Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-28T16:05:01+02:00

Yüce Allah, insanlara yol göstermek için, tarih boyunca bazı peygamberlerle birlikte kitaplar da göndermiştir.

Peygamberle birlikte kitap gönderilmesinin nedeni, Allah'ın mesajının daha etkili ve kalıcı olmasını sağlamaktır.

İlahi kitaplar dört tanedir ve şu peygamberlere gönderilmiştir:

Tevrat:

Tevrat, kanun ve düzen anlamlarına gelir. Allah, Hz. Musa'ya, içinde çeşitli emirler ve ilahi bilgiler bulunan bir kitap indirmiştir. Bu kitabın temel mesajı diğer kitaplarda olduğu gibi tevhit inancı, yani Allah'tan başkasına kulluk etmemekti. Bunun yanısıra onun içinde bazı ahlaki kurallar ve yasalar vardı.

Günümüzdeki Tevrat, içinde Hz. Davut'a indirilen Zebur'un (Mezmurlar) da bulunduğu birçok kitabın bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Kutsal metinler adıyla bir araya getirilen bu kitabı Yahudiler kutsal sayar. Kimileri bu kutsal metinlerin ilk beş kitabına Tevrat (Tora) adını verir.

Müslümanlar Allah'ın indirdiği tüm kitaplara iman ederler. Bununla birlikte günümüzde Yahudilerin kutsal metinlerinin Hz. Musa'ya indirelen Tevrat'ın aynısı olmadığına, çeşitli eklemeler ve çıkarmaların olduğuna, dolayısıyla güvenilmez olduğuna inanırlar.

Zebur:

Zebur'un sözlük anlamı mektuptur. Allah Zebur'u Hz. Davut'a göndermiştir. Zebur'un temel mesajı, diğer kutsal kitaplarda olduğu gibi, tevhit, yani Alah'tan başkasına kulluk etmemektir. Zebur, şiirimsi bir metne sahip olup, daha çok dualardan oluşmuştur.

Günümüzdeki Zebur, Yahudilerin kutsal metinleri içinde bir bölüm olarak yer almıştır. Bu bölüme Mezamir adı verilir.

Müslümanların Zebur kitabına bakışları: Müslümanlar ilke olarak Allah'ın Hz. Davut'a Zebur adıyla bir kitap gönderdiğine iman ederler. Bununla birlikte günümüzdeki Mezamir bölümünün gerçekten Hz. Davut'a gönderilen kitap oluşu şüphelidir.

İncil:

İncil'in sözlük anlamı müjde demektir. Allah tarafından Hz. İsa'ya indirilen kitaba İncil denir. Hz. İsa'ya indirilen kutsal kitapta, diğer kitaplarda olduğu gibi ilahi emirler ve bilgiler olduğu tahmin edilmektedir.

Günümüzde tek İncil kitabı yoktur. Çok sayıda İncil kitabından dördü, resmi olarak Hıristiyanların kutsal kitabı sayılmıştır. Bunların isimleri Matta, Yuhanna, Markos ve Lukas'tır. Günümüzdeki İncillerde Hz. İsa'nın hayatı ve başından geçen ilginç olaylar anlatılır; yer yer onun öğütlerine yer verilir. Kiliseler tarafından İncil adıyla bastırılan kitaplarda bu dört İncil'in yanısıra Aziz Pavlos'un mektupları da yer almaktadır.

Müslümanlar Allah'ın Hz. İsa'ya gönderdiği İncil'e iman ederler. Bununla birlikte, günümüzdeki İnciller'in Hz. İsa'ya gönderilen kitap oluşu oldukça kuşkuludur. Bu kitaplarda Hz. İsa'nın Allah'ın oğlu olarak isimlendirilmesi tevhit inancından sapma olarak görülür.

Kuranıkerim:

Kur'an'ın sözlük anlamı "çok okunan"dır. Allah'ın Hz. Muhammed'e gönderdiği kitaba Kur'an denir. Kuranıkerim'in temel mesajı, diğer kutsal kitaplarda olduğu gibi tevhit inancı, yani Allah'tan başkasına kulluk etmemektir. Bunun yanı sıra onda bazı ilahi bilgiler ve emirler bulunur.

Kuranıkerim, aslı değiştirilmemiş tek kutsal kitaptır. Kutsal kitaplar içinde Kur'an bu özelliğiyle diğerlerinden ayrılır. Bunda Kur'an ayetlerinin Peygamberimizin sağlığındayken hem ezberlenip hem de yazılmasının büyük etkisi olmuştur.

1 5 1
2012-10-28T16:28:11+02:00

Tevrat ve  İncil’in tahrif edildiğini, Kur’an-ı kerim şöyle haber vermektedir:

”Onlardan bir grup, okuduklarını kitaptan sanasınız diye kitabı okurken, dillerini eğip bükerler. Halbuki okudukları kitaptan değildir. Söyledikleri, Allah katından olmadığı halde, Bu Allah katındandır derler. Onlar bile bile Allah’a iftirâ ediyorlar." (Âl-i imran, 3/78)

"Ey iman edenler! Biliniz ki, hahamlardan ve râhiplerden bir çoğu insanların mallarını haksız yollardan yerler ve insanları Allah yolundan engellerler..." (Tevbe, 9/34)

"Ve Allah çocuk edindi.’ diyenleri uyarmak için. Bu hususta ne onların ne de atalarının bir bilgisi vardır. Ağızlarından ne büyük söz çıkıyor! Onlar yalnız ve yalnız yalan söylerler.” (Kehf, 18/4-5)

“Ey ehl-i kitap! Niçin hakkı bâtıla karıştırıyor ve bile bile hakkı gizliyorsunuz?” (Âl-i imrân, 3/71)

Yahudiler hakkındaki âyetlerden bazıları şunlardır:

1- Tevrat’ı değiştirdiler. (Bakara, 2/79) 
2- Peygamberleri öldürdüler. (Âl-i İmran, 3/183) 
3- Hz.İsa’yı öldüremediler. (Nisa, 4/157)
4- Fesat çıkardılar. Allah’a cimri dediler. (Maide, 5/64) 
5- Hz. Meryem’e iftira ettiler. (Nisa, 4/156)
6- İman edenlere en şiddetli düşmanlık edenler Yahudi ve müşriklerdir. (Maide, 5/82)
7- Üzeyir Allah’ın oğlu dediler. (Tevbe, 9/30)
8- Kıskançlık ve maddi çıkar yüzünden Kur’ana inanmadılar. (Bakara, 2/146) 
9- Çoğu iman etmeyecektir. (Bakara, 2/100; Nisa, 4/155)
10- Allah’ı inkârlarından dolayı lanete uğradılar. (Bakara, 2/88-89) Allah’a ve peygamberlerine inanın. (Allah) üçtür demeyin!” (Nisâ, 4/171)

0