:00

Ahmet Vefik Paşa, Tanzimat döneminde milliyetçilikle ilgili ilk çalışmaları yapan, Türk devlet adamı ve yazarıdır.1823 yılında, İstanbul’da doğmuştur. Babası, Tercüman Ruhiddin Efendi’dir. Babasının Paris’e gitmesi üzerine, eğitimine Paris’te devam eder. İstanbul’a dönünce tercüme odasına girer. 1840’ta Londra’ya elçi kâtibi olarak gönderilir. Daha sonra Sırbistan ve İzmir’de geçici görevler aldı. 1847’de mütercim-i evvel oldu. Deâvi nazırı, Paris elçisi, Evkaf nazırı, Darülfünun’da hikmet-i tarih hocası ve müfettiş oldu. 1864’re Bursa halkının şikâyeti üzerine görevden alındı ve Âli Paşa’nın ölümüne kadar açıkta kaldı. Bu sürede Moliere ve Voltaire’den tercümeleryaptı, Fezleke-i Tarih-i Osmanî’yi yazdı. Vefik Paşa Meclis-i Mebusan reisi iken vezir olmuştur.

12 3 12
2012-09-24T00:12:23+03:00

Ahmed Paşa (d. 1426 - ö. 1497), 15. yüzyılda Sultan II. Mehmed ve Sultan II. Beyazıd dönemlerinde kazaskerlik, vezirlik, sancak beyliği ve kadılık gibi yüksek görevleri yüklenmiş bir ulema sınıfı mensubu ve çok tanınmış bir Türk divanedebiyatı şairidir.

Hayatı

Ahmet Paşa, Sultan II. muratsaltanat dönemi kazaskerlerinden Veliyüddin bin İlyas Efendi’nın oğludur.
Ahmet Paşa’nın nerede ve ne zaman doğduğu bilinmemekte ve değişik yerler ve tarihler ileri sürülmektedir. Latifi'nin Tezkere'sinde ve Gelibolulu Ali'nin Kühnü'l-ahbar adlı eserinde Bursa'da doğdugu yazılıdır. Sehî Tezkeresi ve Güldeste yazarı Beliğ ise onun Edirne'de doğduğunu söylerler. Aşikpaşa Tezkeresi yazarı ise, Ahmed Paşa'nın varisi olan amca oğlu Edirneli Nâzır Çelebi'den alınan bilgilere göre, Edirneli olduğunu bildirir. Fuad Köprülü'ye göre , "Edirne’de yaptırılan cami ve imaret vakfiyesinin Veliyüddin tarafından tanzim edildiği ve şairimizin memuriyet hayatı hakkındaki kayıtlar düşünülürse, bu tarihten (830/1426) biraz evvel ya da biraz sonra doğmuştur" (İslâm Ansiklopedisi Ahmet Paşa maddesi). Son zamanlara kadar Edirne’de 'Veliyüddin oğlu' ismini taşıyan bir mahallenin ve mescidin bulunması, Ahmed Paşa'nin Edirne'de doğduğuna dair bir sağlam bir ipucu sayılabilir.


Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/edebiyat-tr/130089-ahmed-pasa-ahmed-pasa-kimdir-ahmed-pasa-hakkinda.html#ixzz22oyp4q2L

13 3 13