Cevaplar

2012-10-28T10:42:56+02:00

Eğer olaylara tarafsız bakılmazsa,önceki zamanlarda olanlar şimdiki günümüzde yanlış bilinir. Örneğin osmanlı döneminde bir yanlışlık şimdilerde çok büyük tepki yaratabilirdi.

1 2 1
2012-10-28T10:49:22+02:00

Tarih, diğer bilim dallarında olduğu,
gibi ancak kendi bilimsel özellik ve yöntemini geliştirmesi sayesinde bağımsız bir bilim dalı olarak gelişmiştir İnsanlığın geçmişi hakkında doğru bilgiye ulaşmak tarih biliminin en önemli amacıdır Bu nedenle tarihten günümüze kalan izlerin, kalıntıların ve belgelerin değerlendirilmesi gerekmektedir

Bir olayı araştıran araştırmacı: Kaynak (belge) bulur, Kaynakları sınıflandırır (Tasnif) , İçeriği hakkında bilgi sahibi olur (Tahlil), Kaynak eleştirisi yapar (Tenkit) ,Kaynaklar arasında bağlantı kurar (Terkib) ,Tarafsız (objektif) değerlendirme yapar

Tarihi olaylar, aynı özelliklerle tekrar etmez Bu nedenle tarih bilimi deney ve gözlem metodunu kullanamaz

Tarihi olayları araştıran bir tarihçi sırasıyla aşağıdaki yöntemleri uygular

I KAYNAK ARAMA (Belge Bulma) : Önce olayla ilgili kaynaklar aranır

Geçmişten kalan ve tarihi bir olay hakkında bilgi veren her türlü malzemeye kaynak (belge) denir

Bir malzemenin kaynak olarak nitelendirilebilmesi için:

1 İçinde bulunduğu devirde veya bu devre yakın bir zamanda yazılması,

2 Devrinin kaynaklarından yararlanarak oluşturulmuş olması gereklidir

Kaynaklar iki gurupta incelenir:

A- Kapsadıkları Bilginin Değerine Göre Kaynaklar

1 Ana Kaynaklar (Birinci el kaynaklar): Olayın geçtiği döneme ait kaynaklardır

2 İkinci El Kaynaklar: Ana kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan kaynaklardır

B- Bilgi Veren Kaynağın Cinsine Göre Kaynaklar

1 Sözlü Kaynaklar: Bunlar; tarihsel,
öyküler, şiirler, söylenceler, destanlar, menkıbeler, fıkra ve atasözleridir

2 Yazılı, Sesli ve Görüntülü Kaynaklar: Bunlar, korundukları yerlere göre üç gruba ayrılır:

a) Arşiv Malzemeleri: Fermanlar, beratlar, kanunnameler, ilâmlar gibi resmî mühür ve imza taşıyan yazılı belgelerdir Ayrıca; resim ve fotoğraflar, filmler, plâklar, video ve teyp kasetleri, bilgisayar disketleri ile görüntülü ve sesli belgeler de arşivlerde saklanır

b) Kütüphane Malzemeleri: Şecereler, takvimler ve yıllıklar, vakayinameler, yaşam öyküleri (biyografi), hatıralar, seyahatnameler, gazete ve dergi gibi süreli yayınlardan oluşan malzemelerdir

c) Müzelik Malzemeler: Kitabeler, abideler, heykeller, mezar taşları ve lâhitler, madalyalar, paralar, insan iskeletleri, ev eşyaları, aletler, silâhlar ile arkeolojik ve etnografik malzemelerdir

Ayrıca kaynakları YAZILI ve YAZISIZ kaynaklar diye de ikiye ayırabiliriz:

Yazılı Kaynaklar: Fermanlar, Antlaşma metinleri, paralar, kitabeler vs

Yazısız kaynaklar: Destanlar, atasözleri gibi sözlü belgelerin yanında, kullanılan araç-gereçler, giyim eşyaları, barınaklar ve iskeletlerdir )

Bu tür belgeler özellikle tarih öncesi dönemleri açıklamada büyük öneme sahiptirII VERİLERİ TASNİF, TAHLİL VE TENKİT ETME

a) Tasnif(Sınıflandırma): Tasnif, sınıflandırma demektir Tarihsel kaynaklardan verilerin elde edilmesinden sonra bunların tasnif edilmesi gerekir Elde edilen bilgiler zamana, mekâna ve konuya göre tasnif edilirVerilerin sınıflandırılması ve mantıklı bir düzen içerisinde sıralanmasıyla, eserin bölümleri oluşturulur Bu bölümlerin de kendine göre alt başlıkları olacaktır Böylece hazırlanmakta olan yapıtın plânı ortaya çıkarSınıflandırma işlemi verilerin önemine, güvenirliliğine veya kronolojik sıraya göre yapılabilir

b) Tahlil(Analiz=İnceleme: Çözümleme) : Elde edilen verilerdeki bilgiler değerlendirilir Bilgilerin inceleme konusu hakkında yeterli olup olmadığı kontrol edilir Kaynaklardan 0