Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-28T15:13:02+02:00

1- Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi'nde bir yandan Ortodoks Kilisesi'ni koruyarak Avrupa Hıristiyan bir­liğini bozmaya çalışırken bir yandan da halifeliği ele geçirerek Müslümanların birleştiricisi olmayı amaç­lamıştır.

Osmanlı Devleti'nin bu politikalarla ulaşmak iste­diği temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumuna hoşgörülü davrandığını ispatlamak

B) Doğu yönünde gelişmeye ağırlık vermek

C) Devletin bütünlüğünü koruyup, otoritesini arttır­mak

D) Coğrafi keşiflerin olumsuzluklarından korunmak

2- Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi'nde ilk eyaletler kurulmuş Yükselme Dönemi'nde bu eyaletlerin sayı­ları artmıştır.

Bu durumun;

devletin sınırlarının genişlemesi, Türk nüfusunun giderek artması, önemli ticaret yollarının ele geçirilmesi gelişmelerinin hangilerinin bir sonucu olduğu söylenebilir?

A) Yalnızl                      B) I ve II

C) II ve III                      D) I ve III

3- Kanuni Sultan Süleyman döneminde Batı seferlerine daha çok ağırlık verilmiştir.

Bu durumun sebebi olarak aşağıdakilerden han­gisi gösterilebilir?

A) Batı devletlerine olan hayranlık

B) Doğunun çok güçlü olması

C) Batının gelişmelerinden faydalanma düşüncesi

D) Yavuz döneminde Doğuda üstünlüğün sağlan­mış olması

4- Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki ilerleyişine son vermek isteyen Avrupalılar bu amaçla büyük bir Haçlı donanması hazırlamışlardır. 1538 yılında Os­manlı donanması ile Haçlı donanması arasında ya­şanan Preveze Savaşı'nı kazanan Osmanlı Devleti savaş sonrasında Akdenizdeki egemenliğini güçlen­dirmiş ve Venedik'i vergiye bağlamıştır.

Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan han­gisine ulaşılamaz?

A) Hıristiyan devletler, Osmanlı Devleti'ne karşı itti­fak kurmuşlardır.

B) Osmanlı siyasi üstünlük sağlamıştır.

C) Osmanlı ekonomik kazanç elde etmiştir.

D) Akdeniz limanları önem kazanmıştır.

5-

Rusya'nın güneye inişine engel olmak Akdeniz'le Kızıldeniz'i birleştirmek

Yukarıda Sokullu Mehmet Paşa'nın hazırladığı Don-Volga Projesi ve Süveyş Kanalı Projesi ile ilgili amaçları verilmiştir.

Buna göre, proje ve amaçlananlar eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Don-Volga Don-Volga Süveyş Kanalı Süveyş Kanalı

A)Süveyş Kanalı

B)Don-Volga

C)Süveyş Kanalı

D)Don-Volga

6- Fatih döneminde;

-    1459'da Cenevizlilerden Amasra'nın alınması

-    1460'da Candaroğullarından Kastamonu ve Si-nop'un alınması

-    1461 'de Trabzon Rum Imparatorluğu'na son ve­rilmesi

gibi gelişmeler yaşanmıştır.

Bu bilgilere göre, bu fetihlerdeki ortak amaç aşğıdakilerden hangisidir?

A) Anadolu Türk birliğini sağlamak

B) Akdeniz ticaretini canlandırmak

C) Iskan politikasını uygulamak

D) Karadeniz'i Türk gölü haline getirmek

7- 1568 yılında Portekizlilerle Fas'ta yapılan Vadi-üs Seyl Savaşı'nı Osmanlı kazanınca;

-    Portekizlilerin Hint Okyanusu'ndaki gücü kırıldı.

-    Baharat Yolu'nun kontrolü Osmanlı'ya geçi.

-    Osmanlı sınırı Atlas Okyanusu'na kadar genişledi.

-    Hint Okyanusu'nda üstünlük İngilizlere geçti.

Sokullu Mehmet Paşa döneminde yukarıda belir­tilen olay ve sonuçlarına bağlı olarak aşağıdaki­lerden hangisine ulaşılamaz?

A) Ticaret yoluna egemen olunduğuna

B) Osmanlı'nın güçlü bir devlet olduğuna

C) İpek yolunun önem kazandığına

D) Denizlerde güç dengesinin bozulduğuna

8- Mısır Seferi sonucunda,

Suriye, Mısır ve Filistin toprakları Osmanlı Devle-ti'ne katılmıştır. Halifelik Osmanlı Devleti'ne geçmiştir.

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'da fetihler gerçek­leştirmiştir.

B) Osmanlı Devleti'nin teokratik özelliği artmıştır.

C) Osmanlı Devleti yeni gelir kaynakları elde etmiş­tir.

D) İslam dünyasında siyasi birlik sağlanmıştır.


Telif Sahibi: http://www.sosyal-bilgiler.com/soru-bankasi/1068-osmanli-devleti-yukselme-donemi-test-sorulari.html#ixzz2AbCokOvH
0