Cevaplar

2013-05-13T10:52:24+03:00

belediye meclisinin görevleri:

Belediye çalışma plan ve programlarını karara bağlamak; Bütçeyi görüşmek, karara bağlamak, bütçenin bölümleri arasında aktarma yapmak ve gerektiğinde ek bütçe yapmak; Aylık hesap cetvellerini ve sayman hesaplarını incelemek; Kesin hesabı inceleyip kabul etmek; Tahvil çıkarmak, süresi bir yılı aşan avans almak veya borçlanmaya gitmek; Hizmetlerin gerektirdiği hallerde, katma bütçeli veya döner sermayeli kurumların veya işletmelerin kuruluş statülerini saptamak, bu kurum ve işletmelerin bütçe ve kesin hesaplarını incelemek ve karara bağlamak, kurulmuş veya kurulacak ortaklıklara girme, katılma veya ayrılma kararı vermek; Bu Yasayla ve diğer yasalarla Meclise verilen ve Meclis tarafından görüşülmesi gereken hizmet ve görevleri karara bağlamak; Belediye adına imtiyaz vermek; Tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak; Meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlere isim vermek; Yurtdışı Belediyelerle karşılıklı temas ve kardeş şehir ilişkileri kurmak; Belediyeye maddi ve manevi büyük hizmetleri bulunanlarla, siyasal, kültürel ve sosyal alanlarda ün  yapmış kişilere onursal hemşehrilik payesi vermek; Belediyelerin özellik taşıyan günlerini saptamak; Belediyeyi ilgilendiren hususlar hakkında Bakanlığın isteği üzerine görüş belirtmek; Belde menfaatları ile ilgili işler hakkında Devlet Dairelerinden dileklerde bulunmak; Belediye Başkanının Mecliste karara bağlanmasını istediği konuları görüşmek; Bu Yasanın 130'uncu maddesinin (1)'inci fıkrasındaki sözkonusu görev devri konusunda karar vermek; Toplu iş sözleşmesini incelemek ve kabul etmek; Belediye mal varlığı gelirlerini teminat göstererek borçlanmak; Diğer yerel yönetimler veya kamu kuruluşları ile ortak iş yapılması ve ortak personel istihdam edilmesine karar vermek; Yasalarla ve ilgili mevzuat  ile Belediyelere verilen  yetkiler dahilinde vergi, katılma payı, harç,  resim, komisyon, ceza ve benzeri gelirler ile Belediye hizmetleri karşılığı olan ücret ve tarifeleri saptamak ve uygulamak; Bu Yasayla taksit süreleri belli edilmemiş Belediye vergilerinin taksit sürelerini belirlemek; Kamu yararına ayrılmamış Belediye taşınmaz mallarını  bir hizmete tahsis etmek, tahsis amaçlarını değiştirmek veya gelir getirir hale getirilmesine karar vermek; Taşınmaz mal alımı, satımı, kiralanması takasına  karar vermek ve Belediyeye hibe edilen herhangi  bir malı kabul etmek; Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere, her  türlü taşıt alımına karar vermek; İmar konusunda verilen yetkiler çerçevesinde plan ve projeleri görüşmek, kabul etmek ve değiştirmek; İmar ve uygulama programlarını görüşmek ve kabul  etmek; Pazar, panayır ve fuar yer ve günlerini kararlaştırmak ve ilân etmek. Belediye sınırları içindeki seçmen sayısının en az %5’inin (Yüzde Beşinin) yazılı talebi üzerine, Belediye Meclisinin görüşmeye yetkili olduğu hizmet konularını görüşüp karara bağlamaktır   belediye encümeninin görevleri:

 a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesinhesabı inceleyip belediye meclisine görüş 

               bildirmek.

           b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

           c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

           d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

           e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

           f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile

               tasfiyesine karar vermek.

           g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı

               geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

           h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

           i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

 belediye başkanının görevleri:

a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

j) Belediye personelini atamak.

k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

l) Şartsız bağışları kabul etmek.

m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

             

 

3 5 3