Cevaplar

2012-10-29T18:17:40+02:00

Koordinat doðrusuna ait bir noktanýn yerini belirtmek için koordinatýný söylemenin yeterli olduðunu biliyoruz.
Eðer nokta düzleme ait ise iþ deðiþir. Çünkü bu durumda bildiklerimiz bu noktanýn yerini belirtmeye yetmez.
Bunun için yeni bilgilere ihtiyaç vardýr. Örneðin;
Yukarýdaki þekil bir sýnýfýn planý, A, B, C bu sýnýftaki sýra gruplarýnýn adlarýdýr. Bu sýnýftaki öðrencilerin her birinin
oturduðu yer taban düzlemine ait bir noktadýr. Kuzey’in bu sýnýftaki yerini belirtmek için C grubunun 1. sýrasý
anlamýnda (C,1) ikilisinden yararlanýlabilir. Benzer düþünce ile siz de sýnýftaki diðer kiþilerin yerlerini ikililerle
söyleyiniz.
Bu örnekten anlaþýlacaðý üzere, düzlemin noktalarý ikililer yardýmýyla belirtilir. Bu bakýmdan ikilileri incelemekte
zorunluluk vardýr.

0