Cevaplar

2012-10-29T17:43:39+02:00

A) ALP ER TUNGA DESTANI: MÖ 7 asırda Türk-İran savaşlarında ün kazanmış, İran ordularını defalarca mağlup etmiş bir Türk hükümdarını anlatır Bu hükümdar daha sonra İranlılarca hile ile öldürülmüştür Onun İran destanlarındaki adı Afrasyap'dır Alp Er Tunga'nın ölümünde söylenmiş bir sagu Divan-ı Lügat'it Türk'te bulunmuştur Ancak bununla ilgili asıl bilgi Şehname adlı İran destanında vardır 
B) ŞU DESTANI: Şu adındaki bir hükümdarın Büyük İskender'in Türk illerine yürüyüşü sırasında onunla yaptığı savaşları anlatır Sonunda Şu İskender'le anlaşır ve Balasagun yöresine yerleşirBazı Türk boylarının adlarının nereden geldiğini izah yönüyle önemlidir Eski Saka devletinin hükümdarlarına "ŞU" adı verilmesi dolayısıyla, bu destan Saka destanı olarak da bilinir 

HUN-OĞUZ DESTANLARI

A ) OĞUZ KAĞAN DESTANI: Oğuz Kağan adlı bir hükümdarın savaşlarının anlatıldığı en önemli Türk destanlarındandır MÖ 2 asırda doğmuştur Bu eserde Oğuz Kağanın halkına bazı hedefler göstermesi bakımından önemlidir 
B) ATTİLA DESTANI: Batı Hun hükümdarı Attila'nın fetihleri etrafında oluşmuştur MS 5 yüzyılda Avrupa'ya korkulu yıllar yaşatan Attila, Rusya'dan Fransa'ya kadar bütün Avrupa'yı almış, Roma'ya kadar uzanmıştır Evlendiği gece çok içtiğinden burun kanamasıyla ölmüştür Destanda onun ölümüyle ilgili söylenen ağıtta bir ölüm feryadı değil, kahramanlıkları anlatılmaktadır 

GÖKTÜRK DEVRİ DESTANLARI

A) BOZKURT DESTANI: Destanın esası yok olma felaketine uğrayan Gök-Türk soyunun yeniden dirilip çoğalmasında bir Bozkurtun Anne kurt olarak etkili olmasıdır
B) ERGENEKON DESTANI: Düşmanları tarafından yenilen Türkler, yok olma aşamasına gelmişlerdir Düşmanın elinden kaçabilen iki aile, yolu izi olmayan Ergenekon'a gelmiş orada dört yüzyıl büyüyüp çoğalmışlar ve önlerinde yol almalarını engelleyen bir demir dağı eritip Ergenekon'dan çıkmışlardır; atalarının düşmanlarını yenip Gök-Türk devletini kurmuşlardırDestanın en önemli özelliği tarihle benzerlik göstermesidir Türklerin demiri işleyen ilk kavimlerden olması da önemlidir 

UYGUR DEVRİ DESTANLARI

A) TÜREYİŞ DESTANI: Destana göre eski Hun hükümdarının iki kızı vardı Hükümdar, kızlarının Tanrılarla evlenmesini istiyordu Bu yüzden onları insanlardan uzak bir yere bıraktı Tanrı nihayet Bozkurt şeklinde geldi ve kızlarla evlendi Bu evlenmeden Bozkurt ruhu taşıyan Uygur çocukları doğdu 
B) GÖÇ DESTANI: Uygur hükümdarlarının Çinlilerle savaşmamak için Çin prensesiyle evlenmek istemesi ve Çinlilerin bu prenses karşılığımda Türkçede kutsal sayılan bir taşı almalarını anlatırTaş Çinlilere verilince Uygur ülkesine felaket çöker Uygur halkı Beş Balıg denilen yere yerleşirDestanın en önemli özelliği değersiz bir taş parçasının bile hiçbir şey uğruna düşmana verilmeyeceği inancını anlatmasıdır 

0
2012-10-29T17:43:57+02:00

 

İSLAMİYET'TEN ÖNCEKİ TÜRK DESTANLARI

SAKA DEVRİ DESTANLARI

A) ALP ER TUNGA DESTANI: MÖ 7 asırda Türk-İran savaşlarında ün kazanmış, İran ordularını defalarca mağlup etmiş bir Türk hükümdarını anlatır Bu hükümdar daha sonra İranlılarca hile ile öldürülmüştür Onun İran destanlarındaki adı Afrasyap'dır Alp Er Tunga'nın ölümünde söylenmiş bir sagu Divan-ı Lügat'it Türk'te bulunmuştur Ancak bununla ilgili asıl bilgi Şehname adlı İran destanında vardır 
B) ŞU DESTANI: Şu adındaki bir hükümdarın Büyük İskender'in Türk illerine yürüyüşü sırasında onunla yaptığı savaşları anlatırSonunda Şu İskender'le anlaşır ve Balasagun yöresine yerleşir Bazı Türk boylarının adlarının nereden geldiğini izah yönüyle önemlidir Eski Saka devletinin hükümdarlarına "ŞU" adı verilmesi dolayısıyla, bu destan Saka destanı olarak da bilinir 

HUN-OĞUZ DESTANLARI

A ) OĞUZ KAĞAN DESTANI: Oğuz Kağan adlı bir hükümdarın savaşlarının anlatıldığı en önemli Türk destanlarındandır MÖ 2 asırda doğmuştur Bu eserde Oğuz Kağanın halkına bazı hedefler göstermesi bakımından önemlidir 
B) ATTİLA DESTANI: Batı Hun hükümdarı Attila'nın fetihleri etrafında oluşmuştur MS 5 yüzyılda Avrupa'ya korkulu yıllar yaşatan Attila, Rusya'dan Fransa'ya kadar bütün Avrupa'yı almış, Roma'ya kadar uzanmıştır Evlendiği gece çok içtiğinden burun kanamasıyla ölmüştür Destanda onun ölümüyle ilgili söylenen ağıtta bir ölüm feryadı değil, kahramanlıkları anlatılmaktadır 

GÖKTÜRK DEVRİ DESTANLARI

A) BOZKURT DESTANI: Destanın esası yok olma felaketine uğrayan Gök-Türk soyunun yeniden dirilip çoğalmasında bir Bozkurtun Anne kurt olarak etkili olmasıdır
B) ERGENEKON DESTANI: Düşmanları tarafından yenilen Türkler, yok olma aşamasına gelmişlerdir Düşmanın elinden kaçabilen iki aile, yolu izi olmayan Ergenekon'a gelmiş orada dört yüzyıl büyüyüp çoğalmışlar ve önlerinde yol almalarını engelleyen bir demir dağı eritip Ergenekon'dan çıkmışlardır; atalarının düşmanlarını yenip Gök-Türk devletini kurmuşlardır Destanın en önemli özelliği tarihle benzerlik göstermesidir Türklerin demiri işleyen ilk kavimlerden olması da önemlidir 

UYGUR DEVRİ DESTANLARI

A) TÜREYİŞ DESTANI: Destana göre eski Hun hükümdarının iki kızı vardı Hükümdar, kızlarının Tanrılarla evlenmesini istiyordu Bu yüzden onları insanlardan uzak bir yere bıraktı Tanrı nihayet Bozkurt şeklinde geldi ve kızlarla evlendi Bu evlenmeden Bozkurt ruhu taşıyan Uygur çocukları doğdu 
B) GÖÇ DESTANI: Uygur hükümdarlarının Çinlilerle savaşmamak için Çin prensesiyle evlenmek istemesi ve Çinlilerin bu prenses karşılığımda Türkçede kutsal sayılan bir taşı almalarını anlatır Taş Çinlilere verilince Uygur ülkesine felaket çöker Uygur halkı Beş Balıg denilen yere yerleşir Destanın en önemli özelliği değersiz bir taş parçasının bile hiçbir şey uğruna düşmana verilmeyeceği inancını anlatmasıdır 

TÜRK DESTANLARINDAKİ MOTİFLER / TOTEMLER 

1-IŞIK: Bu motif destanların kuruluşunda kutsiyetten kaynaklanan hayat verici bir özelliğe sahiptir Destanların büyük kahramanları; bu kahramanlara kadınlık ve mukaddes Türk çocuklarına annelik yapan kadınlar ilahî bir ışıktan doğarlar Şamanist inanca göre yerden on yedi kat göğe doğru gittikçe aydınlanan bir nur âlemi vardır ki bunun on yedinci katında bütün göz kamaştırıcı ışığıyla Türk Tanrısı oturur Yeryüzünde iyilik yapan ruhlar da bir kuş şeklinde bu nur âlemine uçarlar 
2-RÜYA: Destanın bütününü etkileyen ve destan kahramanlarının hareket alanını belirleyen bir motiftir Bir mücadele üzerine kurulu destanlarda kazanılacak başarı veya yaşanacak bir felaket düş yoluyla önceden öğrenilir Kadercilik anlayışı düş motifiyle destanlarda işlenir 
3-AĞAÇ: Destanlarda ağaç motifi üç yönüyle yer alır: Sığınak (Oba), Ana ya da Ata, varlığı, devleti temsil eden sembol İnsanlığın yaratılışı hakkındaki Türk düşüncesine göre Tanrı, yeryüzündeki dokuz insan cinsini, bu insanlardan önce yarattığı dokuz dallı ağacın gölgesinde barındırmıştır 
4-KIRKLAR: Bu motif, kahramanlar etrafındaki gücü temsil eder Kırk sayısı bazı eşya ve davranışları sınırlar Oğuz Kağan'ın kırk günde yürümesi, konuşması gibi Kırk sayısı görünmez aleminden gelen koruyucu, güç verici kutsiyete erişmiş şahısları da simgeler 
5-AT: At destanlarda önemli bir konuma sahiptir Bunun temelinde göçebe kültürün yarattığı zorlayıcı koşullar vardır Ata bir tür dinsel totem özelliği kazandıran şamanist inançtır At, kahramanın başarıya ulaşmasında en etkin güçtür Sahibini korur, ona yol gösterir, tehlikelere karşı uyarır 
6-OK-YAY: Destanlarda maden isimlerinin sıkça geçmesi Türklerin savaşçı bir ulus oldukları kadar savaş aracı üretmede de usta olduklarını gösterir Destanlardaki maden isimleri tamamiyle Türkçe'dir Bu da Türklerin çok eskiden beri madencilikle uğraştıklarının delilidirOk- yay motifi destanlarda sadece savaş aracı olarak geçmemiş, Türk üstünlüğünü ifade etmiş, hukuki bir sembol haline gelmiştir
7-MAĞARA: Bu motif destanlarda sığınak ve ana karnını temsil eder Bazen de ilahî buyruğun tebliğ edildiği yer olarak karşımıza çıkar
8-AK SAKALI İHTİYAR: Destanlarda hakanların akıl danışıp öğüt diledikleri gün görmüş yaşlılar vardırDerin tecrübeli bu kimseler, geç hakanlara yol ve iz gösterirler Bu, Türklerin alimlere mukaddes insan gözüyle bakıp ilme değer verdiklerini gösterir 
9-YADA TAŞI: Bu taş destanlarda millî birlik ve bütünlüğü, halkın mutluluğunu ve devletin idealini temsil eder Bu taş ülkeden çıkarıldığında birlik ve bütünlük bozulur ve kıtlık baş gösterir 

 

0